#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


De Nieuwe Toekomst leert vrouwen zich te herpakken

Joan BeemerInterview met Joan Beemer, beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht

"Het beleid van Maastricht, centrumgemeente Vrouwenopvang / Huiselijk Geweld, is gericht op duurzame veiligheid", zegt Joan Beemer. Als beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht onderhoudt zij de contacten met Xonar – Vrouwenopvang en -hulpverlening in de regio. Xonar is de partner van FAM! bij uitvoering van De Nieuwe Toekomst.

Joan Beemer is eerst aanspreekbare voor onder meer vrouwenopvang en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. "Maastricht regelt als centrumgemeente voor Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek de vrouwenopvang in de regio. Hiervoor ontvangt Maastricht geld van de Rijksoverheid."
In het kader van de decentralisatie jeugdzorg zijn alle gemeentes verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. "Met de 18 Zuid-Limburgse gemeentes hebben we een gezamenlijke regiovisie vastgesteld, gericht op preventie, interventie en nazorg van 'geweld in afhankelijkheidsrelaties'. Samen hebben we de Veilig-Thuis-organisatie, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), opgezet (www.vooreenveiligthuis.nl). Veilig Thuis is een fusie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Bureau Jeugdzorg) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (GGD Zuid-Limburg). Per 1 januari 2015 is het bureau operationeel en ondergebracht bij GGD Zuid-Limburg."
Veilig Thuis geeft advies en informatie, neemt meldingen aan en onderzoekt deze indien nodig. Om zo vroeg mogelijk te signaleren en in te grijpen kan Veilig Thuis ‘meeliften’ met de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

"Professionals in bijvoorbeeld zorg en onderwijs hebben de verplichting om actie te ondernemen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft dan advies zodat de professional contact kan leggen met het gezin en hulp organiseren via bijvoorbeeld maatschappelijk werk: hulpverlening voor de slachtoffers en begeleiding voor de plegers. Als dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid om terug te gaan naar Veilig Thuis. Bij een melding doet de medewerker van Veilig Thuis onderzoek en kan zo nodig meer druk uitoefenen op de gezinssituatie.
In ons beleid proberen we om escalatie tegen te gaan. Daarnaast willen we voorkomen dat slachtoffers uit de eigen omgeving moeten worden gehaald. De burgemeester kan bijvoorbeeld de pleger een tijdelijk huisverbod opleggen. In die periode komt de hulpverlening op gang."

Empowerment
"Het liefst zien we dat er blijvend iets verandert in de gezinssituatie. Daarom is het streven dat vrouwenopvanginstellingen zo veel mogelijk ambulante hulp bieden. Maar dat lukt niet altijd. De gemeente koopt dus plekken in waar de slachtoffers van relationeel geweld tijdelijk opgevangen worden. In de hulpverlening die volgt, is empowerment heel belangrijk: dat slachtoffers zich niet langer in een (economische) afhankelijkheidspositie laten manoeuvreren.
Vrouwen die in de vrouwenopvang zitten, hebben een traumatische ervaring achter de rug en voor sommigen is het misschien nog te vroeg om meteen iets aan de situatie te doen. Maar ze moeten niet te lang in de opvang blijven want ook dat maakt afhankelijk. Uiteindelijk moeten ze zich herpakken. Dit vergt altijd maatwerk, daarvan zijn we overtuigd, maar opvang moet niet langer duren dan nodig is.
En dat vind ik van De Nieuwe Toekomst: de coaches helpen de vrouwen stappen te zetten en hun zelfredzaamheid te vergroten. Daarom is er subsidie verleend aan dit project. De Nieuwe Toekomst leert vrouwen om uit de slachtofferrol te stappen, dat ze zelf hun situatie kunnen veranderen. De Nieuwe Toekomst biedt nieuw perspectief en een vorm van nazorg die voorkomt dat mensen terugvallen. Daarmee past het precies in ons beleid. Op basis van de resultaten bekijken we of het project kan worden voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden."

Inmiddels heeft de gemeente Maastricht besloten door te gaan met De Nieuwe Toekomst. In april 2016 is een niewe groep vrouwen gestart.

Bron: FAMEUS, november 2015


Uitgebreid zoeken