#caption
#caption


"Gezamenlijke lobby voor een gelijkwaardige plaats voor vrouwen bij gewapende conflicten begint in de haarvaten van onze samenleving door te dringen."

Ted Strop-von Meyenfeldt is voorzitter van de vereniging Platform Vrouwen & Duurzame Vrede en tevens commissielid van Beleidsbeinvloeding & Belangenbehartiging van de NVR. Ze houdt zich bezig met het Nationaal Actie Plan 1325. (NAP 1325) . Vier vragen aan deze deskundige over gewapende conflicten, vrouwenrechten en de plannen in 2020. 
 

Sinds wanneer ben je actief bij de Nederlandse Vrouwen Raad
"Sinds de Wereldconferentie in Beijing in 1995 ben ik verbonden aan de NVR. Ik was voorzitter van de NGO-follow up van Beijing, het Platform Actieplan 2000. In 2001 was ik voorzitter van de NVR/WILPF conferentie over Vrouwen en Gewapende Conflicten. Het heeft toen nog tot 2007 geduurd, voor het eerste NAP 1325 in ons land geschreven werd, maar het was wel een co-productie van overheid en NGO’s! Inmiddels loopt het derde NAP 1325 ten einde. Het komende jaar zal het vierde geschreven worden."

 

Het NAP 1325. Kan je dit kort toelichten?

"Het Nationaal Actieplan 1325 is de Nederlandse invulling van UN SC Res. 1325, een op 31-10-2000 aangenomen Veiligheidsraadresolutie, waarin alle lidstaten zich verplichten vrouwen in alle fasen van (gewapende) conflicten een gelijkwaardige plaats in de samenleving en aan de onderhandelingstafel te geven. Vrouwen in gewapende conflicten zijn niet alleen slachtoffer, maar ook actor!"

 

"Het huidige NAP 1325 is ondertekend door 5 Ministeries en zo’n 70 NGO’s, alsmede enkele wetenschappelijke instituten. Met name Buitenlandse Zaken en Defensie trachten in hun beleid invulling aan het NAP te geven. De andere 3 ministeries, Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, en OCW hebben inmiddels bekend gemaakt (New York, VN, 29-10-2019), dat zij zich in het komende NAP binnen ons land willen inzetten voor de implementatie van Resolutie 1325."

 

"De gezamenlijke lobby voor een gelijkwaardige plaats voor vrouwen ook op het terrein van (gewapende) conflicten begint daarmee meer in de haarvaten van onze samenleving door te dringen. Het volgende doel is de bekendheid niet alleen in heel kleine kring, maar in de NVR achterban en de Nederlandse samenleving in den brede. Een goed middel hierbij zou de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kunnen zijn."

 

Waarom maak je je zo hard voor de vrouwenrechten?
"Ik denk, omdat ik van huis uit een sterk rechtvaardigheidsgevoel heb meegekregen. En mijn eigen mensenrechten in mijn werk behoorlijk geschonden zijn. Maar je kunt altijd beter kijken naar hen, die het (veel) slechter hebben. Voor hen zet ik me in! Dat doe ik naast het werk voor de NVR als voorzitter van de vereniging Platform Vrouwen & Duurzame Vrede."

 

Wat staat er op de agenda van 2020?

"In 2020 zal een vierde NAP 1325 worden geschreven. Het afgelopen jaar hebben wij in de reflectie op de evaluatie van NAP 1325 III een aantal aanbevelingen voor NAP IV gedaan. We zullen moeten toezien, dat die door alle ondertekenaars van het NAP, de zogenaamde NAP-community, worden ingevuld."


Uitgebreid zoeken