#caption
#caption


GREVIO kritisch over genderneutrale aanpak van (huiselijk) geweld in Nederland

In de eerste evaluatie van de implementatie van de Istanbul Convention in Nederland die op 20 januari 2020 is uitgebracht, is de Expert Group on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) kritisch op de genderneutrale aanpak waarvoor Nederland heeft gekozen. Juist deze benadering kan leiden tot een blinde vlek, terwijl vrouwen veel vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan mannen. Het kan er zelfs onbedoeld toe leiden dat vrouwen opnieuw met huiselijk geweld te maken krijgen.


Het evaluatierapport omvat een uitgebreide analyse van de implementatie door Nederland van de bepalingen van de Istanbul Convention. Benadrukt wordt de lange historie van het holistische beleid en de wetgeving waarmee de Nederlandse regering huiselijk geweld aanpakt, daarbij inbegrepen de aanpak zoals beschreven in het huidige nationaal actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’ (2018-2021)  en de ‘one-stop-shop’ huiselijk geweld programma’s (Safe Home). GREVIO benoemt de lopende inspanningen van Nederland om jongeren bewust te maken van de noodzaak van gezonde intieme relaties, en het feit dat het budget dat besteed wordt aan programma’s tegen kindermishandeling en huiselijk geweld flink is verhoogd.
 

In Nederland wordt het probleem van (huiselijk) geweld steeds meer op een genderneutrale manier benaderd. In beleidsstukken gaat het over ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ in plaats van over ‘huiselijk geweld tegen vrouwen’. Dit vanuit de gedachte dat huiselijk geweld, waaronder ook kindermishandeling, moet worden aangepakt ongeacht leeftijd, geslacht, relaties, seksuele geaardheid. 

GREVIO ziet veel positieve elementen in die brede aanpak. Maar als hulpverleners en andere professionals die gendergevoeligheid missen, kan dat leiden tot hiaten in bescherming en ondersteuning. Ze zouden er minder alert op kunnen zijn dat er vaak machtsongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. 

Dat risico doet zich bijvoorbeeld voor als bij partnergeweld geen rechtszaak volgt, maar een schikking. Het slachtoffer krijgt daardoor geen stem in de procedure en heeft geen mogelijkheid om haar rechten op te eisen als slachtoffer. Familierechtbanken denken vaak dat huiselijk geweld eindigt na een echtscheiding en besluiten tot gezamenlijke voogdij. Volgens de experts moeten ze zich meer richten op gedrag uit het verleden van een dader en op de veiligheid en het welzijn van de kinderen.

 

Voorafgaande aan de publicatie van de nulmeting heeft de Nederlandse regering op 16 januari jl. haar commentaar ingebracht op de inhoud van de nulmeting.

Persbericht Council of Europe: Violence against women and domestic violence in the Netherlands: a stronger gender perspective is needed  


Zie ook:
Ten behoeve van de evaluatie door GREVIO heeft minister De Jonge (VWS) op 6 september 2018 zowel aan de Tweede Kamer als aan GREVIO de rapportage gestuurd van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul. Meer informatie

Naar aanleiding van de rapportage van de Nederlandse overheid is eind oktober 2018 de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd.‚Äč 52 organisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, hebben deze rapportage ondertekend.


In maart 2019 heeft GREVIO Nederland bezocht om de voortgang van de implementatie van de Istanbul Conventie te evalueren. Namens de NVR heeft Christine Nanlohy deelgenomen aan de evaluatiebijeenkomsten van de GREVIO Commissie en daar onder meer gepleit voor een Nationaal Rapporteur Geweld tegen vrouwen. Meer informatie

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken