#caption
#caption


Nederlandse Vrouwen Raad zoekt met spoed een penningmeester (vrijwilligersfunctie)

Ga jij de uitdaging aan om met ons te bouwen aan een eigentijdse en betekenisvolle organisatie die gericht is op verbetering van inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen?

 

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is met spoed op zoek naar een penningmeester met ervaring in financiën, projectbeheer, subsidies en affiniteit met fondsenwerving. Tijdsinvestering: circa 8 uur per week.

 

Groei en vernieuwing NVR

De NVR ontwikkelt zich als netwerkorganisatie en zet zich in voor gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen. Per 1 januari komt in het NVR-bestuur de positie van penningmeester vrij.  

 

De huidige penningmeester heeft een unieke job switch kunnen maken en vertrekt binnenkort naar het buitenland. Daarom starten we nu met onmiddellijke ingang deze werving. We zoeken naar een penningmeester met bestuurlijke ervaring; ervaring met projectmatig werken, met subsidietrajecten en samenwerken met verschillende stakeholders strekt tot aanbeveling. Activiteiten en projecten binnen de NVR worden in belangrijke mate ontwikkeld en uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een kleine professionele staf.

 

Wat biedt de NVR:

 • Je kunt verschil maken in een organisatie met een unieke diversiteit aan leden.
 • Ervaring opdoen met bestuurswerk in een organisatie die in transformatie zit.
 • Kennis opdoen van internationale en nationale netwerken. 
 • Ruimte voor innovatieve ideeën om een koepelorganisatie als de NVR mee te nemen in de nieuwe economische en sociale werkelijkheid.
 • Contacten met overheidsorganisaties/ministeries.

 

Over de Nederlandse Vrouwen Raad   

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is de koepel van ruim 50 vrouwenorganisaties, en heeft via de achterbannen van deze organisaties een bereik van ca. 1 miljoen vrouwen. 

 

De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties en alliantiepartners om de positie van de vrouw te versterken. We zetten ons nationaal en internationaal hiervoor in. Met de VN Vrouwenvertegenwoordiger, lobbywerk en diverse activiteiten zoals de FEM Talks NL, Young Feminist Weekend en Prinsessendag. We laten onze stem aan de politiek horen, via gevraagde en ongevraagde adviezen en brandbrieven. 

 

Sollicitatieprocedure 

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 24 december aan de Nederlandse Vrouwen Raad worden gestuurd: email: info@de-nvr.nl, met in het onderwerp “vacature penningmeester”.

 

De sollicitatiegesprekken zullen in januari 2022 plaatsvinden, online of op kantoor in Den Haag met de Benoemingsadviescommissie (BAC).
De BAC bestaat uit 3 leden, waaronder een afvaardiging van lidorganisaties.

 

Voor verdere inhoudelijke informatie kun je je wenden tot de voorzitter van de NVR, Nenita La Rose, voorzitter@de-nvr.nl, telefoon: 070 – 346 93 04  

 

Basis profielschets voor de functie van penningmeester

De penningmeester is onder meer verantwoordelijk voor:

 • Het financieel beheer van de NVR.
 • Het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening over het verenigingsjaar, alsmede de begroting voor het komende jaar.
 • Overlegging van de stukken aan de kascommissie.
 • Toetsen van projectvoorstellen.

 

Algemene profielschets bestuursleden 

De leden van het bestuur beschikken over de volgende kwalificaties:  

 • Je wilt je inzetten voor de emancipatie en de maatschappelijke participatie van vrouwen in een duurzame samenleving; 
 • Je bent resultaatgericht, hands-on en  hebt bij voorkeur een netwerk of kennis van onze speerpunten of thema’s 
 • Je bent in staat gender- en cultuuraspecten van verschillende beleidsterreinen te herkennen en uit te leggen. 
 • Een open houding met respect voor de verschillende opvattingen in onze samenleving kenmerkt je optreden. Je straalt enthousiasme uit, neemt initiatieven en legt gemakkelijk contacten. 
 • Je kent de rolverdeling tussen staf, commissie en werkgroepen en het bestuur. Je kent de vrouwenorganisaties van binnenuit en weet wat het betekent om bestuurslid en vrijwilligster te zijn. 
 • Politiek en beleid hebben jouw volle aandacht. Je hebt een goed overzicht van nationale en internationale beleidstrajecten of bent in staat je deze (op hoofdlijnen) eigen te  maken. 
 • Je bezit strategisch inzicht, kunt verbanden leggen tussen beleidsterreinen en hebt een goede ‘neus’ voor actuele thema’s en voor het belang en potentieel daarvan voor de NVR.

 

Als penningmeester wordt van je verwacht dat je naast de bij het onderdeel algemene profielschets beschreven kwaliteiten, ook beschikt over:

 • Ruime kennis van financieel management, inclusief projectadministratie.
 • Ervaring met het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en beheer van beleggingen.

 

Op jaarbasis ben je beschikbaar voor de volgende vormen van overleg: 

 • NVR bestuursvergaderingen 6 tot 8 x per jaar (op het kantoor van de NVR in Den Haag of online).
 • Algemene Vergaderingen 2 x per jaar (op locatie of online). 
 • Voorzittersoverleg 2 x per jaar. 
 • Vergaderingen van de commissie waarvan je mogelijk portefeuillehouder bent (zo’n 4 x per jaar).
 • Zo mogelijk representatieve bijeenkomsten van de NVR en/of bijeenkomsten van lidorganisaties, naar vermogen. 

 

Naast bovenstaande overleggen en bijeenkomsten die voor alle bestuursleden gelden, neemt de penningmeester ook deel aan:

 • Vergaderingen Tentoonstellingsfonds.
 • Regelmatig overleg met de financiële medewerkster (op het kantoor van de NVR of online).

 

Voor bestuursleden van de NVR, en dus ook voor de penningmeester, geldt dat:

 • Je wordt benoemd voor een periode van drie jaar en eenmaal kan worden herkozen. 
 • Je wordt benoemd op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak.
 • Je lid bent van één van de lidorganisaties van de NVR.
 • Je als kandidaat-bestuurslid wordt voorgedragen door het bestuur van één of meerdere lidorganisaties.

 

De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 6 uur per week. De functie is onbezoldigd, uiteraard worden reiskosten vergoed.   

 

  

 

 


Uitgebreid zoeken

           
     
     
 IIW NL       
     
     
  
  
  
  
    IIW NL