#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


Effecten methodiek De Nieuwe Toekomst

Meerderheid deelneemsters geactiveerd richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding

Eind juni 2016 is het project De Nieuwe Toekomst afgerond. Van november 2014 tot en met juni 2016 is de methodiek van De Nieuwe Toekomst in acht gemeenten ingezet voor vrouwen met een verleden van huiselijk geweld om hen op weg te helpen naar sociale participatie en economische zelfstandigheid. De effecten van die inzet worden afgemeten op de zogenoemde Participatieladder¹. Uit de effectmeting² blijkt dat de meerderheid van de deelneemsters flinke stappen heeft gezet op de Participatieladder en daadwerkelijk geactiveerd is richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding.


Vóór deelname aan De Nieuwe Toekomst bevond de meerderheid van de deelneemsters zich op de laagste twee treden van de Participatieladder. Dat betekent dat zij nauwelijks  deelnamen aan georganiseerde activiteiten. Na afloop is hun aantal tot minder dan de helft gedaald. De grootste groep, bijna 70%,  wordt dan gevormd door deelneemsters die zich bevinden op trede 3 en hoger van de Participatieladder. Door de inzet van de methodiek Dee Nieuwe Toekomst zijn meer deelneemsters gaan deelnemen aan georganiseerde activiteiten, en is ook het aantal deelneemsters dat onbetaalde en betaalde werkzaamheden verricht, flink gestegen. Zo’n 53% van de deelneemsters³ is één of meer treden gestegen op de Participatieladder. Geconcludeerd kan worden dat veel deelneemsters door De Nieuwe Toekomst zijn geactiveerd richting werk, vrijwilligerswerk of een opleiding.

Niet iedere deelneemster groeit door naar de hoogste treden van de ladder. Bij enkele deelneemsters is zelfs geen stijging of een lichte daling waargenomen. Gezien de doelgroep van De Nieuwe Toekomst is dit ook niet heel vreemd. Veel vrouwen zijn nog druk bezig te herstellen en hun leven weer op orde te krijgen. Ze kampen nog met schulden, hebben juridische procedures lopen, en ervaren nog andere gevolgen van huiselijk geweld, zoals emotionele en lichamelijke problemen. Daardoor hebben ze meer tijd nodig om hoger op de Participatieladder te komen. Voor hen is één kleine stap al een enorme stap.

De Nieuwe Toekomst betekent meer voor de deelneemsters dan enkel valt af te lezen uit de Participatieladder. Het verkrijgen van geloof in eigen kracht, een doel en zelfvertrouwen zijn elementen die zeer waarschijnlijk op langere termijn uitmonden in stappen op het gebied van participatie. Daarbij is het contact met een coach waarmee een goede klik is, van groot belang.

Het bereiken van financiële zelfstandigheid is een belangrijk subdoel van De Nieuwe Toekomst. Uit de effectmeting blijkt dat de groep die ervaart voldoende inkomen te hebben voor het kopen van basisbehoeften, na deelname groter is geworden. Ook de zelfstandigheid op het gebied van financiële administratie is gestegen. Na deelname regelt 56% van de deelneemsters de financiële administratie zelfstandig, tegenover 42% voor deelname.

Behalve voor de deelneemsters levert de inzet van De Nieuwe Toekomst ook voordelen op voor de maatschappij. Iedere deelneemster die geactiveerd wordt richting werk levert de gemeente een besparing aan bijstand op van circa €12.000 per jaar.

Evaluatie deelneemsters
Uit een evaluatie onder de deelneemsters blijkt dat zij veel geleerd hebben tijdens het project De Nieuwe Toekomst. Ze geven aan dat zij hun eigen kwaliteiten beter hebben leren kennen, meer zelfvertrouwen hebben gekregen en nieuwe inzichten over zichzelf hebben opgedaan. “Ik durf nu een stap te nemen in mijn leven.”
Ook de bijdrage van de vrijwillige coaches wordt door hen erg gewaardeerd. De deelneemsters geven aan veel geleerd te hebben van de coaches, zoals solliciteren (CV en brief), het maken van afspraken, contacten leggen en onderhouden. Maar ook op andere vlakken hebben de coaches een bijdrage geleverd: “Door mijn coach ben ik een heel sterke vrouw geworden. Zij gelooft in mij. Door haar ben ik heel erg trots op mezelf, op wat ik doe.” “Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naar toe gaan.”.
Over de duur van het traject zijn de meeste deelneemsters tevreden. Voor enkelen had met name het contact met de coach langer mogen duren.
Met een rapportcijfer hebben deelneemsters aan kunnen geven in hoeverre zij zich zelfstandig voelen om hun persoonlijk doel te bereiken. Bij aanvang van het project gaven de deelneemsters zichzelf gemiddeld een 5,8. Na afloop was dat gestegen tot gemiddeld een 6,2. De sterk onstabiele persoonlijke situatie van de deelnemende vrouwen is heel erg van invloed geweest op hun motivatie en voortgang bij het traject; Voor de doelgroep is het immers niet vanzelfsprekend om de routine van de trainingen aan te houden. In dat perspectief zijn de stappen die ze hebben kunnen zetten ‘reuzenstappen’ geweest.
De Nieuwe Toekomst heeft dus bijgedragen aan het vergroten van de zelfstandigheid van deelneemsters.

Evaluatie coaches
Ook onder de vrijwillige coaches is De Nieuwe Toekomst geëvalueerd. Daaruit blijkt dat coaches heel positief zijn over de methodiek. “Ik stimuleer en motiveer mijn ‘coachee’ om stappen te zetten in de door haar gewenste richting. Dat is goed gelukt!”.
Het traject is ook voor veel coaches zelf waardevol geweest: het is leerzaam en ze willen graag coach blijven in de toekomst; het geeft energie en voldoening om deelneemsters te steunen en te stimuleren om deel te nemen aan de maatschappij.
Ook de coaches zijn tevreden over de duur van het traject. De tijdsinvestering valt mee, vinden ze, en er had best meer tijd voor contact met de deelneemsters mogen zijn.

¹Op de Participatieladder zoals die door de VNG is samengesteld, worden verschillende gradaties van (arbeids)participatie gerangschikt. De Participatieladder heeft zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning.

²De effectmeting is verricht aan de hand van vragen die zowel aan het begin als aan het eind van het traject aan deelneemsters zijn gesteld. Uitvoerder van de effectmeting is Arcon, Borne.

³De effectrapportage in de Inforeeks over De Nieuwe Toekomst geeft de stand van eind mei 2016 weer en noemt 48% i.p.v. 53%. De eindresultaten van de groep in Roermond was hierin nog niet meegeteld.


De volledige effectrapportage met fact sheets per gemeente kunt u aanvragen via info@de-nvr.nl.


Uitgebreid zoeken