#caption
#caption


Het belang van SDG 5 voor lokale overheden

Op 25 september 2015 zijn de lidstaten van de Verenigde Naties het eens geworden over de 17 Global Goals for Sustainable Development van de Post-2015 Development Agenda. De Goals for Sustainable Development (SDG’s) bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s/Millenniumdoelen), de mondiale agenda die van 2000 tot 2015 werd nagestreefd. De Goals for Sustainable Development geven op hun beurt, tot het jaar 2030 richting aan de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling.

Doel 11 van de SDG’s - Steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam - is geheel gericht op lokale overheden, maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de rol van de lokale overheden verder gaat in de  verwezenlijking van de post-2015-agenda. In de brochure Global Goals for Sustainable Development. Wat lokale overheden moeten weten, wordt uitgelegd waarom.

Alle Global Goals hebben targets die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Lokale overheden moeten niet worden gezien als louter uitvoerders van de agenda. Lokale overheden zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en het overheidsniveau dat in de beste positie verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren.’

Zie hieronder waarom SDG 5: Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes bereiken, van belang is voor lokale overheden.

Dit doel gaat over het stoppen van geweld tegen en discriminatie van vrouwen en meisjes en het bieden van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in alle onderdelen van het leven.

• Lokale overheden kunnen fungeren als voorbeeld voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen door middel van niet-discriminerende dienstverlening aan burgers en eerlijk wervingsbeleid.
• Lokale overheden staan in de frontlinie wat betreft het identificeren en aanpakken van geweld en schadelijke praktijken tegen vrouwen. Stadsplanning (met name het creeren en onderhouden van openbare ruimtes) en de lokale politie zijn beide essentiele hulpmiddelen bij het aanpakken van deze problemen. Lokale overheden hebben ook een functie wat betreft het leveren van diensten aan vrouwen die slachtoffer zijn van geweld.
• Lokale en regionale overheden kunnen identificeren wat een gelijke toegang van mannen en vrouwen tot bezit van- en zeggenschap over land belemmert en kunnen deze factoren aanpakken.
• Meer vrouwen als gekozen ambtsdrager op lokaal niveau is een topprioriteit in termen van empowerment van vrouwen, als een doel op zich, en omdat de lokale politiek vaak de eerste stap is naar een ambt op regionaal en nationaal niveau. Vrouwelijke leiders in de lokale overheid kunnen genderstereotypen beslechten en een voorbeeld zijn voor jonge meisjes.
• Lokale overheden kunnen op alle gebieden van hun werk gendergelijkheid integreren om de verschillende belemmeringen voor empowerment van vrouwen aan te pakken.

Relevante targets voor lokale overheden
5.1 Een einde maken aan ALLE VORMEN VAN DISCRIMINATIE van vrouwen en meisjes overal.
5.2 Alle VORMEN VAN GEWELD TEGEN ALLE VROUWEN EN MEISJES in de publieke en private sfeer elimineren, met inbegrip van mensenhandel en seksuele en andere vormen van uitbuiting.
5.3 Alle schadelijke praktijken, zoals kindhuwelijken en vroege en GEDWONGEN HUWELIJKEN EN GENITALE VERMINKINGEN BIJ VROUWEN elimineren.
5.4 Onbetaalde zorg en huishoudelijk werk erkennen en waarderen door TE VOORZIEN IN OPENBARE DIENSTEN, INFRASTRUCTUUR EN BELEID VOOR SOCIALE BESCHERMING, en de BEVORDERING VAN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID binnen het huishouden en het gezin voor zover nationaal mogelijk.
5.5 Zorgen voor een volledige en effectieve participatie en gelijke kansen voor leiderschap OP ALLE NIVEAUS VAN DE BESLUITVORMING IN HET POLITIEKE, ECONOMISCHE EN OPENBARE LEVEN VOOR VROUWEN.
5.a
Hervormingen doorvoeren om vrouwen GELIJKE RECHTEN OP ECONOMISCHE MIDDELEN te geven, evenals toegang tot EIGENDOM VAN EN ZEGGENSCHAP OVER LAND en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen in overeenstemming met nationale wetten.
5.c GOED BELEID EN AFDWINGBARE WETGEVING ter bevordering van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus aannemen en versterken.

Meer informatie: www.vng.nl.

.


Uitgebreid zoeken