#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


Wat kost huiselijk geweld? Wat levert De Nieuwe Toekomst op?

De werkelijke kosten van huiselijk geweld zijn lastig boven water te krijgen. Het gaat dan om kosten voor het gebruik van (officiële) diensten (bijv. politie, gezondheidszorg), kosten die ontstaan door verzuim, en kosten van het menselijk lijden. Verschillende onderzoeken hebben schattingen berekend, maar de daadwerkelijke kosten zijn niet bekend.

Onderzoek Regioplan, 2010
Uit een onderzoek, uitgevoerd in 2010 door Regioplan, onder slachtoffers van huiselijk geweld is gebleken dat van de werkende slachtoffers van huiselijk geweld ongeveer 25 procent één of meerdere keren niet naar zijn of haar werk kon ten gevolge van dit huiselijk geweld. Dit betekent dat een deel van het verzuim van werknemers verband houdt met huiselijk geweld en dus tot directe kosten leidt bij werkgevers. Om te bepalen wat de omvang van deze kosten voor werkgevers is, is een internetenquête gehouden onder een representatieve steekproef van de werkzame beroepsbevolking.
Hieruit blijkt dat de werkzame beroepsbevolking naar schatting jaarlijks tussen de 412.000 en 1 miljoen dagen verzuimt ten gevolge van huiselijk geweld. Jongeren, laagopgeleiden en allochtonen verzuimen relatief vaker. De directe kosten voor werkgevers van verzuim ten gevolge van huiselijk geweld bedragen tussen de € 74 en € 192 miljoen per jaar.

Effectmeting pilot De Nieuwe Toekomst
In de effectmeting van het pilotproject De Nieuwe Toekomst in 2012 worden de volgende berekeningen gegeven.
Het activeren van een deelneemster van De Nieuwe Toekomst naar betaald werk levert de gemeente een besparing op de bijstand op van ca. € 12.000 op jaarbasis. Het verspreiden van deze methodiek op grote schaal kan dus leiden tot enorme besparingen op de bijstand, zonder dat gemeenten veel geld hoeven te steken in professionele begeleiding.
Ook de sociale activering – de activering naar vrijwilligerswerk of deelname aan andere activiteiten, levert gemeenten en Rijk een flinke besparing op, aangezien sociale activeringstrajecten gemiddeld € 3.750 per traject kosten.
Kijken we naar het gebruik van voorzieningen binnen de gezondheidszorg dan kunnen we constateren dat bij deelneemsters aan De Nieuwe Toekomst het gebruik van maatschappelijk werk afneemt. Uitgaande van een gemiddeld contact van één uur per week met de maatschappelijk werker tegen €60 per uur, levert dit op jaarbasis een besparing op van € 3.120.

Deense onderzoekers
Onderzoekers in Denemarken hebben uitgerekend dat de kosten voor lichamelijke en psychische zorg € 1.800 per jaar per persoon hoger uitvallen voor vrouwen die mishandeld zijn ten opzichte van niet-mishandelde vrouwen. Ook zouden slachtoffers van huiselijk geweld vaker een beroep doen op uitkeringen, zoals de bijstand-, werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Maatschappelijke activatie van vrouwelijke slachtoffers zou dus zowel kunnen leiden tot voordelen voor slachtoffers als voor de samenleving.

Speech Koningin Máxima
In haar speech tijdens de 3rd World Conference of Women Shelters (november 2015) noemt Koningin Máxima een bedrag van ca. € 450 miljoen per jaar voor de economische kosten van huiselijk geweld in Nederland.


Uitgebreid zoeken