#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Krachtige Vrouwen steunen de NVR

Vele krachtige vrouwen hebben - deel uitmakend van de Regeringsdelegatie - de Nederlandse vrouw mogen vertegenwoordigen bij een belangrijke vergadering van de Verenigde Naties of een wereldtopconferentie. Benoemd door de minister; geworven, geselecteerd en begeleid door de NVR. Krachtige vrouwen die hun steun uitspreken voor de NVR. 

Jolein Baidenmann, Vrouwenvertegenwoordiger Rio+20 Conference on Sustainable Development 2012

Het perspectief, de kracht en invloed van vrouwen op mondiale maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, is van het grootste belang. Mijn kernboodschap op de Rio+20 conferentie was daarom: Women are Agents of Change. Met vrouwen als verbindende factor, als intelligente lange termijn denkers, als roerganger, zullen we grote maatschappelijke vooruitgang boeken in de 21-ste eeuw.


 

Mathilde van den BrinkMathilde van den Brink, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2005

'The Hidden Face of Domestic Violence', dat was mijn statement als Vrouwenvertegenwoordiger tijdens de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in 2005. Een dringende oproep niet alleen om het zichtbaar maken van huiselijk geweld, maar om het onderdeel te laten zijn van het bereiken van de MIllennium Goals. Vrouwen en meisjes hebben zeggenschap over hun eigen lichaam en zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen is een zaak van iedereen! 

Hulde voor de NVR die elk jaar zorgt dat er een Vrouwenvertegenwoordiger meegaat naar de AVVN, een unieke traditie die als voorbeeld dient voor alle landen die aangesloten zijn bij de VN!

 

Mária Chorus-MenkenMaria Chorus-Menken, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 1986

Geweld tegen de vrouw is het toppunt van onrechtvaardigheid.
Het doet  me deugd dat de NVR nog steeds een prachtig kanaal is voor de afvaardiging van vrouwen naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.


Wanda CornelissenWanda Cornelissen, Vrouwenvertegenwoordiger CSD 2010-2011

Ik heb de overtuiging dat we elkaar als vrouwen heel hard nodig blijven hebben. Mijn motto is Blijf bij jezelf en houd je vriendinnen in ere. 

Josette DijkhuizenJosette Dijkhuizen, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2013

De NVR is belangrijk om vrouwenrechten op alle terreinen op de agenda te zetten. Zij zijn daarmee ook voor vrouwelijke ondernemers een waardevolle partner!


Jikky DincelekJikky Dinçelek-Lettinga, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2002

De NVR maakt de kracht en de kwaliteit van vrouwen zichtbaar.


 

Hanske Evenhuis-van EssenHanske Evenhuis-van Essen, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 1976

Ik stel het op prijs dat ook ik de gelegenheid heb gehad misschien iets bijgedragen te hebben aan de emancipatie van de vrouw, helaas nog lang niet voltooid.

Marian ter HaarMarian ter Haar, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2009

“Sport has the power to change the world. It has the power to unite people in a way that little else does”. De woorden van Mendela waarmee ik in 2009 mijn speech begon. Sport is voor veel meisjes een manier om krachtiger te worden en in het gezelschap van andere meisjes plezier, steun en samenwerking te beleven. Voor veel meisjes, wereldwijd, een moment waarop ze hun problemen even vergeten. Ik blijf me inzetten om dit voor meer meisjes mogelijk te maken!


 

Ine van HoornIne van Hoorn, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2004

In 2004 was ik de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Een unieke belevenis en een geweldige kans ons geluid te laten horen. Dank aan de NVR die nu al zoveel jaren deze vrouwenvertegenwoordiging organiseert.
Mijn statement over ‘De rol van jongens en mannen voor het bereiken van sexe-gelijkheid’ vind ik nog steeds actueel. Samenwerken en aansluiten bij mannen-die-willen-bewegen is van belang om de kloof tussen jongens en meisjes en tussen mannen en vrouwen te verkleinen!


 

Marina van KotenMarina van Koten, Vrouwenvertegenwoordiger Conference Financing for Development, Mexico 2002

De NVR is al 115 jaar belangrijk voor de positie van de vrouw in Nederland en is ook de komende jaren van groot belang om de verworvenheden van die 115 jaar veilig te stellen en te verbreden.
Vooral In internationaal opzicht valt er nog veel eer te behalen als ik denk aan ratificatie van belangrijke (VN) verdragen door de Nederlandse regering.
De vrouwenvertegenwoordiging in de regeringsdelegatie naar New York is zo'n verworvenheid door inzet van de NVR en deze heeft in de afgelopen jaren veel weten te bereiken. Moge dat in de toekomst met verve worden voortgezet, is mijn wens. Zo mogelijk ook in ander delegaties, meer specifiek gericht op een duurzame wereld. De inbreng van vrouwen is hierbij een uiterste noodzaak. Veel succes NVR, het ga je goed.


 

Eva LathamEva Latham, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2000

De NVR is een vanzelfsprekendheid geworden, een Instituut -letterlijk en figuurlijk- dat spontaan wordt verbonden aan begrippen als emancipatie, vrouwenrechten,  gelijkwaardigheid en waardigheid van de vrouw. De NVR is daarmee een constante factor in de Nederlandse samenleving, een rots in de branding voor alles waar vrouwen al meer dan een eeuw voor opkomen... lees verder>>
Caecilia van PeskiCaecilia J. van Peski, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2010

Velen kijken vol bewondering naar krachtige vrouwen. Maar hoe word je zelf zo'n sterke, onafhankelijke vrouw? Ik denk dat sterke vrouwen begrijpen dat talenten zoals rede, besluitvaardigheid en autonomie net zo vrouwelijk zijn als intuïtie en emotionele verbinding. Een krachtige vrouw wordt je wanneer je de waarde van het inzetten van deze talenten doorziet. Daarbij is het meest krachtige wapen van een sterke vrouw haar moed. Moed werkt als een spier: ze groeit in sterkte naarmate je haar meer oefent. Als vrouw - en ook als man - ben je het meest moedig wanneer je durft te zien wie je bent, durft uit te dragen waarin je gelooft en weet waarnaar je wilt streven.

Marieke Sanders-ten HolteMarieke Sanders-ten Holte, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2006   

In 2006 eindigde ik mijn statement tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met de oproep: "new efforts and strategies are needed to fuel the motor of the UN, to accommodate men’s and women’s commitment to diversity, pluralism and democracy". En ik vroeg de aanwezigen in de zaal om op te staan om samen aktie te voeren: "men and women alike, stand up for gender equality and for equal participation of women in decision-making processes, in both the political and economic arenas".  

Maar alle goede akties ten spijt, mijn oproep blijft actueel. Dus, zolang het doel niet is bereikt:   blijf hameren!

Regina SmitRegina Smit, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2007

'Education is light. When you don’t know how to read and write, ignorance is like darkness. Please give us light, because we don’t want to stay in darkness.' Dit zijn de woorden van een jong meisje in een ontwikkelingsland.
In 2007 was ik Vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Mijn statement ging over onderwijs. Wij zijn 6 jaar later en nog steeds is onderwijs de beste manier voor vrouwen om zelfstandig te zijn, om goede posities te creëren op de arbeidsmarkt, om een gezonde economie te bevorderen met gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Onderwijs is een krachtig hulpmiddel in de strijd tegen geweld tegenover vrouwen en meisjes.
Onderwijs is de voorwaarde voor de kracht “empowerment” van vrouwen en het is een absolute voorwaarde voor gender equality.


 

 

Tine van der Stroom-van EwijkTine van der Stroom- van Ewijk, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 1998
'
Scholing is een basisvoorwaarde voor de economische zelfstandigheid van vrouwen'
; dit was een pleidooi uit mijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN in 1998, als Vrouwenvertegenwoordiger van onze regering.
Deze uitspraak gaat heden ten dage nog steeds op, want de toegang tot onderwijs voor meisjes is in veel ontwikkelingslanden nog steeds onvoldoende geregeld. Daarmee zijn gelijke rechten nog ver weg, is hun positie kwetsbaar en liggen discriminatie en geweld tegen hen op de loer. Jaar in jaar uit proberen landen in de VN hier betere afspraken over te maken, maar helaas leren we uit de media hoe op veel plaatsen in de wereld de positie en rechten van vrouwen ernstig geschonden worden.
Scholing is in onze westerse, ontwikkelde wereld voor iedereen mogelijk geworden; de mate waarin vrouwen ook deelnemen aan het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke leven is in hun eigen handen, maar behoeft tevens de erkenning van het belang daarvan en actieve stimulans van de veelal mannelijke roergangers. 

Ik steun dan ook het bestaan en de inzet van de NVR die blijvende aandacht vraagt voor gelijke rechten voor vrouwen en hun volwaardige participatie.


 

 

Marian StuiverMarian Stuiver, vrouwenvertegenwoordiger CSD 2008 en 2009

Mannen en vrouwen hebben officieel dezelfde rechten in internationale mensenrechtenverdragen. De praktijk is echter een stuk weerbarstiger. Juist een netwerkorganisatie als de NVR blijft daarom voor mij elke keer weer haar nut bewijzen om deze praktijk van gelijke rechten ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Op weg naar een wereld waar mannen en vrouwen gelijke positie, vrijheid en kansen hebben in wetgeving, onderwijs, arbeid, maar ook privé en in religieuze instellingen. De NVR maakt vrouwen krachtig. Samenwerking tussen vrouwen wereldwijd is een sterk instrument. zie ook de publicatie Women, Business and the Law, Wereldbank, 2013.


 

 

Catharien Terwisscha van ScheltingaCatharien Terwisscha van Scheltinga, Vrouwenvertegenwoordiger CSD, 2005

CSD13 had als onderwerp 'water' en we zetten in op het voor vrouwen belangrijke 'water as a human right' thema. Op dat moment leek dat nog onhaalbaar, maar de Nederlandse regering heeft het enkele jaren later overgenomen. Heel belangrijk dus, deze inzet, en met de NVR als verbindend mechanisme kunnen we belangrijke zaken samen op de kaart zetten!


 

Anke VervoordAnke Vervoord, Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2012

Persoonlijk als vrouw maar ook als directeur van Vrouwen van Nu vind ik het belangrijk dat er een sterke Nederlandse Vrouwen Raad is die de positie en belangen van vrouwen met kracht bepleit en onder de aandacht brengt van overheid, organisaties en publiek. Krachtenbundeling versterkt niet alleen de boodschap maar de samenleving als geheel.  


Lesha WitmerLesha Witmer, Vrouwenvertegenwoordiger CSD 2004 en 2009

Vrouwen erkend als actoren, vrouwen betrokken bij besluitvorming op de hoogste niveaus, de stem van vrouwen die serieus wordt genomen als het gaat om duurzame ontwikkeling; het is nog steeds een wens, geen werkelijkheid. Daarom is het van het grootste belang dat vrouwen hun krachten blijven bundelen, het gemeenschappelijke vinden en benutten ten faveure van allen zowel nationaal als internationaal. Een aansprekende en sterke NVR als krachtige (lobby- en faciliterende) organisatie is daarvoor essentieel. Samen zijn we sterker. 


 

 

 


Uitgebreid zoeken