#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Gemeenten aan de slag met multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld

Nederlandse gemeenten willen de aanpak van ernstig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling verbeteren. Daarom gaan zij aan de slag met de multidisciplinaire aanpak++ (MDA++). Wethouders hebben ingestemd met dit voorstel van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis.

Ondanks allerlei interventies stopt het geweld in 60 procent van de gezinnen niet. Hulpverleners werken langs elkaar heen, overleggen onderling vaak wel, maar stemmen hun aanbod niet op elkaar af en het gezin ervaart geen samenhang in het aanbod. De multidisciplinaire aanpak (MDA++) behelst een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie. MDA++ betekent ook dat een slachtoffer van acuut ernstig (seksueel) geweld medisch en forensisch onderzoek, zorg en hulp op één plek krijgt en eveneens een vaste contactpersoon, de casusregisseur.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is de spil in de toeleiding naar de MDA++. De meeste meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling komen bij hen terecht. Als uit hun Triage blijkt dat er sprake is van een acuut gevaarlijke of een structureel onveilige situatie zal Veilig Thuis de casus inbrengen in het overleg MDA++. Daar bekijkt het MDA-team welke interventies er vanuit hulpverlening en welke vanuit Justitie nodig zijn. Veilig Thuis speelt ook een rol in de monitoring na afloop van het hulpverleningstraject en kan opnieuw het MDA++ inschakelen als het slachtoffer of gezin vastloopt.

Het voorstel van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis werd in samenwerking met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut opgesteld. Hilde Bakker, projectleider van Movisie, noemt het 'geweldig goed nieuws' dat de wethouders hebben ingestemd met de voorstellen van het VNG-programma. "Gemeenten hebben nu zicht op een manier waarop zij hun burgers die slachtoffer worden van ernstig geweld een betere opvang en begeleiding kunnen bieden".

Meer informatie: www.movisie.nl en www.vng.nl.

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken