#caption
Christine Nanlohy (links), NVR-vertegenwoordiger in het Netwerk VN Vrouwenverdrag
#caption
Christine Nanlohy (links), NVR-vertegenwoordiger in het Netwerk VN Vrouwenverdrag


"Het VN Vrouwenverdrag geeft vrouwen meer rechten dan ze beseffen"

Christine Nanlohy  is al meer dan 35 jaar actief in de vrouwenbeweging. Sinds 2017 is zij NVR-vertegenwoordiger in het Netwerk VN Vrouwenverdrag. Vijf vragen aan haar over het belang van het VN Vrouwenverdrag, wat elke vrouw én lidorganisatie hierover moet weten en de agenda voor 2020 . 

 

Sinds wanneer ben je actief voor de vrouwenemancipatie? 

"Sinds 1982 ben ik actief in de vrouwenbeweging. In 2011 is mijn organisatie, Molukse Vrouwen Raad (MVR), lid geworden van de Nederlandse Vrouwen Raad. Sinds 2013 ben ik lid van de commissie Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartigiging van de NVR en vanaf 2017 vertegenwoordig ik de NVR in het Netwerk VN Vrouwenverdrag. Dit Netwerk is een breed platform waarin vrouwenorganisaties en mensenrechtenorganisaties samenwerken. Het doel is de implementatie van het VN- Vrouwenverdrag (CEDAW) in Nederland te monitoren en te beïnvloeden."
 

Wat doe je precies als NVR vertegenwoordiger bij het Netwerk VN Vrouwenverdrag?

"Bij het Netwerk VN–Vrouwenverdrag lever ik input op de agenda van het Netwerk.  Input voor de schaduwrapportages t.b.v. CEDAW, GREVIO-commissie (Verdrag van Istanbul), Sustainable Development Goals (SDG in het kader van het Actieplan Beijing +25) en andere activiteiten in het werkplan van het Netwerk (helikopterview)."


"Het is een vrij groot en complex werkterrein. Ik stem dan ook vaak af met andere leden van de commissie B&B, die specifieke expertise hebben op bepaalde terreinen. Zoals met Tonny Filedt Kok-Weimar, wanneer het gaat om de input voor CSW/Beijing Platform +25 en de verblijfstatus en opvang van vluchtelingen vrouwen. Met Ted Strop-van Meyenfeldt wanneer het gaat om implementatie van de VN Resolutie 1325 via het Nationaal Actie Plan (NAP 1325). Met Marion Minis en Essa Reijmers wanneer het betreft de implementatie van het Verdrag van Istanbul. Voor wat betreft dit laatste maak ik me ook sterk voor de ratificatie van het Verdrag van Istanbul voor de BES-eilanden, die tot nu toe nog steeds niet heeft plaats gevonden."


Waarom zet je je zo in voor de vrouwenrechten? 

"Verschillende onderzoeken en de praktijk leren ons dat vrouwen en meisjes nog steeds achtergesteld worden op de verschillende domeinen. Er is nog steeds geen sprake van gendergelijkheid in veel domeinen van de samenleving.  Denk aan gelijke beloning voor gelijk werk tussen vrouwen en mannen, ondervertegenwoordiging in de verschillende geledingen van het bedrijfsleven, in de politiek etc. Leeftijdsdiscriminatie van vrouwen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en in de stereotypering in de media is aan de orde van de dag. Vrouwen hebben in een partnerrelatie vaker met huiselijk geweld te maken. Tienermeisjes zijn vaker slachtoffer van cyber geweld (sexting)."

"Een andere reden om mij in te zetten is dat sinds enkele jaren wereldwijd getornd wordt aan vrouwenrechten. Rechten waar generaties voor ons enorm voor gestreden hebben. Ik noem hier het recht op abortus, de pil in het basispakket, het recht om als vrouw handelingsbekwaam te zijn, recht op onderwijs etc. Vrouwenrechten zijn mensenrechten en in die zin non negotiable."

 

Wat staat er op de agenda voor 2020 wat betreft vrouwenrechten internationaal?
 

> In januari 2020 wordt het Evaluatieverslag van de Commissie GREVIO verwacht over de implementatie van het Verdrag van Istanbul in Nederland. De NVR heeft in maart jl. deelgenomen aan de consultatiebijeenkomst van deze Commissie. De verwachting is dat in februari/maart een bijeenkomst is van het ministerie van VWS met het maatschappelijk middenveld.


>  In maart 2020 vindt de vergadering van CSW 64/CEDAW in New York plaats. De AVVVN-vertegenwoordiger 2020 (Angela Maas) maakt deel uit van de Nederlandse regeringsdelegatie. Zij wordt vanuit de NVR begeleid door de voorzitter van NVR en Tonny Filedt Kok-Weimar . Voorbereiding/ briefingsbijeenkomst van de ministeries van Buitenlandse Zaken + Onderwijs Cultuur en Wetenschappen met maatschappelijk middenveld vindt plaats in januari/februari 2020.


> In 2020 komt er een follow up van de expertmeeting over het nieuwe NAP 1325 (expertise van  Ted Strop)


> In 2020 komt er een follow up van de expertmeeting verblijfstatus vluchtelingenvrouwen (expertise van Tonny Filedt Kok-Weimar) 


> Het jaar 2020 is voor vrouwenrechten een bijzonder jaar omdat dan sprake is van verschillende mijlpalen:

  • In 2020 bestaat Beijing Platform for Action: 25 jaar
  • UNSCR 1325: 20 jaar
  • SDG’s : 5 jaar


Wat zou iedere Nederlandse vrouw én lidorganisatie moeten weten over het VN -Vrouwenverdrag?


"Het VN Vrouwenverdrag en het Verdrag van Istanbul zijn beleidsinstrumenten voor vrouwenorganisaties om de rechten van vrouwen garanderen. De verdragen hebben directe werking in Nederland omdat deze door Nederland zijn geratificeerd. Zo kent het VN Vrouwen Verdrag een individuele klachtprocedure waarop beroep kan worden gedaan. Een voorwaarde evenwel is dat eerst alle rechtsgangen in Nederland zijn doorlopen wil men zich voegen in een individuele klachtprocedure bij de VN-CEDAW Committee. Het Verdrag van Istanbul verplicht ook gemeenten om ten aanzien van geweld tegen vrouwenbeleid te voeren."


"Met het VN Vrouwenverdrag en het Verdrag van Istanbul in de hand, kunnen vrouwen (lokale-)overheden, het bedrijfsleven, media etc. aanspreken op vrouwenrechten/ discriminatie van vrouwen, geweld tegen vrouwen etc."

 

Meer weten? 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 november spreekt Christine Nanlohy in het middagprogramma over het VN Vrouwenverdrag en gaat graag in gesprek met lidorganisaties hierover. Meld u hier aan >>  


Uitgebreid zoeken