#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Eerdere regerings- en schaduwrapportages

De 5e regeringsrapportage is uitgebracht in 2008. In 2009 werd de schaduwrapportage bij de 5e regeringsrapportage uitgebracht, opgesteld door de in het Netwerk VN Vrouwenverdrag samenwerkende vrouwenorganisaties.

In januari 2010 heeft het Toezichthoudend Comité van het Vrouwenverdrag, het CEDAW aanbevelingen opgesteld voor de Nederlandse regering, en een tussentijdse rapportage gevraagd over de naleving van de aanbevelingen op het gebied van huiselijk geweld en mensenhandel. De conclusies en aanbevelingen van CEDAW zijn in 't Nederlands vertaald.

Eind april 2012 leverde de Nederlandse regering die tussenrapportage in bij CEDAW. In juli 2012 verscheen de schaduwrapportage van het Netwerk VN Vrouwenverdrag.

In het schaduwrapport gaat het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in op de rapportage van Nederland, maar stelt het ook een aantal onderwerpen aan de orde die ontbreken in het regeringsrapport. Daaronder vallen bijvoorbeeld het gebrek aan een gender-specifiek beleid op huiselijk geweld, het (opnieuw) ontbreken van cijfers, de verslechtering van de B9-regeling voor slachtoffers van mensenhandel, het nieuwe wetsvoorstel dat prostituees dwingt zich te registreren en ongeregistreerde prostituees en hun klanten strafbaar stelt, en het ook voor het Netwerk nieuwe onderwerp van in hun huwelijk gevangen vrouwen. Van dat laatste is sprake wanneer vrouwen tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. 
Het schaduwrapport is tot stand gekomen op basis van de input van de deelnemende organisaties en verschillende experts, en inmiddels aan het CEDAW-Comité verzonden.


Uitgebreid zoeken