Ga naar homepage
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
#caption2
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
Lidorganisaties


20 mei 2017
De vrouw van nu en haar uitdagingen
Op zaterdag 20 mei organiseren onze lidorganisaties FAM! Netwerk en ZijActief Limburg de bijeenkomst "De vrouw van nu en haar uitdagingen". Kom ook naar Roermond volg workshops over financiën, pensioen, balans werk en privé, vrouwen vroeger en nu en seksuele levenservaringen. Meer informatie...
28 mei 2017
WIZO symposium: Vrouwkracht bundelen: zin of onzin?
Onze lidorganisatie WIZO organiseert op 28 mei een symposium over 'Vrouwkracht bundelen: zin of onzin?'. Het wordt een mini-symposium met inspirerende powervrouwen uit Israël en Nederland. Meer informatie...
1 juni 2017
CDAV zoekt bestuursleden
Onze lidorganisatie CDAV zoekt drie nieuwe bestuursleden waaronder een secretaris. De functies zijn onbezoldigd en solliciteren kan tot 1 juni. Meer informatie...
10 juni 2017
Stichting Zijweg organiseert E-day in Amsterdam
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg organiseert op 10 juni een E-day in Amsterdam. De ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld. Meer informatie...
OVN medeondertekenaar brief informateur Schippers
Lidorganisatie Ouderen Vrouwen Netwerk is medeondertekenaar van een brief aan informateur Schippers over de aanpak van armoede & sociale uitsluiting en zorg voor je medemens als sociale samenleving. Meer informatie...
WILPF schrijft brief aan Schippers over rol vrouwen in vredesprocessen
Onze lidorganisatie de Nederlandse afdeling van Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) bepleit een grotere rol voor vrouwen in processen van vrede, verzoening en wederopbouw. Meer informatie...
Vrouwen willen eerst onderzoek naar keuzevrijheid in het nieuwe geboortezorgstelsel
Via onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Nieuwe procedure: Vrouwen eisen onderzoek naar keuzevrijheid voordat nieuwe geboortezorgstelsel ingevoerd wordt. Meer informatie...
Stichting Zijweg stuurt brief naar informateur over geweld in afhankelijkheidsrelaties
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg heeft informateur Schippers als bijdrage aan het coalitieprogramma een brief gestuurd over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Meer informatie...
Internationale Bahá'í vrouwen waren bij CSW61
Via onze lidorganisatie Bahá'í vrouwenforum: Bahá'í international Community (BIC) was in New York bij de 61e CSW. Daar hebben ze bijgedragen aan het discours over vooruitgang van vrouwen. Meer informatie...
GCI observeert verkiezingen vanuit gender perspectief
Deze verkiezingen zal Gender Concerns Internatinoal, lidorganisatie van de NVR, de verkiezingen observeren vanuit een gender perspectief. Meer informatie...
Oproep brief sturen initiatiefwet herziening partneralimentatie
In de Algemene Ledenvergadering heeft Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW de actie over de inintatiefwet herziening partneralimentatie uitgelegd. Zij roept de lidorganisaties op om een brief te sturen. Meer informatie...
Stichting Zijweg zoekt bestuursleden: secretaris en penningmeester
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg zoekt bestuursleden (onbezoldigd). Ze zijn momenteel op zoek naar een peningmeester en secretaris. Interesse? Mail naar bureau@stichtingzijweg.nl Meer informatie...
Toekenning subsidie provincie voor Vrouwenplatform Carree voor DNT
Woensdag 28 september jl. was het feest bij onze lidorganisatie Vrouwenplatform Carree. De ingediende subsidie aanvraag voor o.a. De Nieuwe Toekomst is goedgekeurd door de provincie. Meer informatie...
Landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede wordt opgeheven
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR van 21 mei 2016 maakte voorzitter Tiny Hannink bekend dat de landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede per 31-12-2016 wordt opgeheven. Meer informatie...
Oproep aan lidorganisaties: Stuur NVR bijeenkomsten voor op website
De Nederlandse Vrouwen Raad is een koepelorganisatie en wil graag een platform zijn voor haar lidorganisaties. Daarom roept de NVR haar lidorganisaties op om hun bijeenkomsten, vacatures en dergelijken te delen en de NVR te volgen op sociale media. Meer informatie...
Brief Tweede Kamer: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg
De NVR heeft samen met andere organisaties, waaronder onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann een brief ondertekend naar de Tweede Kamer over het voorstel om een integraal persoonsvolgend budget in te voeren in de geboortezorg. Meer informatie...
Verklaring reactie op brief minister OCW inzake studerende moeders
Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...
ACWW wereldconferentie 2016
In augustus vindt de 28e Associated Country Women of the World Triennial Conference plaats. Onze lidorganisaties koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Vrouwen van Nu zijn hierbij aangesloten. Meer informatie...
Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA) eert een krachtige vrouw
Op 2 juni werd in het Rosarium te Amsterdam, door TAA de Maria Tesselschäde Prijs uitgereikt, een prijs voor voorbeeldvrouwen. Meer informatie...
Vrouwen van Nu waarschuwt voor Bisfenol A
Vrouwen van Nu waarschuwt voor het gebruik van Bisfenol A, een stof die wordt gebruikt in speelgoed, medische hulpmiddelen, verf, hard plastic verpakkingsmateriaal van voedsel en als coating aan de binnenkant van blikjes, en op deze manier in zeer kleine hoeveelheden in ons voedsel kan terechtkomen. Meer informatie...
Krachtgroepen Stichting Zijweg genomineerd voor Participatieprijs
NVR lidorganisatie Stichting Zijweg is met haar Krachtgroepen genomineerd voor de Participatieprijs. Uit 118 inzendingen zijn 16 initiatieven geselecteerd voor de shortlist van de Vierde Participatieprijs van Movisie. Meer informatie...
VWS onderstreept belang onderzoek naar gezondheid van vrouwen
De VNVA is verheugd over de extra financien die minister Edith Schippers aankondigde te investeren met als doel de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van vrouwen aanzienlijk te verbeteren. Meer informatie...
Petitie Veilig Opvoeden
N.a.v. de dood van het 8-jarig meisje Sharleyne uit Hoogeveen heeft de Werkgroep Veilig Opvoeden - waarvan de Stichting Zijweg deel uitmaakt - een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer om in actie te komen zodat Nederland het Verdrag inzake de Rechten van het Kind effectief gaat uitvoeren. Meer informatie...
Zelfstandigheid van ouderen bedreigd
OVN-NL keurt het standpunt van ANBO die voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO, ten stelligste af. Meer informatie...
Hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen
De hervorming van de geboortezorg en de invoering van een integraal verzekeringstarief voor de zwangerschap en de baring in 2017 leveren een gevaar op voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dit schrijven o.a. het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de NVR aan minister Schippers van VWS. Meer informatie...
Nabestaandenpensioen kortingsregeling
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de mogelijkheden van een pensioenfonds om een - voor vrouwen discriminatoire - kortingsregeling toe te passen. Meer informatie...
Antwoord minister op brief over problematiek studerende moeders
Minister Bussemaker heeft uitvoerig gereageerd op de brief over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten die Public Interest Litigation Project en o.m. het Steunpunt Studerende Moeders eerder aan de minister stuurde. Meer informatie...
Aanranding vrouwen geen stok om mee te slaan
De NVR onderschrijft de reactie van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann op de aanrandingen op oudejaarsavond/nieuwjaarsnacht in Keulen. Meer informatie...
Nieuwe NVR lidorganisatie: Dona Daria
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 19 november werd Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie, als nieuwe lidorganisatie verwelkomd. Meer informatie...
Drie nieuwe lidorganisaties
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei 2015 werden drie nieuwe lidorganisaties verwelkomd: African Sky, Steunpunt Studerende Moeders en Respect Women. De laatste voorlopig nog als aspirant-lid. Meer informatie...
Zorgen over studerende moeders en zwangere studenten
In een brief aan minister Bussemaker heeft een aantal organisaties, waaronder de NVR, hun zorgen geuit over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten. Meer informatie...
Stichting Zijweg vreest meer incidenten met dodelijke afloop
Stichting Zijweg vreest dat de moord op Linda van der Giesen niet op zichzelf staat. De Stichting krijgt heel vaak signalen van vrouwen dat de politie hun aangifte niet opneemt of er niets mee doet, en pleit daarom o.m. voor een protocol bij bedreigingen. Meer informatie...
Mogelijke proefprocedure studerende moeders
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de stichting Studerende Moeders zijn in overleg om te kijken welke mogelijkheden er liggen voor het starten van een proefprocedure om zwangere studenten of studenten met kinderen te ondersteunen. Meer informatie...
Zwangerschapsuitkering zelfstandige ondernemers
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann beraadt zich op stappen n.a.v. het besluit van minister Asscher om niet te voldoen aan de eisen die het Comité voor de naleving van het VN Vrouwenverdrag aan de NL regering stelt. Het gaat om schadeloosstelling van zelfstandigen die geen aanspraak konden maken op een zwangerschapsuitkering. Meer informatie...
Nieuw bestuur VVAO
Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVAO, de eerste onder voorzitterschap van Jeanne Martens, werden alle vacante bestuursfuncties ingevuld en is er een nieuw bestuur gevormd. Meer informatie...
Rapport Armoede onder Brabantse vrouwen groeit snel
Als vervolg op het rapport over Vrouwen, armoede en sociale uitsluiting in Noord-Brabant dat de Provinciale Vrouwen Raad in juni 2013 uitbracht, is een nieuw onderzoek opgezet om de oorzaken van armoede onder Brabantse vrouwen, knelpunten en mogelijke oplossingen nader te onderzoeken. Meer informatie...
Lijst van lidorganisaties
De NVR telt 52 lidorganisaties met een geschat bereik van 1 miljoen vrouwen. Het ledenbestand is zeer divers. Zie de lijst van bij de NVR aangesloten organisaties. Meer informatie...
Alfabetisch overzicht
In een alfabetisch overzicht wordt iedere lidorganisatie kort beschreven. Inclusief vermelding van het centrale emailadres en - voor zover beschikbaar - een directe doorklik naar de website. Meer informatie...
Lid worden
Elke organisatie die zich inzet voor vrouwenemancipatie - nationaal en/of internationaal - is welkom als lid van de koepel Nederlandse Vrouwen Raad. Meer informatie...
Melania zoekt nieuwe voorzitter
Onze lidorganisatie Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking is op zoek naar een enthousiaste en betrokken vrijwilliger voor de functie van Voorzitter. Meer informatie...
Verklaring inzake zwangere studenten en studerende moeders
Verklaring van Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders n.a.v. reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 16 november 2016
Donaties
NVR
Lidorganisaties

Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact