Ga naar homepage
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
Projecten > Zorg M/V


Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij
Op 14 april heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. De minister geeft aan de resultaten mee te nemen in de voorbereiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst eind 2016. Meer informatie...
Zelfstandigheid van ouderen bedreigd
OVN-NL keurt het standpunt van ANBO die voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO, ten stelligste af. Meer informatie...
Kabinet betrekt resultaten NVR expertmeeting bij Arbeid en Zorg Top maart 2016
Het eindrapport van de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten die de NVR i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie organiseerde, is gereed en aangeboden aan minister Bussemaker van OCW. De resultaten zullen worden betrokken bij de Arbeid en Zorg Top die het kabinet voorbereidt voor maart 2016. Meer informatie...
Aandachtspunten van NVR voor AO Arbeid en Zorg
De NVR heeft een aantal punten van zorg voorgelegd aan de Leden van de Tweede Kamer met de vraag deze tijdens het Algemeen Overleg over arbeid en zorg dat op 30 september plaatsvond, onder de aandacht van minister Asscher te brengen. Meer informatie...
Verslag expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten
Het ging om een evenredige verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen bij de expertmeeting die de NVR i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni organiseerde. Experts uit wetenschap, gemeenten, ministeries, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties gingen om de tafel om tips, oplossingen en ideeën te verzamelen. Meer informatie...
Tips, ideeën en oplossingsrichtingen op expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten
Verzamel kennis over familiesystemen en conflicten met het oog op gender. Instrueer Wmo loketmedewerkers hoe ze hiermee om kunnen gaan. Houd ´keukentafelgesprekken´in de avond en het weekend zodat mannen ook (kunnen) komen. Dit zijn enkele van een hele reeks tips, ideeën en oplossingsrichtingen die naar voren kwamen tijdens de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’. Meer informatie...
Position paper gendersensitief beleid bij gemeenten
Als input voor de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten, die de NVR in samenwerking met Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni 2015 organiseerde, is een 'position paper' opgesteld. Het position paper bood de deelnemers aan de expertmeeting een gezamenlijk vertrekpunt. Meer informatie...
SCP-publicatie: Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk
In de op 24 maart verschenen publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijven onderzoekers hoe het percentage mantelzorgers onder werkenden de laatste jaren veranderde. Hun conclusie: Werkende mantelzorgers vertonen geen grotere vermindering van de arbeidsduur dan anderen, wel meer langdurig ziekteverzuim. Meer informatie...
NVR werkt aan voorstel expertmeeting Zorg M/V
De eerste opzet van het projectplan Zorg M/V is gereed en met de betrokken ministeries – OCW, SZW en VWS - besproken. Aan de NVR is verzocht een nader voorstel uit te werken voor de expertmeeting die onderdeel is van het projectplan en voor het literatuuronderzoek. Meer informatie...
Bussemaker erkent belang genderspecifieke invalshoek bij gemeenten
Minister Jet Bussemaker acht het, evenals de NVR, van belang dat op gemeentelijk niveau aandacht is voor de genderspecifieke invalshoek en in het bijzonder wat betreft de gevolgen van de decentralisaties voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Meer informatie...
Presentatie project Zorg M/V
In september 2014 haalde de NVR de krant omdat we ons zorgen maken over de gevolgen van de decentralisatie voor de positie van vrouwen. In het project Zorg M/V gaan we voor meer bewustwording voor dit probleem en kijken we naar de M/V verhouding in zorg en werk. Meer informatie...
NVR dringt aan op taskforce genderspecifiek beleid bij gemeenten
De NVR maakt zich zorgen over de gevolgen die de decentralisatie van beleid heeft voor de positie van vrouwen. In een brief aan ministers Bussemaker en Asscher en staatssecretaris Van Rijn dringt de NVR er op aan een taskforce op te zetten om bij gemeenten genderspecifiek beleid te bewerkstelligen. Meer informatie...
NVR voorzitter in Trouw: Emancipatie terug naar af
In een interview op 8 september in Trouw waarschuwt Dorenda Gerts, voorzitter van de NVR, dat de decentralisatie van de zorg, de jeugdzorg en de participatie een spel geworden is tussen Rijk, gemeenten en zorgaanbieders. “Het gaat te weinig over de mensen.” Meer informatie...
Aanbevelingen Atria onderzoek en beleid mantelzorg
In een brief aan de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer doet Atria aanbevelingen voor onderzoek en beleid op het gebied van (mantel)zorg. De brief gold ter voorbereiding van het AO van de Vaste Commissie op 16 december 2014 met staatssecretaris Van Rijn. Meer informatie...
Aanbevelingen Vrouwenpodium over decentralisatie WMO, Jeugdwet en Participatiewet
De aanbevelingen die het resultaat zijn van de High Tea discussiebijeenkomst die het Vrouwenpodium op 8 september organiseerde, zijn nu op papier uitgewerkt. In december en januari wordt een rondgang langs de fracties in de Tweede Kamer gemaakt om ze aan te bieden. Meer informatie...
Op de erwt van de decentralisatie
Op 8 september 2015 gonsde het in Den Haag… en lagen de 3 decentralisaties breeduit op de discussietafel. Verslag van de high tea bijeenkomst van Vrouwenpodium. Meer informatie...
Vrouwen zorgen twee keer zo vaak voor ouders dan mannen
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft de Begrotingsscan ‘Zorgen voor morgen’ gepresenteerd en de publicatie ‘De nieuwe mantelzorger v/m’. Meer informatie...
Reactie NVR op brief Klijnsma over relatie Participatiewet en Wmo
In reactie op de brief van staatssecretaris Klijnsma over de relatie tussen de Participatiewet en de Wmo spreekt de NVR haar zorg uit over aspecten die in beide wetten onvoldoende aandacht lijken te krijgen. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 25 november 2014 | Laatste bewerking: 5 april 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact