#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de Politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de Politiek


Over de NVR

Waarom de NVR?
Voor de wet zijn mannen en vrouwen in Nederland gelijk. Maar hoe zit ‘t in de praktijk? Vrouwen krijgen, ook in Nederland, nog steeds niet altijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk als mannen. In de top van bedrijven en politieke besturen zijn vrouwen nog altijd in de minderheid. Een groot aantal vrouwen is nog niet economisch zelfstandig en daardoor kwetsbaar. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is nog schrikbarend hoog. Duidelijke voorbeelden die aantonen dat er nog een wereld te winnen is.

Wat is de NVR?
Vrouwen blijven zich daarom inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen. Zij bundelen hun kracht in vrouwenorganisaties. Een groot aantal van die vrouwenorganisaties is aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Op dit moment telt deze koepel 53 vrouwenorganisaties met zeer uiteenlopende achtergrond. En er komen steeds nieuwe lidorganisaties bij. Het geschat bereik van de Nederlandse Vrouwen Raad is circa 1 miljoen vrouwen. Dat maakt de NVR een sterke verbindende speler in de belangenbehartiging bij politiek en overheid als het gaat om de rechten en participatie van vrouwen.

De Nederlandse Vrouwen Raad bestaat al sinds 1898, en bruist nog steeds van energie. Zeker in deze tijd waarin de overheid allerlei taken en verantwoordelijkheden teruggeeft aan de burger hebben maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Niet alleen om een grotere burgerparticipatie te realiseren, maar ook om informatie vanuit de samenleving terug te brengen naar de overheid. 

Wat doet de NVR?
De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. De NVR, dat zijn alle lidorganisaties gezamenlijk. Onderwerpen die door de NVR op de agenda worden gezet verkrijgen daardoor meer gewicht dan wanneer lidorganisaties dat afzonderlijk doen.

Lobbywerk
De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op politiek en overheid. De NVR brengt de stem van de Nederlandse vrouw in - in de beleidsontwikkeling en -evaluatie, opdat beleidsmaatregelen, wet en regelgeving niet alleen geen - directe of indirecte - nadelige gevolgen hebben voor de positie van vrouwen in Nederland, maar deze idealiter versterken.
De NVR doet dit onder meer door 'open brieven' aan regering en parlement, maar ook door debatten te organiseren en in gesprek te gaan met bewindslieden en Kamerleden, of door op andere wijze, bijvoorbeeld met (ludieke) acties, de aandacht te vragen voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn.

Nationaal en internationaal
Niet alleen in Nederland brengt de NVR de stem van de vrouw naar voren, maar ook in Europa en bij de Verenigde Naties (VN). Al sinds de oprichting van de VN gaat er een Vrouwenvertegenwoordiger mee in de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN, en spreekt daar namens de Nederlandse vrouwen de regelingsleiders toe. De NVR werft, selecteert en begeleidt deze Vrouwenvertegenwoordiger. Ook bij belangrijke topconferenties lukt het de NVR vaak om een Vrouwenvertegenwoordiger deel te laten nemen als adviseur van de Regeringsdelegatie namens de Nederlandse vrouwen.

Projecten
Naast de vaste taken en activiteiten heeft de Nederlandse Vrouwen Raad diverse projecten ontwikkeld en lopen, zoals De Nieuwe Toekomst, een unieke interventie voor één van de meest kwetsbare groepen in Nederland, namelijk vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad. Het is de eerste methodiek voor deze doelgroep gericht op bevorderen van economische zelfstandigheid ter voorkoming van herhaling van geweld. Meer informatie over actuele projecten en activiteiten >> 

Steun het werk van de NVR!
Vindt u het belangrijk dat vrouwenrechten goed worden verankerd in beleid, en dat meer vrouwen op alle fronten mee kunnen doen? Steun dan het werk van de Nederlandse Vrouwen Raad. Elke gift is welkom, groot of klein, eenmalig of structureel. U kunt uw donatie overmaken o.v.v. donatie op rekeningnummer NL12 RABO 011 52 89 674, t.n.v. Nederlandse Vrouwen Raad, Den Haag. 

 


Uitgebreid zoeken