#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


Voorwaarden voor ANBI instelling

Om aangemerkt te kunnen blijven als ANBI moet de Nederlandse Vrouwen Raad voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel Sb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De nadere voorwaarden voor ANBl instellingen zljn opgenomen in artikel 1a tot en met 1e van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI instellingen gewijzigd met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Als ANBI instelling moet de Nederlandse Vrouwen Raad diverse gegevens openbaar maken via haar internetsite (artikel la, lid 1, letter j en lid 7 van de UR AWR 1994).


Het gaat om de volgende gegevens:
1. de naam van de instelling (eventueel met vermelding van de publieksnaam): NEDERLANDSE VROUWEN RAAD (NVR).
2. het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden lnformatienummer (RSIN) dat door de Kamer van Koophandel aan de NVR is toegekend of het fiscaal  nummer van de NVR: KvKnr.: 40412818; fiscaal nummer is: 37.15.541
3 het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-maïladres van de NVR: Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN Den Haag, 070-3469304, info@de-nvr.nl.
4. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling: zie Over de NVR.
5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de NVR: zie het Activiteiten-/werkplan in Publikaties.
6. de  bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de NVR: zie Bestuur
7. het beloningsbeleid van de NVR. Bestuursleden mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen: zie Beloningsbeleid NVR
8. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en): zie de jaarverslagen in Publikaties.
9. de balans en staat van baten en lasten. De NVR moet deze financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren vanaf 2012 voor elk boekjaar waarin de NVR een ANBI is: zie de jaarrekeningen in Publikaties.


Uitgebreid zoeken