#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas
#caption


Vrouwelijke Apothekers, krachtig in NOVA gebundeld

Op het kantoor van de de KNMP, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie in Den Haag, ontmoet ik Martina Teichert en Wilma Gottgens. Zij zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers, de NOVA.

 

“Wij vrouwen waren 25 jaar geleden nog in de minderheid in het apothekersvak, dat is nu anders,” zegt Martina. “Het is een belangrijke ontwikkeling maar we worstelen toch nog met de gender verhoudingen in het vak. Zeker als het de relatie arbeid en zorg betreft,” voegt Wilma eraan toe.

 

In Nederland groeit het aantal vrouwen in de beroepsgroep sterk, in tegenstelling tot het buitenland waar dit nog een vrijwel exclusief mannenberoep is. Iets meer dan de helft van alle apothekers in Nederland is vrouw. Maar de man-vrouw verhouding hangt sterk af van de leeftijd. Van de twintigers is 77% van de apothekers vrouw. Van de dertigers is dit 62% en voor de veertigers is dat aandeel 58%. Pas bij apothekers die de vijftig zijn gepasseerd, zijn de mannen in de meerderheid. Terwijl het beroep dus steeds sterker feminiseert, maken mannen echter nog altijd de dienst uit op het bestuurlijke niveau van de branche.

 

Ook blijft het vrouwelijke aandeel onder apotheekbezitters achter. Dat is nog altijd vooral een mannenaangelegenheid.

 

Wat Martina en Wilma betreft, is er nog veel te weinig weinig vrouwelijk bestuurlijk leiderschap in hun beroepsgroep. En zij zijn er beslist over: de huidige bestuurlijke structuren houden vrouwen in hun ontwikkeling tegen. Beiden pleiten voor meer “vrouwelijke waarden en normen” in het vak, en het bespreekbaar maken van grensoverschrijdende thema’s. Zoals de toenemende prestatiedruk en de zorg voor het gezin die jonge vrouwen in het vak vaak parten spelen. Zij zien een gebrek aan engagement bij de jongere generatie. Maar die zijn vaak moeilijk te organiseren.

 

Apothekers werken vaak in de luwte. Zij worden als ondersteuners van artsen gezien, terwijl hun controlerende en signalerende rol in de wet is vastgelegd en ze een zelfstandige behandelrol hebben.

 

Een in Nederland opgeleide apotheker heeft een volwaardige universitaire studie farmacie als basis. Martina geeft aan hoe belangrijk dat is om overzicht te hebben van het effect van voorgeschreven medicatie. Zo blijkt 93 % van de psychiaters wel eens middelen voor te schrijven zonder goed overzicht op de effecten te hebben. Gelukkig zijn daar de apothekers die met hun kennis er voor zorgen dat de patiënten niet dood gaan.

 

De Nova is opgericht in 1988 en biedt haar leden een professioneel en collegiaal netwerk. Evenwicht tussen beroep en privé voor vrouwelijke apothekers en werkplezier met doorontwikkeling op het inhoudelijke vlak, is waar Nova voor staat. Wilma benadrukt dat het hierbij vooral om genderkwaliteiten moet gaan en dat er niet alleen naar m/v gekeken wordt.“

 

Martina, die binnenkort de voorzittershamer van de NOVA aan Wilma zal overdragen, besluit het gesprek met de conclusie: “Meer inzet, meer betrokkenheid en engagement en meer met elkaar in gesprek gaan en kennis delen, daar draait het om. Bijvoorbeeld via de Nederlandse Vrouwen Raad, want dat is ook een platform voor vrouwelijke apothekers!”


Uitgebreid zoeken