#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Zoomen met de leden - Verslag van de online ALV in mei

Meer dan 50 vrouwen van koepel en lidorganisaties namen op 16 mei 2020 deel aan de Algemene Ledenvergadering van de NVR. Een vergadering in coronatijd en dus online via Zoom met, natuurlijk Nenita La Rose als voorzitter, en een nieuwe rol voor bestuurslid Marijke Jongbloed als technisch moderator. En omdat het voor het eerst was, althans zo’n grote online vergadering, werd begonnen met een korte warming-up om de interactie op deze nieuwe manier met elkaar te testen. Even wennen natuurlijk, maar het verliep allemaal uitstekend.  

 

Direct aan het begin was er de minder plezierige mededeling dat het bestuur van Vrouwenplatform Carree het faillissement van de organisatie heeft aangevraagd en dus het lidmaatschap van de NVR heeft opgezegd. Daarmee komt een eind aan de samenwerking met deze organisatie die zich 45 jaar heeft ingezet voor vrouwen en meisjes in Zwolle en heel Overijssel, en actief en succesvol heeft bijgedragen aan NVR projecten zoals De Nieuwe Toekomst. (Zie de berichtgeving hierover.) 
 

Twee nieuwe lidorganisaties

Daarna presenteerden zich twee nieuwe organisaties die zich graag bij de NVR willen aansluiten:  Single SuperMom, die zich inzet voor alleenstaande moeders en hun kinderen, en Young Feminist Ambassadors opgericht door alumni van het eerste Young Feminist Weekend dat de NVR in 2019 organiseerde en met als doel kennis en expertise uit te wisselen tussen de leden van de NVR en jonge feministen. Het stemmen in de openbare chatfunctie van Zoom leverde een unaniem akkoord op met het NVR lidmaatschap van beide organisaties. (Zie de berichtgeving hierover.) 

 

Missie en activiteiten 2020

Communicatiemedewerker Nienke Schild vertelde over de activiteiten van de NVR in relatie tot de coronacrisis.
 

De NVR is samen met lidorganisatie Vrouwen van Nu bezig met een campagnevoorstel 'Zij maakt het verschil' dat aansluit bij de GCI campagne 'She Cares' en de zichtbare inzet van vrouwen in de samenleving in deze coronacrisis. Op weg naar Prinsessendag van 7 september verzamelen we verhalen en visies van vrouwen en versterken we de stem van de Nederlandse vrouw. Hoe gaan we van crisis naar verandering? Welke veranderingen we zien we en hoe we die vast kunnen houden. Met onder meer interviews met verschilmakers en maatschappelijk bevlogen vrouwen  door de nieuwe lidorganisatie Young Feminist Ambassadors. Begin juli organiseert de NVR een FEM Talk over de werk/zorg verdeling, die nu actueler is dan ooit. Op 7 september organiseren met Vrouwenpodium Prinsessendag, waarin we de stem van de Nederlandse vrouw aan poltiek laten horen. Meer informatie hierover volgt. 

 

Beleidsmedewerker Leyla Hamidi gaf een update van de allianties Samen Werkt Het en Werk en de Toekomst.

Voor de alliantie Samen Werkt Het (Women Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, Wo=Men en NVR) gaat de NVR samen met onderzoeksinstituut Movisie regiobijeenkomsten organiseren. Doel van de regiobijeenkomsten is een methodiek te ontwikkelen voor lokale netwerkvorming om financieel kwetsbare vrouwen te versterken gericht op bevordering van arbeidsparticipatie en de combinatie van werk en zorg. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor vrouwenorganisaties en zelforganisaties. De bedoeling is dat zij in bijeenkomsten met deze vrouwen helder krijgen welke belemmeringen voor arbeidsparticipatie er in hun regio zijn door zorgtaken en samen met de vrouwen oplossingen formuleren. In 2020 worden als pilot twee bijeenkomsten georganiseerd in twee arbeidsregio’s met centrumgemeenten. Op basis van de uitkomsten wordt een handreiking ontwikkeld waarmee vrouwenorganisaties zelf aan de slag kunnen. Deze handreiking wordt in 2021 verspreid onder de leden van de NVR.

 

Binnenkort ontvangen alle lidorganisaties van de NVR een lijstje met vragen over good practices en tools die op dit gebied ontwikkeld zijn, welke thema’s er spelen bij de werk en zorgverdeling bij hun achterban en wat zij nodig hebben om de die verdeling naar wens in te richten.

 

Voor de alliantie Werk en de toekomst (Atria, VHTO, Emancipator en NVR) ontwikkelt de NVR samen met Atria een training voor gemeenteraadsleden over gendersensitiviteit in beleid en wet- en regelgeving. In februari was er een expertmeeting met vertegenwoordigers uit de lokale politiek om te onderzoeken waar de training qua inhoud en vorm aan moet voldoen. 


Ook is een werkgroep Mannenemancipatie van de NVR geformeerd de samen met Emancipator in november een Expertmeeting mannenemancipatie zal organiseren. Doel van de expertmeeting is onder meer om te zien hoe lidorganisaties de rol van mannen en jongens bij de emancipatie van vrouwen in eigen organisatie kunnen bespreken zodat emancipatie en gendergelijkheid meer en meer een kwestie van samenwerking tussen mannen en vrouwen wordt. Enkele leden gaven aan dat ze inmiddels zelf ook bezig zijn om mannen te betrekken; andere wilden graag meer horen over de ondersteuning die de NVR straks kan bieden.

 

NVR naar netwerkorganisatie
Bestuurslid Annelies Vethman vertelde over hoe de NVR steeds meer groeit richting een netwerkorganisatie waarin verschillende groepen en teams met elkaar werken aan gemeenschappelijke doelen. “Zo zijn we wendbaar en kunnen we reageren op de snelle ontwikkelingen om ons heen.” De verschillende groepen staan met elkaar in verbinding via het bestuur en de staf van de NVR, maar ook onderling. De leden reageerden positief op inhoud en vorm van de vernieuwde NVR en droegen verschillende suggesties aan. Zie het volledige verhaal >> 


Nieuwe bestuursleden
Vervolgens stelden de vier kandidaten voor het NVR bestuur zich voor: Wendel Hofman-Schulp, Amanda Huits, Maria Ibrahim en Joyce van der Wegen. Deze laatste als kandidaat voor de functie van secretaris die vacant is vanwege het vertrek van Marike Abel die twee bestuursperioden heeft voltooid. (Zie berichtgeving hierover.)

De kandidaten die respectievelijk lid zijn van FNV Vrouw, Young Feminist Ambassadors, VVAO en Young Feminist Ambassadors, zijn voorgedragen door de Benoemingsadviescommissie waarin deelnamen: Dieny Scheffer (NVVH), Marion Bootsma (Zonta) en Maïta van der Mark (strategisch adviseur NVR).
Alle deelnemende vertegenwoordigers van de lidorganisaties stemden in met de nieuwe bestuursleden.


VN Vrouwenvertegenwoordiger Angela Maas
Aan het eind van de vergadering vertelde cardioloog Angela Maas over hoe het haar tot nu toe is vergaan als VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020.
Angela is – als bekend - vorig jaar november benoemd en richt zich als Vrouwenvertegenwoordiger op een goede gezondheid voor vrouwen. Tot haar teleurstelling ging vanwege de coronacrisis de vergadering van de Commission on the Status of Women in New York niet door afgelopen maart. Terecht uiteraard, maar daarmee verviel ook het side-event Female Values and Health Care waaraan zij zou bijdragen. Haar bijdrage zou zich richten op de vrouwelijke patiënt en de waardering van vrouwelijke werkers in de zorg.
Met de NVR en lidorganisaties is nu afgesproken om landelijk het SheCares thema op te pakken, waar de vrouwelijke waarden in de zorg en de menselijke maat centraal staan.

Angela Maas benadrukte nog eens dat 70 procent van de werkenden in de zorg vrouw is, tegen 25 procent van de leidinggevenden in de zorg. Het belang van vrouwen om de crisis door te komen moet, volgens haar, vertaald worden naar het nieuwe normaal. In de wetenschap kunnen mannen nu tijdens de crisis veel artikelen schrijven, maar vrouwen moeten het veelal combineren met lesgeven aan de kinderen. De crisis  laat op alle terreinen van de zorg duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zien, vindt Angela. “De lessen uit deze crisis moeten we nog trekken. We moeten het momentum aangrijpen voor het bespreken van gendersensitieve zorg en de rol van vrouwen werkend in de gezondheidszorg, ook leidinggevend.” Angela vindt dat de NVR heel belangrijk is om dat ook te ondersteunen.

Bij de afsluiting van de vergadering memoreerde voorzitter Nenita La Rose het vertrek van Marike Abel als secretaris (zie berichtgeving hierover) en de veranderende positie van Anneke van Doorne. Zij was voorzitter van de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging die nu opgeheven is, maar blijft als strategisch adviseur actief voor de NVR.

En waar normaal na een Ledenvergadering de vertegenwoordigers van de lidorganisaties vaak nog een eindje moeten reizen terug naar huis, was nu iedereen na afloop direct thuis. Best fijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken