#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Manifest Huiselijk geweld te lijf

Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie en hulpverlening, de verplichte meldcode, het tijdelijk huisverbod en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, daalt het jaarlijks aantal slachtoffers van huiselijk geweld niet. Uit evaluatieonderzoeken blijkt keer op keer dat gevallen van ernstige mishandeling voortduurden on­danks de bemoeienis van een hele reeks hulpverleners. 

Er gaat in Nederland dus iets verschrikkelijk fout. In het manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’ roepen beleidmakers, bestuurders, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen, op tot actie en herbezinning. Zij noemen zich de Kring van Veiligheid, naar de spreekwoordelijke kring die om elk kwetsbaar gezin, individu of kind zou moeten staan en die zich zou moeten sluiten bij dreigend gevaar.
Wat moet er gebeuren om eindelijk resultaten te boeken en een drastische teruggang van huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken? In het manifest doet de Kring van Veiligheid daarvoor drie voorstellen:

  • Alle betrokkenen - omstanders, vrijwilligers en professionals - moeten handvatten krijgen en leren om de ernst van partnergeweld en kindermishandeling beter te duiden. Wie in contacten met buren, familie of op straat geconfronteerd wordt met vermoedens van geweld moet gestimuleerd worden tijdig het gesprek aan te gaan en zo nodig alarm te slaan.
  • Professionals moeten meer samenwerken en waar nodig de grenzen van hun formele taak durven overschrijden. Regietaken moeten een­duidig worden toebedeeld, zodat per geval duidelijk is bij wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid berust. Een inhaalslag kan worden gemaakt door te starten met consequent leren van incidenten, good practices te bespreken en elkaar kritisch te bevragen.
  • Er moet een Nationaal Rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling worden benoemd. Een waakhond en aanjager die agendeert, monitort, signaleert, stimuleert en verbindt. Lokale/regionale rapporteurs kunnen hem of haar steunen en met informatie voeden.  

Het manifest is op 15 april 2016 aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (VWS).
De Kring van Veiligheid staat onder voorzitterschap van Jacques Wallage. Tot de Kring behoren onder anderen Aleid van de Brink, directeur Blijf Groep en lid van de NVR adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging, en Tineke Franssen, voorzitter van de NVR lidorganisatie Stichting Zijweg.

Manifest 'Huiselijk geweld te lijf' | Samenvatting manifest


Uitgebreid zoeken