#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Aanbevelingen expertmeeting Prostitutiebeleid aan Tweede Kamer

De NVR staat achter het decriminaliseren van prostitutie in Nederland en ondersteunt het beleid van de Nederlandse overheid hierin. Het zgn. Zweedse model waarbij de klanten van sekswerkers strafbaar zijn en sekswerk dus wordt gecriminaliseerd, wijst de NVR af. Vrouwen vanaf 21 jaar moeten, als zij in vrijheid kiezen voor betaalde seks, ook de mogelijkheid krijgen om dit werk te kunnen uitvoeren, met  alle rechten en plichten die ook andere werknemers en zelfstandigen hebben.
Dat is de belangrijkste conclusie van de expertmeeting die de NVR op 12 oktober 2015 organiseerde. Aan de expertmeeting namen naast vrouwenorganisaties ook (organisaties van) sekswerkers deel, evenals wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties.


De expertmeeting leverde naast deze conclusie ook een aantal aanbevelingen op die inmiddels in een brief aan de leden van de Tweede Kamer zijn aangeboden, opdat ze betrokken kunnen worden in de behandeling van het “voorstel tot wijziging van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel was aanvankelijk voor eind oktober/begin november gepland, maar staat nu voorlopig op de lijst van ongeplande debatten van de Tweede Kamer.

Tijdens de expertmeeting is geconstateerd dat er weinig betrouwbare cijfers zijn over vrijwillige en gedwongen prostitutie en over mensenhandel. Aanbeveling is dat de overheid de informatie bij elkaar brengt zodat er een goed inzicht ontstaat op basis waarvan gericht beleid kan worden gevoerd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen incl. mensenhandel en gedwongen prostitutie.
Tevens kan de praktijk beter worden getoetst met de mensenrechtenverdragen die Nederland heeft ondertekend zoals de Istanbul Conventie en het VN Vrouwenverdrag.
Aanbeveling is ook dat de overheid de speciale positie van de sekswerkers die als ZZP-er thuis werken erkent. Nu valt deze groep onder de definitie van ‘seksbedrijf’ in artikel 1 van het wetsvoorstel waardoor thuiswerkers met alle eisen en voorwaarden worden geconfronteerd die ook aan bordelen worden gesteld. Dat staat niet met elkaar in verhouding. De Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel meldt weliswaar dat thuiswerk zonder vergunning mogelijk is, maar alleen als dit niet-bedrijfsmatig wordt uitgeoefend. Wat ‘bedrijfsmatig’ inhoudt, is zo breed omschreven dat in feite alle thuiswerkers hieronder vallen. De definitie zou daarom moeten worden aangepast zodat  ZZP-ers/thuiswerkers hiervan uitgesloten worden. Voor deze groep zou - zo nodig - een ander regime kunnen worden gecreëerd, maar dan wel in overleg met betrokkenen zelf.
Het decriminaliseren van prostitutie is een voorwaarde om de positie van sekswerkers veilig te stellen en te verbeteren. Mede daarom is het noodzakelijk dat de overheid bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van prostitutie de organisaties van sekswerkers een actieve rol geeft. Immers: zij weten als geen ander wat het verschil is tussen vrijwillige prostitutie en prostitutie die gedwongen is, in de zin van uitbuiting, mogelijk als gevolg van mensenhandel. Dit is in het belang van hen en van alle vrouwen in Nederland.

De NVR heeft in de afgelopen maanden de discussie over prostitutie en mensenhandel in haar achterban gevoerd o.a. in het voorzittersoverleg op 16 april jl. en in bredere kring met de expertmeeting van 12 oktober jl.  De discussie is met name ingegeven doordat in Europa een groeiende tendens waarneembaar is waarin prostitutie gezien wordt als een vorm van geweld tegen vrouwen en het beleid gericht is op criminalisering en strafbaar stelling. Nederland behoort met haar beleid van decriminalisering tot de minderheid in Europa.

Zie de volledige tekst van de brief aan de leden van de Tweede Kamer >>

Zie ook het verslag van de expertmeeting van 12 oktober 2015 >>


Uitgebreid zoeken