#caption
#caption


Aandachtspunten van NVR voor AO Arbeid en Zorg

De NVR heeft in een brief een aantal punten van zorg voorgelegd aan de Leden van de Tweede Kamer met de  vraag deze tijdens het Algemeen Overleg over arbeid en zorg op 30 september 2015 onder de aandacht van minister Asscher (SZW) te brengen.

Onbalans ‘zorgvragers’ en ‘zorgpotentieel’
De NVR wijst erop dat de verhouding tussen ‘zorgvragers’ en ‘zorgbieders’ uit het lood raakt, juist op het moment dat het aanbod aan formele thuiszorg is teruggebracht. Uit een grootschalig onderzoek (LASA) naar het dagelijks functioneren van ouderen vanaf 55 jaar blijkt dat het aantal ‘zorgvragers’, de groep ouderen van 65 t/m 79 jaar en 80+.  toeneemt en het aantal ‘zorgbieders’, de groep tussen 45 en 64 jaar, juist kleiner wordt. Volgens de NVR moeten de veranderingen in de balans tussen ‘zorgvragers’ en ‘zorgpotentieel’ stelselmatig in de gaten worden gehouden en in verband worden gebracht met de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in beide groepen.
Deze aanbeveling komt voort uit de Expertmeeting Gendersensitief Beleid bij gemeenten die de NVR op 11 juni 2015 samen met Atria, Mezzo en Movisie organiseerde, en waarvan het eindrapport binnenkort ter beschikking komt.

Betere verdeling zorgtaken
De NVR wijst ook op de noodzaak om de onbetaalde zorg beter over vrouwen en mannen te verdelen. Nu wordt bijvoorbeeld mantelzorg in meerderheid door vrouwen verleend. Aanbevelingen die tot een betere verdeling kunnen leiden – eveneens voortkomend uit genoemde Expertmeeting – zijn onder meer om in alle uitingen van het ministerie en van de Tweede Kamer op genderneutraliteit te letten als het gaat om werken en zorgen; en een positiever beeld te schetsen van zorgen voor elkaar. En om te zorgen voor volwaardige banen in de zorg zodat de werknemers in de zorg ook zelf economisch zelfstandig kunnen zijn en betaald werken.

Kinderopvang als basisvoorziening
De NVR doet een beroep op de politiek om kinderopvang kwalitatief te verbeteren en als basisvoorziening te faciliteren. Werkende ouders moeten kunnen rekenen op kinderopvang en niet elk jaar te maken krijgen met onzekerheid of de kinderopvang voor hen financieel nog mogelijk is.  Kinderopvang moet, aldus de NVR,  net zoiets worden als onderwijs: kwalitatief goed en een basisvoorziening die niet afhankelijk is van het gegeven of er komend jaar nog ruimte voor is op de begroting.

De NVR geeft in haar brief aan ook de punten te ondersteunen die door samenwerkingspartner Women Inc in een brief aan de Kamerleden worden genoemd:
1. Meer bekendheid over verlofregelingen; 2. Uitbreiding van het (betaalde) vaderschapsverlof; 3. Ongelijke beloning aanpakken; 4. Zorgvriendelijk belastingstelsel; 5. Toekomstvisie ontwikkeling kind 0-18 jaar.

Zie de volledige tekst van de brief van de NVR aan Tweede Kamerleden >>


Uitgebreid zoeken