#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Algemene Vergadering 30 mei 2013

Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de Algemene Vergadering van 30 mei 2013 was de strategie van de NVR voor 2013 en komende jaren. Een strategie die er vooral op gericht moet zijn om de begroting zo snel mogelijk (weer) sluitend te krijgen. In de Algemene Vergadering van 22 november 2012 was hier door de leden uitdrukkelijk om gevraagd.

Het bestuur heeft de strategie voor de komende jaren op papier gezet en deze eerder dit jaar al besproken met de voorzitters van de lidorganisaties. De, naar aanleiding van de opmerkingen van de voorzitters, aangepaste nota lag nu ter vaststelling voor in de AV.

Strategie 2013 en volgende jaren
Kern van de nota is een grotere inzet van vrijwilligers en beperking van de vaste lasten voor personeel en huisvesting door in te krimpen op het aantal kantoorkamers en op het aantal uren van de betaalde staf. Tevens wil het bestuur de beleidsbeïnvloedende taak van de NVR versterken door de huidige structuur van verschillende themacommissies om te vormen naar één commissie die focust op de beleidsbeïnvloeding, nationaal en internationaal.
De NVR blijft waar mogelijk projecten ontwikkelen en uitvoeren als daar subsidie voor is, maar zal ook in die ontwikkeling en uitvoering een grotere rol vragen aan lidorganisaties.

Vanuit de AV werden tekstuele aanvullingen op de strategienota voorgesteld om de internationale rol van de NVR en het belang van samenwerking meer te benadrukken en de visie van de NVR te verduidelijken: het ‘waarom’ achter de activiteiten van de NVR.
Vragen waren er over de nieuwe organisatiestructuur waarin er i.p.v. meerdere themagerichte commissies, straks nog maar één adviescommissie is die zich voor alle thema’s richt op de beleidsbeïnvloeding en de belangenbehartiging. Daarnaast zullen er werkgroepen actief zijn voor terugkerende taken. De adviescommissie richt zich op de inhoud; het bestuur zorgt voor de verbanden met de ministeries en het beheer van het netwerk.

Aandacht was er vanuit de Algemene Vergadering ook voor de medewerkers van de NVR voor wie de strategie ingrijpende gevolgen heeft omdat het aantal fte wordt verminderd en taken worden gewijzigd. Algemeen werd er op aangedrongen medewerkers nauw te betrekken bij besprekingen over de toekomst van de NVR en goed voor hen te zorgen. Ook werd zorg uitgesproken over de mogelijkheden om met een minimale bezetting nog nieuwe  projecten binnen te halen.

Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen en opmerkingen werd de strategienota aanvaard. Zie de definitieve versie van de strategienota >> 

Jaarrekening en Jaarverslag 2012
Vervolgens werd de Jaarrekening en het Jaarverslag over 2012 vastgesteld. Zie het Jaarverslag 2012 >>

In verband met de bezuinigingen zal het jaarverslag over 2013 niet meer in papieren vorm verschijnen, maar uitsluitend in een digitale versie. Ook andere ‘stukken’ zoals ten behoeve van de Algemene Vergadering zullen alleen nog in een digitale versie beschikbaar zijn.

Nieuwe lidorganisaties
De NVR mag dan financieel de broekriem moeten aanhalen, de instroom van nieuwe leden is er niet minder om. Tijdens de Algemene Vergadering werden twee nieuwe lidorganisaties verwelkomd: de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, en de jonge Stichting Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken (NSA). Beide organisaties werden door alle aanwezigen met een warm applaus verwelkomd.
Zie aparte berichtgeving over deze nieuwe lidorganisaties >> 

Medegedeeld werd dat ook het NVVH Vrouwennetwerk, dat inmiddels het predikaat ‘koninklijk’ heeft verworven, het lidmaatschap van de NVR overweegt.

Reactie op Emancipatienota
Ander inhoudelijk punt was de reactie van de NVR op de nieuwe emancipatienota van minister Bussemaker. Voorzitter Dieny Scheffer riep de leden op zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie op 11 juni en het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 13 juni. Zij maakte tevens melding van het feit dat er ook gewerkt werd aan een gezamenlijke reactie van onder meer NVR, Atria, Women Inc., Samenwerkingsvebanden Landelijk Overleg Minderheden, het Netwerk Vrouwenverdrag en de Vereniging voor Vrouw en Recht. Het plan was bij die gezamenlijke reactie moties toe te voegen voor direct gebruikt door de Kamerleden. 

Vanuit de vergadering werd onder meer gevraagd in de NVR reactie (meer) aandacht te besteden aan de vele vrouwen die onbetaald werk doen en zo een grote economische component leveren; en aan het belang van keuzevrijheid door niet alleen de kosten maar ook de baten van niet-economische zelfstandigheid toe te voegen.

Zie de NVR-reactie die uiteindelijk is uitgegaan en de gezamenlijke reactie van vrouwenorganisaties.

Vacature voorzitter
Omdat voorzitter Dieny Scheffer twee zittingstermijnen heeft voltooid is er naarstig gezocht naar een geschikte kandidaat voor haar opvolging. Bestuurslid Annie Kamp maakte tijdens de Algemene Vergadering bekend dat uit de sollicitaties een geschikte kandidaat naar voren lijkt te komen. Zij moet echter nog kennis maken met het bestuur en zal daarna een tijdje gezamenlijk met de huidige voorzitter optrekken. In november wordt zij voorgesteld aan de Algemene ledenvergadering. Dieny Scheffer is bereid tot die tijd als voorzitter aan te blijven.

Aansluitend aan de Algemene Vergadering van 21 november 2013 zal afscheid worden genomen van de huidige voorzitter en aandacht gegeven worden aan het 115 jarig bestaan van de NVR dit jaar.

Dieny Scheffer wees in dit verband nog op de‘geefknop’ op de NVR-website die het mogelijk maakt ieder gewenst bedrag ‘on line’ te doneren aan de NVR, als cadeau t.g.v. het 115 jarig bestaan. Er hebben al enkelen een bijdrage overgemaakt, waarvoor hartelijk dank!

Jelle de Jong, IVNAfscheid Rianne Meester
Inmiddels had Jelle de Jong, directeur van het IVN en voorzitter van de Stuurgroep Duurzame Dinsdag, zich bij de vergaderzaal gemeld. Hij wilde Rianne Meester die de afgelopen jaren de NVR vertegenwoordigd heeft in de Stuurgroep bedanken voor haar inzet voor Duurzame Dinsdag. Hij gaf aan buitengewoon plezierig met haar  te hebben samengewerkt. “Rianne toonde de moed om ergens voor te staan vanuit een oprecht gevoeld belang en dit  tegelijkertijd te doen vanuit een gunfactor naar anderen toe.” De Jong noemde haar “een voorbeeld in alles wat zij aan duurzame projecten heeft gedaan”.

Rianne MeesterRianne Meester, die eerder al afscheid had genomen als  lid van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de NVR zei dat de NVR en de lidorganisaties veel voor duurzaamheid hebben kunnen betekenen. “Kleinschalige duurzame projecten op alle terrein zijn belangrijk”, aldus Rianne, die hoopte dat de NVR dit ook in de nieuwe organisatiestructuur zou voortzetten.

Tot slot werden de data voor de Algemene Ledenvergadering voor 2014 vastgesteld: 22 mei en 20 november 2014.


Uitgebreid zoeken