#caption
#caption


NVR digitaal aanwezig bij Tweede Kamerdebat emancipatie

Op maandag 2 november 2020 vond het wetgevingsoverleg (Tweede Kamerdebat) over emancipatie plaats met minister Ingrid van Engelshoven. De Nederlandse Vrouwen Raad heeft dit debat digitaal gevolgd en doet kort verslag.

Op de agenda van het debat stonden een aantal belangrijke onderwerpen. Zo vormde de rijksbegroting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (emancipatie is hier onderdeel van) 2021 een agenda onderdeel en kwam het SER versnellingsadvies om meer vrouwen aan de top te krijgen aan bod.

 

Vrouwen aan de top

Minister van Engelshoven werd in het debat gecomplimenteerd door verschillende Kamerleden met het eerdere besluit om het advies van de SER integraal over te nemen. Vera Bergkamp (D66) vroeg de minister hoe er tot nu toe wordt gewerkt aan het advies. Dat de representatie van vrouwen in de top is een belangrijk aandachtspunt voor Nederland is, blijkt ook uit de Gender Equality Index die op 29 oktober is gepubliceerd door het European Institute for Gender Equality (EIGE). Nederland staat op de negende plek van Europa als het gaat om de vertegenwoordiging van vrouwen in belangrijke economische en politieke besluitvorming. Zo bestaat de top van de centrale bank maar voor 15% uit vrouwen, voor beursgenoteerde bedrijven is dit 31% en het nationale parlement bestaat voor 35% uit vrouwen.

 

Coronacrisis
Tot slot merkte Kamerlid Niels van den Berge (GroenLinks) terecht op dat de coronacrisis opnieuw duidelijk heeft gemaakt dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in vitale beroepen, zoals de zorg, maar minder inspraak hebben in de top. Om deze reden is de Nederlandse Vrouwen Raad eerder samen met Vrouwen van Nu en de Young Feminist Ambassadors de campagne #zijmaakthetverschil gestart. Met deze campagne laten we vrouwen aan het woord en doen we een oproep voor betere representatie van vrouwen in de besluitvorming rondom de crisis. Daarnaast stelden we onlangs met onze voorzitters en VN Vrouwenvertegenwoordiger Angela Maas een actieplan 2021 op over de positie van de vrouw in de zorg.

 

Geboorteverlof, huiselijk geweld, éénouderpunt en digitale inclusie

Een punt dat verder opviel in het kader van een goede werk-zorgverdeling was de aandacht voor het geboorteverlof, ingebracht door Jasper van Dijk (SP). Van Dijk diende tijdens het debat een motie in om het geboorteverlof voor vaders voor 100% te vergoeden in plaats van 70% (huidige situatie).

 

Voorafgaand aan dit debat heeft de alliantie Ditwerktwel.nl, waar de Nederlandse Vrouwen Raad deel van uitmaakt, input gegeven aan de woordvoerders Emancipatie. De alliantie dringt aan op verdere verruiming van partner- en ouderschapsverlofregelingen, verplichting voor werkgevers van transparantie van loonverschillen m/v, en een voorbeeldrol voor de overheid als werkgever. Lees meer hierover >>

 

Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) vroeg op haar buurt speciale aandacht voor het huiselijk geweld tegenover vrouwen en pleitte in het debat voor een ‘betaald veiligheidsverlof’ en diende hier een motie over in: ‘Elke tien dagen sterft er een vrouw ten gevolgen van huiselijk geweld. We moeten pal achter slachtoffers gaan staan’.

 

Kamerlid Niels van den Berge diende een motie in over het oprichten van een éénouderpunt en ondersteuning van alleenstaande ouders, mede naar aanleiding van onderzoek uitgevoerd door onze lidorganisatie Single SuperMom. De Nederlandse Vrouwen Raad is blij met aandacht  voor deze specifieke doelgroep. Op 16 december is de FEM Talk over de positie van alleenstaande moeders, in samenwerking met Single SuperMom – als onderdeel van de alliantie Ditwerktwel.nl.

 

Tot slot is de Nederlandse Vrouwen Raad erg blij met de motie ingediend door Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) waarmee zij aandacht vraagt voor het thema digitale inclusie. Met de motie verzoekt zij de regering om de impact van digitalisering op emancipatie te onderzoeken. Want ook digitaal moeten alle vrouwen kunnen meedoen!

 

Meer informatie
Alle moties zijn te vinden via de Tweede Kamerwebsite. Later zal ook het verslag over het debat verschijnen. Over de moties moet nog worden gestemd.

 


Uitgebreid zoeken