#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017

In de Christus Triumfatorkerk in Den Haag ontving de NVR op 20 mei 2017 haar lidorganisaties voor de voorjaarssessie van de Algemene Ledenvergadering. Een goed bezochte bijeenkomst waar niet alleen twee nieuwe lidorganisaties zich presenteerden en drie nieuwe bestuursleden, maar ook een nieuwe voorzitter haar opwachting maakte en, uiteraard, afscheid genomen werd van de ‘oude’ voorzitter.

Verder waren er natuurlijk de gebruikelijke agendapunten met nieuws van de lidorganisaties, informatie over de ontwikkelingen binnen de NVR en verantwoording voor de financiën.

Nieuwe lidorganisaties
Selma Ablak presenteerde Platform ZijN, een landelijke platform dat in 2013 is gevormd uit een zevental organisaties in de grote steden. Doel van het platform is de positie van de vrouwen in de Nederlandse samenleving te versterken. Het Platform richt zich daarbij in het bijzonder op vrouwen en meisjes met een migranten-/cultureel diverse achtergrond.

Gertrud van der Lee presenteerde de organisatie Vrouw Aktief uit Son en Breugel, een vrouwenvereniging die al sinds 1939 actief is in Son, maar sinds 1 januari 2015 zelfstandig is verder gegaan als Vrouw Aktief. Het motto van deze frisse jonge vrouwenvereniging met circa 100 leden is ‘samen vrouw zijn’. Jaarlijks wordt de leden een interessant en actueel programma geboden gericht op persoonlijke ontplooiing en bewustwording.

Zie uitgebreidere berichtgeving over deze presentaties >>

Nieuwe bestuursleden
Met applaus gingen de leden akkoord met de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden Katelien Groenendijk, Marijke Jongbloed en Carla Wijers. Katelien en Carla presenteerden zich tijdens de vergadering; Marijke kon wegens een operatie niet aanwezig zijn.

Katelien Groenendijk is ondernemer. Een van haar passies is het zich bekommeren om kwetsbare werkzoekenden. Als mensen hun baan verliezen gebeurt er, volgens Katelien, heel lang niets voordat er zich eens iemand om hen bekommert. Katelien heeft ervaring op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en subsidies en hoopt daarmee van betekenis te kunnen zijn voor de NVR.

Carla Wijers vertelde dat zij sinds een jaar directeur is van Vrouwen van Nu. Van huis uit is zij cultuurhistorica. Zij heeft veel ervaring in het onderwijs, in de wetenschap, maar ook op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en coaching. Het belang van de NVR is volgens Carla: het vrouwengeluid te laten horen in georganiseerd verband. Als bestuurslid wil ze een bijdrage leveren aan het versterken van de onderlinge relaties van de lidorganisaties met elkaar én met de NVR als koepel.

Zie uitgebreidere berichtgeving over de nieuwe bestuursleden >>

De drie nieuwe bestuursleden vervangen Josette Dijkhuizen, Saideh Hashemi en Anke Vervoord die hun bestuurslidmaatschap beëindigd hebben. Welke taken de nieuwe bestuursleden gaan vervullen wordt nog nader besproken.

Voorzitterswisseling
Vicevoorzitter Anouk Creusen regisseerde ter vergadering de wisseling van voorzitters. Allereerst vroeg zij aan Nenita La Rose om zich te presenteren.
Nenita La Rose-Lont heeft de noodzaak van economische zelfstandigheid met de paplepel ingegoten heeft gekregen van haar moeder, zo vertelde zij in haar presentatie. Dat heeft ze ook doorgegeven aan haar dochters en ze hoopt dat ook aan haar twee kleindochters te mogen doen. Nenita zei het een eer te vinden om het stokje over te mogen nemen van Dorenda Gerts, voor wie zij een heel hartelijk applaus vroeg.
Nenita: “Ik heb mogen leren wat heel veel lidorganisaties doen en ik ben onder de indruk. Ik wil werken aan meer zichtbaarheid voor al dat werk dat er gedaan wordt. Ik wil beginnen door naar u toe te komen, want wat is een koepel zonder de leden? Ik wil van u weten wat u doet en waar u voor staat. Dat zal een van mijn eerste taken zijn. Ik weet ook dat ons prachtige uitdagingen te wachten staan, zowel inhoudelijk als financieel, met de allianties. Ik wil graag dit met u allen oppakken en mijn schouders eronder zetten. Wie mij beter wil leren kennen is altijd welkom.”
Met applaus werd de benoeming van Nenita La Rose tot voorzitter bekrachtigd.

Zie uitgebreidere berichtgeving over de presentatie van Nenita La Rose en het interview met haar.

Vervolgens sprak NVR secretaris Marike Abel een dankwoord uit aan Dorenda Gerts voor haar werk als voorzitter. Dorenda bedankte iedereen voor de bijzonder prettige samenwerking en voor het zich gedragen voelen als voorzitter door de lidorganisaties. Ze gaf als boodschap aan de NVR mee: “Hou de jonge generatie, de 20+-ers, in de gaten, die moet je als NVR ook aan je weten te binden.”

Zie uitgebreidere berichtgeving over het afscheid van Dorenda Gerts em het interview met haar.

Mededelingen lidorganisaties
Mededelingen van de lidorganisaties zijn een terugkerend agendapunt op iedere Algemene Vergadering. Tijdens de vergadering van 20 mei kwamen daarbij onder meer de volgende zaken aan bod:

Marian Nieuwenhuis, WOUW, praatte de NVR leden bij over het initiatiefwetsvoorstel Partneralimentatie. Na de Algemene Ledenvergadering van de NVR van vorig jaar november zijn er brieven uitgegaan naar de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en naar de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Daarin werden de niet wenselijke gevolgen van de nieuwe wet nogmaals benadrukt. Dat heeft onder meer geleid tot een goed gesprek met een van de initiatiefnemers uit de Tweede Kamer.
Vlak voor de verkiezingen in maart 2017 is de Nota van Wijziging in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel verschenen. Daar stonden gunstige berichten in: de rechtsgrond is gewijzigd en de manier waarop partneralimentatie wordt berekend blijft gehandhaafd en wordt niet gewijzigd in een berekening volgens het verdienmodel. Wel is helaas blijven staan dat de partneralimentatie teruggaat van 12 naar 5 jaar.
Volgens Marian Nieuwenhuis hebben de activiteiten van de werkgroep Partneralimentatie en vanuit de NVR veel invloed gehad. Nu is het wachten op een nieuw kabinet. Ook dan zullen werkgroep en NVR hun invloed op het punt van de Partneralimentatie weer aan moeten wenden.

Naar aanleiding van  de voorbereidingen voor het Symposium Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid op 2 oktober 2017 in Utrecht is tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering gevraagd of mensen mee willen helpen met de organisatie. Dieny Scheffer, NVVH, meldde dat er nu een werkgroep is gevormd van Vrouwen van Nu, Passage, Zonta, NVR en NVVH. De aankondiging van het symposium en uitnodiging staan op de diverse websites en zijn opgenomen in de NVR nieuwsbrief. Belangrijk is dat de uitnodiging bij de juiste personen terechtkomt. Dieny verzocht de aanwezigen binnen de eigen organisatie te bezien wie de meest geschikte persoon is om naar het symposium te gaan.

Artemis Westenberg, Vereniging voor Vrouwenbelangen, kondigde aan dat haar vereniging in 2019 125 jaar bestaat. In het kader van dat jubileum wil Vrouwenbelangen een congres organiseren over de toekomst voor vrouwen. Daarbij komt de nieuwe technologie aan de orde en het genderverschil bij medische zorg bijvoorbeeld bij een hartinfarct, het immuunsysteem of bij vaccinatie.

Jacqueline Broer-van Leeuwen, Politiek Scholingscentrum, meldde dat haar organisatie samenwerkt met ProDemos en de cursussen voor mensen die de politiek in willen, die PSC eerst zelf organiseerde, nu gratis afneemt van ProDemos.
PSC organiseert 1x per jaar een reis naar het Europees Parlement. In 2018 proberen ze een meerdaagse reis naar Straatsburg te organiseren.

Alice Cheung, Landelijke Federatie van Chinese Vrouwen, vertelde dat de Federatie bezig is met de voorbereiding van gratis maaltijdvoorziening voor 100 ouderen in Haarlem in het kader van de bestrijding van eenzaamheid.
In augustus gaat een groep van 22 vrouwen naar Rusland in het kader van de viering van het 12-jarig  jubileum van de Europese Vrouwenvereniging. Men verwacht 400 tot 500 personen uit 30 landen bij deze viering.

In Overijssel heeft Vrouwenplatform Carree drie bijeenkomsten georganiseerd om meer vrouwen in de gemeenteraden te krijgen, zo meldde Ellen Pot. Vrouwelijke gemeenteraadsleden kwamen hier over hun functie vertellen. Ellen riep ook de andere lidorganisaties op om iets te organiseren om vrouwen een duwtje te geven in de richting van de politiek. In Overijssel lijkt door het initiatief van Carree hiervoor een alliantie te ontstaan, met veel aandacht van de pers.

Financiële zaken
Penningmeester Wazna Hamidullahkhan gaf aan dat er op de jaarrekening over 2016 een tekort is van € 8.052. Voorstel is om het verlies te aanvaarden; het bestuur zal zich enorm inzetten om dit verlies goed te maken in 2017. Als dat niet lukt moet een beroep worden gedaan op het tentoonstellingsfonds. Het verlies is veroorzaakt door incidentele zaken (ziekte, vervanging, meerdere personeelswisselingen).
De ledenvergadering ging met het voorstel akkoord; de jaarrekening werd vastgesteld. Ook het jaarverslag over 2016 waarin overzichtelijk beschreven staat wat de NVR allemaal heeft gedaan in dat jaar werd vastgesteld.

Ontwikkelingen Adviescommissie B&B
Als voorzitter van de NVR Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging vertelde Anneke van Doorne-Huiskes in het kort over de zaken waarmee deze commissie zich in de afgelopen maanden bezig heeft gehouden.

•Ook vanuit de Commissie is (mee)gewerkt aan de aanvragen voor de nieuwe subsidieregeling. Dat heeft van een aantal mensen erg veel tijd gevraagd, maar er hangt dan ook veel vanaf voor de NVR, volgend jaar en in de jaren daarna.
•Commissieleden hebben zich ook beziggehouden met een initiatief van de European Women’s Lobby voor een reeks symposia onder de titel FEMTalks. Dit zijn korte colleges over zaken die voor vrouwen belangrijk zijn, vooral op het gebied van economie en maatschappijinrichting. Op 24 mei is door de NVR een FEMTalk NL in het Huis van Europa georganiseerd met sprekers als Janneke Plantenga, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, en Jens van Tricht van Emancipator. 
•Mirella Visser en Anneke van Doorne zijn in gesprek gegaan met Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, over de mogelijkheid van een zetel in de SER voor de NVR. Duidelijk werd dat dat niet zomaar kan. Wat ze voorts bepleit hebben is om de gendermainstreaming meer te accentueren in de adviezen van de SER. Dus bij het uitbrengen van de adviezen je af te vragen welke consequenties het heeft voor verschillende groepen vrouwen in de samenleving, en wat voor consequenties voor mannen? Er zijn wel mogelijkheden om iets met de SER te doen bijvoorbeeld bij ad hoc adviezen, maar het initiatief moet vooral vanuit de NVR zelf komen.
•De Commissie B&B heeft de inhoud voorbereid van een brief die de NVR heeft gestuurd aan de informateur om haar in het kader van de kabinetsformatie te berichten over een aantal zaken op het gebied van economische zelfstandigheid, de toekomst van de arbeidsmarkt en op het gebied van geweld tegen vrouwen.
•Leden van de Commissie zijn betrokken bij de voorbereiding van weer een Vrouwenpodium bijeenkomst, ditmaal over de duurzame arbeidsmarkt. Datum van de bijeenkomst is 11 september. Zie de aankondiging >>
•Ook is er betrokkenheid bij de voorbereiding van het internationale symposium Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid op 2 oktober a.s..
•Verder is gewerkt aan de vertegenwoordiging van de European Women’s Lobby en het Observatory on Violence against Women van de EWL, en is bijgedragen aan de campagne en toolkit voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Stand van zaken projecten & nieuwe subsidie regeling 2018
Diana van Dijk, die in het NVR bestuur het project De Nieuwe Toekomst in haar portefeuille heeft, vertelde dat afgelopen maart subsidie is toegekend door het ministerie van OCW voor een vervolg van dit succesvolle project. Het vervolgproject duurt anderhalf jaar en wordt weer uitgevoerd samen met de Federatie Opvang. Centraal staat de borging van de interventiemethodiek en de samenwerking tussen de vrouwenorganisaties en de organisaties voor vrouwenopvang. Financiering voor de trainings- en coachingstrajecten wordt gezocht bij de gemeenten. Movisie is betrokken bij de onderbouwing en de aanpassing van de methodiek. Projectleider bij de NVR is Leyla Hamidi, die sinds juli 2016 beleidsmedewerker is bij de NVR.

De stand van zaken op het project Zorg M/V werd toegelicht door Dorenda Gerts. Zij vertelde dat Movisie op het gebied van Zorg M/V en mantelzorg in gemeenten een subsidieaanvraag heeft gedaan bij ZonMw. Annelies Vethman, die voor de NVR de projectleider was van Zorg M/V, is gevraagd om in de klankbordgroep daarvan zitting te nemen. Op enig moment zal ook de NVR het project weer leven gaan inblazen. Op dit moment is de deelname via Annelies Vethman in het project van Movisie het maximale dat de NVR kan opbrengen.

Stand van zaken nieuwe subsidie regeling 2018
Tijdens eerdere Algemene Ledenvergaderingen is al verteld over de nieuwe subsidieregeling van het ministerie van OCW op het gebied van emancipatie, en de nieuwe manier van subsidietoekenning. Deze houdt in dat organisaties strategische partnerschappen moeten gaan vormen met de minister. In november 2016 waren er voor de NVR acht mogelijkheden voor allianties. Anouk Creusen, vicevoorzitter van de NVR, meldde dat er uiteindelijk drie voorstellen zijn ingediend voor een strategisch partnerschap voor vijf jaar. Resultaat is dat twee van de drie allianties waarin de NVR deelneemt, toegekend zijn. De eerste is de alliantie ‘Samen werkt het!’ met WomenInc, die penvoerder is, Movisie, Wo=Men en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Het thema is het stimuleren van mannen en vrouwen, in het bijzonder financieel kwetsbare vrouwen, om de mogelijkheden te benutten van het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg. De tweede alliantie waar NVR deel van uitmaakt is ‘Nieuwe wegen naar een werkende toekomst’ met penvoerder Atria en VHTO en Emancipator. Deze alliantie gaat over het doorbreken van stereotypen en beeldvorming in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

De tweede fase van de subsidietoekenning omvat een uitwerking met een activiteitenplanning en een begroting en die moeten voor 20 september 2017 worden ingediend.

Penningmeester Wazna Hamidullahkhan lichtte toe dat in de alliantie met Atria voor de NVR een bedrag is opgenomen van € 42.000 per jaar en in de alliantie met WomenInc een bedrag van € 96.000 per jaar. Bij elkaar is dat aanzienlijk minder dan de huidige instellingssubsidie van € 150.000. Over 2017 heeft de NVR nog € 150.000 instellingssubsidie, maar dat is het laatste jaar. Vanaf 2018 krijgt de NVR subsidie via de allianties.

De alliantie M/V Machtsbalans samen met de VVAO en het Clara Wichmann Proefprocessenfonds is niet toegekend. De NVR wilde daar penvoerder van zijn. Met dit voorstel gaat de NVR wel door in de vorm van een aanvraag voor projectsubsidie.

De vergadering werd afgesloten met het vaststellen van de data voor de Algemene Ledenvergaderingen in 2018: 26 mei en 24 november.


Uitgebreid zoeken