#caption
#caption


Verslag Algemene vergadering NVR 22 mei 2014

Met ingang van de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2014 beschikt de NVR niet alleen over een voltallig, maar ook over een uitgebreider bestuur. Marike Abel werd als bestuurslid benoemd ter opvolging van Annie Kamp die tijdens de AV van november 2013 afscheid nam. Daarnaast trad ook Anke Vervoord toe tot het NVR-bestuur.

Ook het bestand van lidorganisaties werd uitgebreid. De NVR verwelkomde de Wijze Ouwe Wijven uit Amsterdam als nieuw lid.

Inforeeks
Bij de opening van de vergadering vroeg voorzitter Dorenda Gerts aandacht voor het nieuwste nummer van de Inforeeks dat in de vergadering werd rondgedeeld en daags daarna per post onder de lidorganisaties is verspreid. In het nummer met als titel ‘Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap’ vertellen vrouwen uit alle grote religies over hoe hun religie het inspireert in hun leiderschap.
Het nummer werd op zaterdag 17 mei 2014 tijdens een bijeenkomst van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede gepresenteerd. Daar sprak feministisch theologe Esther Mombo uit Kenia, die ook in het nummer van de Inforeeks aan ’t woord komt. Dorenda las enkele passages uit het interview met Mombo voor waarin zij vertelt wat de kwaliteiten van vrouwelijk leiderschap zijn: samenwerking en verbinding, en hoe belangrijk de inzet van vrouwen daarom is voor vrede en verzoening in conflictgebieden. (Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/Inforeeks.)

Samenwerking en verbinding dat is waar vrouwen goed in zijn, aldus Dorenda, en waar ook de NVR voor staat. Zij was verheugd met de grote opkomst voor de ALV, waar 32 van de 51 lidorganisaties vertegenwoordigd waren.

Evaluatie
Daarna vertelde de voorzitter over de stand van zaken bij de NVR. De bezuinigingen die in de loop van 2013 zijn doorgevoerd hebben geleid tot een kleinere bezetting van het bureau, maar ook tot een grotere inzet van vrijwilligers. “Iedereen doet z’n best”, aldus Dorenda, “maar het gaat niet ‘van een leien dakje’.” 
In de komende maanden moet de NVR (weer) verhuizen. De gemeente Den Haag wil inklinken en heeft de huurders van het pand Zeestraat 100 de huur opgezegd. De gemeente biedt vlakbij het huidige NVR-kantoor andere huisvesting aan, maar het bestuur wil ook kijken naar mogelijkheden van inhuizing bij en samenwerking met andere organisaties.
Voordat daar een besluit over genomen wordt, wordt nu eerst de huidige situatie geëvalueerd. Er wordt gesproken met medewerkers en met (de voorzitter van) de Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging. Ook aan de lidorganisaties worden enkele evaluatievragen gesteld. De formulieren werden ter plekke uitgereikt en ingevuld.
Ook de organisatiestructuur is in 2013 veranderd mede om vorm te geven aan een grotere inzet van vrijwilligers. De nieuwe, breed samengestelde adviescommissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging (B&B) is zeer actief, en er is een Deskundigenpool ingesteld die inmiddels flink met deskundige vrouwen vanuit de lidorganisaties is gevuld.

Focuspunten 2015-2016
Samen met de Cie B&B en de Deskundigenpool heeft het bestuur in maart een expertmeeting georganiseerd. Mede op basis van de inbreng daar is nu een drietal focuspunten geformuleerd die bepalen waar de activiteiten en projecten van de NVR zich in 2015 en 2016 op zullen richten. Lidorganisaties kunnen in hun jaarplannen op deze focuspunten inhaken.
Tijdens de vergadering werd gediscussieerd over de keuze van de focuspunten en de prioritering erin. Belangrijkste focuspunt bleek het gender sensitieve lokale (zorg)beleid. Dit thema is actueel en urgent nu belangrijke zaken als werk en inkomen en jeugdzorg naar de gemeenten worden gedecentraliseerd en ook onderdelen van de AWBZ onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden gebracht. Zorgpunt is dat (mantel)zorg, nu dat geacht wordt (nog) meer door vrijwilligers gedaan te worden, vooral bij vrouwen terecht zal komen, terwijl vrouwen ook met betaalde arbeid voor hun eigen economische zelfstandigheid moeten zorgen. Hebben gemeenten voldoende aandacht voor de gendereffecten van de (3) decentralisaties?
Verschillende lidorganisaties gaven aan bij dit focuspunt betrokken te willen worden en er ook binnen hun organisatie mee aan de slag te willen.

Andere focuspunten zijn: economische zelfstandigheid, waaronder o.m. het nieuwe project De Nieuwe Toekomst valt, maar lidorganisaties bijvoorbeeld ook aan kunnen haken op de campagne van WOMEN Inc over gelijke betaling; en preventie van (sexueel) geweld dat aanhaakt bij het thema van Vrouwenvertegenwoordiger Margriet van der Linden.

Marjan Nieuwenhuis (WOUW Amsterdam)Nieuwe lidorganisatie
In de vergadering presenteerde Marjan Nieuwenhuis het netwerk WOUW Amsterdam van maatschappijkritische 50+ vrouwen.
In 1981 startte een tiental 50+ vrouwen in Rotterdam de WOUW. Via een netwerk wilden zij ijveren voor meer aandacht voor en inspraak van oudere vrouwen. Overal in het land volgden vrouwen dit initiatief, waarna de vereniging WOUW-Vlechtwerk werd opgericht. Nu is er alleen nog WOUW Amsterdam en WOUW Nijmegen. Een deel van de oprichters van de WOUW Rotterdam heeft zich in 2003 aangesloten bij Vrouwenbelangen.
WOUW Amsterdam kent verschillende werkgroepen: wonen, inkomen, zorg, multicultureel en feminisme, en er zijn ook eet- en leesgroepen en een Bijbelgroep.

WOUW Amsterdam wil graag lid worden van de NVR. De organisatie onderschrijft de activiteiten van de NVR en heeft daar veel bewondering voor. Daarnaast wil WOUW samen met de NVR iets doen tegen de mogelijke invoering van de Initiatiefwet Partneralimentatie. In deze Initiatiefwet wordt de alimentatieduur van 12 jaar beperkt naar 5 jaar, en wordt de grondslag voor de alimentatie gebaseerd op de welstand voor het huwelijk i.p.v. tijdens het huwelijk. Rechters beslissen al in de geest van de nieuwe wet.
De WOUW wil graag met een groepje uit andere lidorganisaties eraan werken om deze ontwikkeling onder de aandacht van vrouwen te brengen, er een gezamenlijk standpunt over in te nemen, en alsnog om een hoorzitting te vragen.      
WOUW Amsterdam werd uiteraard als nieuw lid verwelkomd door de ledenvergadering. Marjan Nieuwenhuis zal de Commissie B&B informeren over de stand van zaken van de Initiatiefwet Partneralimentatie. Samen met de WOUW wordt dan bekeken wat we als NVR kunnen doen.(Meer informatie: www.wouw-amsterdam.nl.)

Nienke Hagenbeek (WOMEN Inc)WOMEN Inc
Te gast bij de Algemene Ledenvergadering was Nienke Hagenbeek van WOMEN Inc. De NVR zoekt de samenwerking met andere organisaties –“samenwerking is ons adagium”, aldus Dorenda Gerts– en doet dat o.a. met WOMEN Inc. Vandaar het verzoek aan Nienke om haar organisatie te presenteren.
WOMEN Inc is een landelijk opererend vrouwennetwerk, dat vrouwen informeert maar ook een platform biedt aan vrouwen om informatie uit te wisselen. Belangrijk doel van WOMEN Inc is ook om te agenderen.
Twee centrale thema’s hebben de aandacht: Geld en Gezondheid. Bij gezondheid gaat het om genderspecifieke gezondheid. WOMEN Inc heeft een alliantie gevormd met zorgverzekeraars en andere partners en maakt een toer langs GGZ-instellingen en ziekenhuizen. De actie is gericht op vrouwen als (potentiële) patiënt en professionals. Er wordt met deze actie veel media aandacht gegenereerd. De bewustwording van wat genderspecifieke gezondheidszorg is en moet zijn, moet worden versterkt.
Een andere campagne die WOMEN Inc momenteel voert gaat over gelijke betaling. Vrouwen moeten zich realiseren welke keuzes ze maken en wat dat betekent voor hun huidige en toekomstige financiële positie. Binnenkort organiseert WOMEN Inc een expertmeeting met werkgevers en HR managers over gelijke betaling.
Er zijn in de projecten en activiteiten van WOMEN Inc veel kansen voor samenwerking met de NVR en de bij de NVR aangesloten organisaties o.a. bij regionale bijeenkomsten. (Meer informatie: www.womeninc.nl.)

Midterm review en CEDAW rapportage
Anneke van Doorne-Huiskes is voorzitter van de Commissie B&B. Zij attendeerde de aanwezigen er op dat het ministerie van OCW dit jaar met een ‘midterm review’ over het emancipatiebeleid komt. Input ervoor zal niet worden gevraagd zo heeft het ministerie, desgevraagd, laten weten. Zodra de NVR de review heeft zal ze deze verspreiden onder de lidorganisaties en een reactie voorbereiden.
Voorts wordt gekeken naar actie richting de Tweede Kamer die nodig is in verband met het uitblijven van de Nederlandse overheidsrapportage CEDAW. De rapportage moet in 2014 in New York worden ingeleverd en voordien worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Aanvulling en uitbreiding NVR bestuur
Marike AbelTwee voordrachten voor benoemingen van nieuwe bestuursleden lagen er voor in de Algemene vergadering: van Marike Abel en van Anke Vervoord.

Marike Abel (59) is voorgedragen door de Unie van Soroptimisten en de Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant. Marike werkt bij de Inspectie Gezondheidszorg als coördinerend specialistisch senior inspecteur. Haar aandachtsgebied in die functie is toezicht in de ouderenzorg en de Zorg Thuis. Daarvoor was zij directeur van diverse zorgcentra.
Marike wil meer tijd besteden aan activiteiten die buiten haar werkkring liggen en wil graag de NVR bestuurlijk ondersteunen. Binnen het bestuur wil zij het personeelsbeleid in haar portefeuille. Daarmee volgt Marike Abel in feite Annie Kamp op die in november 2013 afscheid heeft genomen als bestuurslid.

Anke VervoordAnke Vervoord (47) is directeur van Vrouwen van Nu. Daarvoor was zij o.m. werkzaam bij UNICEF Nederland en bij Vluchtelingenwerk Nederland. Verder kennen we haar vooal omdat zij in 2012 Vrouwenvertegenwoordiger was naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze pleitte daar voor versterking van de positie van plattelandsvrouwen in de voedselproductie.

De Ledenvergadering aanvaardde de benoeming van beide kandidaten onder luid applaus. Met de toetreding van Anke Vervoord in het NVR bestuur is het aantal bestuursleden nu uitgebreid tot zes. 

Financiële zaken
Uiteraard werd in deze voorjaarsvergadering ook de jaarrekening over 2013 gepresenteerd en goedgekeurd, ook al toonde deze nog een tekort van €52.000. Maar dat was, dankzij een snelle doorvoering van bezuinigingsmaatregelen, veel minder dan aanvankelijk begroot. Penningmeester Leny Wesenhagen ging ook in op de stand van zaken van het uitvoeringsjaar 2014. De resultaten van het 1e kwartaal laten zien dat er weinig speelruimte is. Het bestuur is daarom blij met het nieuwe project De Nieuwe Toekomst dat weer iets van financiële verlichting geeft.

De Nieuwe Toekomst
Lotte Wouters, beleidsmedewerker van de NVR, vertelde over dit nieuwe project, waar nu het vooronderzoek voor wordt gedaan. Het is de bedoeling dat in 4 provincies in totaal 8 gemeenten bereid gevonden worden om voor hun regio de methodiek van De Nieuwe Toekomst in te kopen. Deze methodiek, die in een eerder pilotproject succesvol bleek, is er op gericht om ex-slachtoffers van huiselijk geweld te helpen weer de regie over ’t eigen leven in handen te nemen en maatschappelijk actief te worden. 
In Zeeland is er al geld. In Limburg gaan Maastricht en Heerlen meedoen. In Overijssel staat Zwolle in de startblokken en wordt nog gesproken met Enschede. Alleen Noord Holland is nog niet zo ver. Veel gemeentes hebben nog geen nieuw college en kunnen nog niet beslissen. 
De NVR voert het project uit samen met de Federatie Opvang. De Federatie levert cliënten uit de opvang, de NVR levert coaches uit de lidorganisaties en de gemeenten kopen de methodiek in en bedden die in in hun beleid. (Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/denieuwetoekomst.)


Tot slot
Er werden tijdens de Algemene Vergadering 2 oproepen gedaan:
♦ Wie wil meedenken over/mee werken aan de voorbereiding van het Voorzittersoverleg dat in het najaar van 2014 wordt gehouden. Aanmelden via: info@de-nvr.nl
♦ Deskundige vrouwen uit de lidorganisaties kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Deskundigenpool. Aanmelden via: www.nederlandsevrouwenraad.nl/deskundigenpool.

De volgende Algemene Vergadering wordt gehouden op 20 november 2014. Voor 2015 zijn AV’s voorzien op: 21 mei 2015 en 19 november 2015.

 


Uitgebreid zoeken