#caption
Algemene Ledenvergadering NVR 19 november 2015
#caption
Algemene Ledenvergadering NVR 19 november 2015


Verslag Algemene Vergadering 19 november 2015

De NVR was voor haar Algemene Vergadering op 19 november 2015 te gast in de mooie vergaderzaal van IHLIA op de 6e verdieping van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

Lonneke van den HoonaardDat de NVR bij IHLIA mocht vergaderen was te danken aan Irene Hemelaar, de Vrouwenvertegenwoordiger voor 2015 naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En aan Lonneke van den Hoonaard, directeur van IHLIA. Beiden waren ook aanwezig bij de vergadering. Irene om verslag te doen van haar belevenissen in New York, waar zij op 13 oktober op zeer inspirerende wijze regeringsleiders toesprak over de rechten van lesbische, biseksuele en transvrouwen en vrouwen met een intersekse conditie (LBTI-vrouwen). En Lonneke om haar organisatie te presenteren als de hoeder van het LHBT-erfgoed (LHBT staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender), en te vertellen hoe IHLIA zich bezig houdt met het verzamelen en toegankelijk maken van informatie op het terrein van LHBT.

Vaste punten op de novembervergadering van de NVR, zijn altijd de stand van de financiën en een overzicht van de lopende en komende activiteiten en projecten. Voorzitter Dorenda Gerts en penningmeester Wazna Hamidullahkhan lichtten toe dat voor 2016 en 2017 een flink verhoogde aanvraag is ingediend voor de instellingssubsidie bij het ministerie van OCW, omdat het bestuur wil laten zien wat de NVR zou kunnen doen en wat ze daar als organisatie voor nodig zou hebben. Inmiddels is ook een begroting voor het gebruikelijke jaarbedrag van €150.000 ingediend. De gesprekken over e.e.a. lopen echter nog met het ministerie.

In de vergadering werd verslag gedaan van alle adviezen die de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging aan het NVR bestuur heeft uitgebracht en de activiteiten die op grond daarvan in 2015 zijn ondernomen. Zoals onder meer de brieven aan de ministers van OCW en SZW over een vrouwenquotum, aan de Tweede Kamer en de minister van V&J over de Alimentatiewet, aan de staatssecretaris van I&M over de klimaatverandering. N.a.v. laatstgenoemde brief heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden van de NVR met ambtenaren van het ministerie van I&M. Ook is de NVR gevraagd een Vrouwenvertegenwoordiger te leveren voor de komende Klimaatconferentie. Dorenda gerts en Anneke van VeenNVR bestuurslid Anneke van Veen heeft die taak op zich genomen. Zij had zich ook al verbonden aan het initiatief van Urgenda voor de wandeltocht naar Parijs voorafgaand aan de Klimaattop.

Anneke van Veen die 2 bestuursperioden deel heeft uitgemaakt van het NVR bestuur en daar de portefeuille Duurzame Ontwikkeling beheerde, nam trouwens op deze Algemene Ledenvergadering afscheid als bestuurslid. Zij blijft echter ook al vanwege haar betrokkenheid bij de komende Klimaattop, maar ook vanwege haar specifieke deskundigheid op het gebied van Duurzame Ontwikkeling actief betrokken bij de NVR.

Tonny Filedt Kok, lid van de adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging, was namens de NVR actief betrokken in het samenwerkingsinitiatief Gelijk=Anders dat in 2015 ontstond en, vanwege de viering van 20 jaar Beijing Platform for Action, een Festival organiseerde en een Agenda voor de Toekomst opstelde, die in september aan overheid en politiek werd aangeboden. Tonny vertelde over deze activiteiten en gaf aan dat het samenwerkingsverband wil doorgaan in 2016 met de Agenda voor de Toekomst als uitgangspunt, en dat de NVR daar graag deel van uit wil blijven maken.

Ook werd de stand van zaken toegelicht van de projecten De Nieuwe Toekomst en Zorg M/V. Voor wat betreft Zorg M/V - over de gevolgen van de decentralisaties voor de m/v verdeling in zorgtaken – wordt, nu het eindrapport van de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’ aan de minister is uitgebracht, gezocht naar mogelijkheden voor lokaal gerichte activiteiten. Voor Gerda NijssenDe Nieuwe Toekomst – gericht op de toeleiding naar economische zelfstandigheid van ex-slachtoffers van huiselijk geweld – wordt door de NVR, als eigenaar van de methodiek, gezocht naar een vervolg door de methodiek te (laten) registreren als een erkende sociale interventie bij Movisie, opdat de kwaliteit bij verdere toepassing gegarandeerd kan worden.

Gerda Nijssen, directeur van Dona Daria, presenteerde haar organisatie die als Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam als aanspreekpunt fungeert voor professionals, (deel-)gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. Zij gaf tal van voorbeelden van de activiteiten van Dona Daria en de cursussen, themabijeenkomsten en workshops die haar organisatie voor vrouwen, mannen en jongeren in een achterstandspositie organiseert. Dona Daria wil lid worden van de NVR en in de Algemene Vergadering gingen de leden graag daarmee akkoord.

Annemiek de JongIn de meivergadering van de NVR was het Steunpunt Studerende Moeders al lid geworden van de NVR. Directeur Annemiek de Jong was toen echter niet aanwezig om haar organisatie te presenteren. Dat deed zij nu alsnog. Zij vertelde met name over het Smart Mama Coachprogramma, een ‘blended learning’ programma met een combinatie van klassikale themagerichte workshops, individuele en groepsgewijze coachopdrachten en 24-7 coaching in een daartoe ontwikkeld online begeleidingssysteem. Het programma is erop gericht jonge en alleenstaande moeders te begeleiden in het vinden van een evenwichtige balans in de verdeling van studie/stage/werk, zorg en privéleven.

De vergadering werd afgesloten met de presentatie van de nieuwe Vrouwenvertegenwoordiger die in 2016 deel uitmaakt van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Marije CornelissenDat is Marije Cornelissen die Vrouwen en Duurzame Ontwikkeling als thema heeft en daarmee aansluit bij het prioritaire =agendapunt van de komende Commission on the Status of Women (maart 2016): Women’s empowerment and its link to sustainable development. Marije legt daarbijn het accent op de gevolgen van de klimaatverandering die nu al merkbaar zijn en waardoor vrouwen ‘t meest worden geraakt. In 2015 zijn belangrijke afspraken gemaakt over duurzame ontwikkeling en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen het hoofd te bieden. Bij het implementeren van deze afspraken mogen vrouwen niet uit de boot vallen, aldus Marije.

De eerstvolgende Algemene Vergadering van de NVR is op zaterdag 21 mei 2016. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt.

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken