#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


FEM Talk: Mantelzorg

Lidorganisatie Molukse Vrouwen Raad (MVR) organiseerde op 15 juni in Assen de FEM Talk: Mantelzorg en arbeid, een lastige combinatie?! Doel was inzicht krijgen in de positie en het versterken van de positie van werkende mantelzorgers. (met name financieel kwetsbare vrouwen). Dit door het uitwisselen van kennis, ervaring en good practices van en met Molukse - en andere (migranten-) mantelzorgers over de combinatie mantelzorg en arbeid. 

 

In het ochtendprogramma kwamen diverse sprekers aan het woord.  Roelie van Gulderen (bureau Coaching4you2) vertelde hoe zij mantelzorg combineert met een baan. Dat was voor haar een enorme opgave. Ze was eerst gewoon moeder die de zorg van de kinderen op zich nam. Ze had daarnaast geen betaalde baan. Ze voelde dat zij steeds meer buiten de maatschappij van werkende vriendinnen kwam te staan. Ze miste een persoonlijke ontwikkeling omdat zij geen gebruik kan maken van scholingsfaciliteiten die werkenden in een betaalde baan wel hebben. Ze besloot om eerst vrijwilligerswerk te doen om zo haar netwerk uit te breiden. Haar volgende stap was een betaalde baan te vinden. Dat was niet zo makkelijk.  Toch is zijn erin geslaagd; dit door een sterk netwerk om zich heen te bouwen waardoor ook haar zelfvertrouwen is versterkt. Uiteindelijk heeft ze een deeltijdbaan gevonden bij de provincie Drenthe. Ze besloot daarnaast een eigen bureau te beginnen om andere vrouwen te helpen. Zij wil met haar levensverhaal andere vrouwen bewust maken dat er altijd een weg is om economisch zelfstandig te zijn, maar daar heb je ook je partner en je omgeving bij nodig. 

 

Verwachtingen en eigen drive 
Donyela Noija (ervaringsdeskundige) deelde haar levensverhaal over hoe zij, full time werkzaam als stewardess, deze baan combineert met mantelzorg voor haar zoontje en haar vader. Ze laveerde daarbij tussen de verwachtingen die vanuit de Molukse cultuur opgeld deed en haar drive om carriere te maken. Uit haar verhaal blijkt dat ze sterk in haar schoenen had moeten staan om mantelzorg en arbeid te combineren. Ze vond het zwaar en gaf aan dat zij had moeten leren om hulp te vragen. Haar netwerk van familie en vrienden heeft haar enorm geholpen. Uit de zaal kwam de vraag of haar partner ook een deel van de mantelzorg op zich nam. Donyela antwoordde dat zij in haar relatie de meest geschikte mantelzorger is en dit ook niet anders had gewild. Bovendien heeft zij een werkgever die veel begrip heeft voor haar situatie, dat hielp enorm. 

 

Mantelzorg hoge prioriteit  

Elias Rinsampessy (Muhabbat) sloot het ochtend gedeelte af met een inleiding over Molukse culturele invloeden die nog altijd een rol spelen bij het combineren van mantelzorg met arbeid. Van vrouwen (ook van de derde generatie) wordt nog steeds verwacht dat zij een hogere prioriteit geven aan mantelzorg. Elias wees ook op de faciliteiten voor mantelzorgers. Hier is de rol van met name werkgevers van belang. Daarover stelde hij dat ook die meer cultuur sensitief dienen te zijn bij het verlenen van mantelzorgfaciliteiten aan werknemers met een migratie achtergrond. Mantelzorg is bij uitstek cultuurgebonden. Stichting Muhabbat heeft in het verleden verschillende publicaties aan gewijd.

 

Knelpunten werk en mantelzorg 

Na deze inleidingen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek aan de dialoogtafels.  Een samenvatting van de knelpunten die benoemd werden: 

  • Onbekendheid bij de deelnemers over de regelgeving c.q. Mantelzorg verlofregelingen. 
  • Molukse deelnemers ervaren dat bij de communicatie met instanties en op de werkvloer sprake is van een gebrek aan kennis en ervaring met Molukse culturele waarden en normen. Hierdoor ontstaan communicatieproblemen met alle gevolgen van dien.
  • Door de afschaffing van het vroegere doelgroepenbeleid en de onbekendheid over de taken van een wijkteam ontstaat onduidelijkheid over het soort ondersteuning die mantelzorgers en andere hulpvragers kunnen ontvangen. 
  • Onbekendheid met mantelzorg verlofregelingen bij werkgevers. 
  • Het bespreekbaar maken op de werkvloer van mantelzorg en arbeid als een lastige combinatie is in veel gevallen moeilijk. 
  • Ingewikkelde taalgebruik in officiële documenten en de slechte toegankelijkheid en een onevenredig gebruik van algemene voorzieningen belemmeren een optimale participatie van burgers. Ook is er geen zicht op aanspreekpunten bij de gemeente.
  • Veel van de informatie van de overheid en overige instellingen wordt steeds meer digitaal en via social media verstrekt. Mantelzorgers en anderen die niet over computertechnische vaardigheden beschikken worden door deze ontwikkeling op achterstand geplaats. Gevolg: een volwaardige participatie van burgers wordt hierdoor onmogelijk gemaakt. 
  • De Molukse omgeving/-wijk wordt in enkele gevallen als beperkend ervaren bij de keuze om arbeid te combineren met mantelzorg. Zeker daar waar het de 2e generatie vrouwen betreft. 
  • Jonge Mantelzorgers ervaren een gebrek aan kennis op school over hun positie. 

Download het complete verslag met alle knelpunten én aanbevelingen >> 

 

De FEM Talks NL is een serie bijeenkomsten georganiseerd door de NVR en haar lidorganisatie, in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. Meer informatie 


Uitgebreid zoeken