#caption
#caption


Voorwaarden voor ANBI instelling

Om aangemerkt te kunnen blijven als ANBI moet de Nederlandse Vrouwen Raad voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel Sb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De nadere voorwaarden voor ANBl instellingen zljn opgenomen in artikel 1a tot en met 1e van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994).
De wet- en regelgeving voor ANBI instellingen is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd o.m. door aanscherping van de integriteitseis. 

Als ANBI instelling moet de Nederlandse Vrouwen Raad onderstaande gegevens openbaar maken via onze internetsite (artikel la, lid 1, letter j en lid 7 van de UR AWR 1994):


1. de naam van de instelling (eventueel met vermelding van de publieksnaam): NEDERLANDSE VROUWEN RAAD (NVR).
2. het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden lnformatienummer (RSIN) dat door de Kamer van Koophandel aan de NVR is toegekend of het fiscaal  nummer van de NVR: KvKnr.: 40412818; fiscaal nummer is: 37.15.541
3 het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-maïladres van de NVR: Alexanderveld 5, 2585 DB Den Haag, 070-3469304, info@de-nvr.nl.
4. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling: zie Over de NVR.
5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de NVR: zie het Activiteiten-/werkplan in Publikaties.
6. de  bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de NVR: zie Bestuur
7. het beloningsbeleid van de NVR. Bestuursleden mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen: zie Beloningsbeleid NVR
8. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en): zie de jaarverslagen in Publikaties.
9. de balans en staat van baten en lasten. De NVR moet deze financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren vanaf 2012 voor elk boekjaar waarin de NVR een ANBI is: zie de jaarrekeningen in Publikaties.


Uitgebreid zoeken