#caption
Nederlandse Vrouwen Raad viert 120 jarig jubileum
#caption


Input en schrijvers gevraagd voor schaduwrapportage follow up rapport CEDAW

In 2018 moet Nederland tussentijds rapporteren over de genomen maatregelen en geboekte

vooruitgang met betrekking tot de volgende onderdelen van het VN Vrouwenverdrag:

 

1.a. de opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet;

1.b. de ontwikkeling van effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende seksestereotypering en het stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes;

1.c onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes.


2. de systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen.


3. de geleverde inspanning om zwangerschap-gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

 

Voor het tweede onderwerp: geweld tegen vrouwen, zal de schaduwrapportage Istanbul Verdrag als informatiebron dienen. Die wordt door het Netwerk VN Vrouwenverdrag aan het eind van de maand oktober ingestuurd.


De Nederlandse regering stuurt de follow up rapportage uiterlijk medio november 2018 naar CEDAW. Voor het inzenden van de schaduwrapportage is de deadline 10 januari 2019.


Om gezien de feestdagen en vakantieperiode voldoende tijd te hebben het definitieve concept te laten circuleren voor ondertekening (met gelijktijdige Engelstalige eindredactie) moet dat op uiterlijk vrijdag 14 december 2018 rondgestuurd worden.


CEDAW heeft de omvang van de follow up rapportage van de regering beperkt tot 4000 woorden. De schaduwrapportage is qua omvang beperkt tot 3500 woorden (should be as concise as possible). Dit is 4 of 5 pagina’s.


Input gevraagd
Het Netwerk VN Vrouwenverdrag vraagt organisaties die de vorige schaduwrapportage hebben onderschreven wie actief betrokken willen zijn bij het opstellen van een korte schaduwrapportage. Voor hen organiseert het Netwerk dan eind november een bijeenkomst om input te verzamelen. Inbreng per email is uiteraard ook welkom.

 

Schrijvers gevraagd
Voor het schrijfteam schaduwrapportage is het Netwerk VN Vrouwenverdrag op zoek naar freelancers en vrijwilligers in en om de binnenring van het Netwerk. Uitgegaan wordt van een totale tijdsbesteding van minder dan 80 uur, waarvoor in totaal een bescheiden bedrag van maximaal € 5.500 beschikbaar is.

Eisen zijn: deskundigheid op het gebied van bovengenoemde onderwerpen, kunnen schrijven in het Engels en enig inzicht in/kennis van de rapportagecyclus van het VN-Vrouwenverdrag. Last but not least: voldoende tijd beschikbaar in november en december. Bij meerdere geschikte kandidaten wordt in onderling overleg bekeken hoe het beste het team samengesteld kan worden.

Reacties met motivatie en omschrijving van kwalificaties in relatie tot eisen en kort CV graag z.s.m. naar schaduwrapportage@gmail.com. In de week van 5-11 november zullen gesprekken georganiseerd worden, zo nodig digitaal.

Zie ook: www.vn-vrouwenverdrag.nl/

 

 


Uitgebreid zoeken