#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Algemene Ledenvergadering november 2017

Zaterdag 25 november 2017 was de algemene ledenvergadering van de NVR. De lidorganisaties kwamen bijeen om de stand van zaken bij de NVR te bespreken en de vrouwenvertegenwoordigers officieel te benoemen.

 

De algemene ledenvergadering vond plaats op de internationale dag tegen vrouwengeweld. Deze dag luidt “Orange the World” 16 dagen van actie in tot 10 december, de dag van de mensenrechten. Een aantal lidorganisaties zal deelnemen aan acties. Bij deze bijzondere dag werd stilgestaan tijdens de ledenvergadering.

 

Nieuwe Lidorganisaties

Tijdens de ledenvergadering hebben zich zes nieuwe lidorganisaties aangesloten bij de NVR.

 

Zijactief Brabant Zuid Oost

Zijactief Brabant Zuid-Oost bestaat uit 1100 leden, verdeeld over 14 afdelingen/dorpen. Terwijl de koepel ZijActief Nederland gestopt is sinds 2016, zijn de nog 3 overgebleven regio’s afzonderlijk wél doorgegaan. Maar door het wegvallen van de koepel ZijActief Nederland, vielen ook de landelijke netwerken weg. De regio Brabant Zuid Oost vindt het belangrijk om aangesloten te zijn bij een landelijke vereniging en heeft daarom gekozen om lid te worden van de NVR.

 

Stichting Femina Vrouwenrechten & Integratie

Femina zet zich in voor de rechten en de integratie van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Femina is opgericht door en voor vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Zij weten als geen ander: vrouwen die geen rechten hebben integreren niet, en hun gezinnen ook niet! Dat is slecht voor de vrouwen, voor hun gezin en voor onze samenleving.

 

Vrouwen Gilde KVG Limburg

Vrouwen Gilde KVG is een vereniging van en voor vrouwen die in een gepaste omgeving in een leuke sfeer andere vrouwen willen ontmoeten. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen en ook gewoonweg plezier willen maken. KVG Limburg is een ontmoetingsplaats van en voor alle vrouwen. KVG Limburg biedt inspirerende en uitdagende programma's en staat open voor de wereld om haar heen, met speciale aandacht voor de positie van de vrouw daarin.

 

Etnische Zaken Vrouwen Nederland

Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) is in 2004 opgericht door Maritza Russel, om initieel succesvolle zwarte zakenvrouwen niet alleen een platform te bieden, maar om vooral de zichtbaarheid van deze groep zakenvrouwen te vergroten. EZVN was hiermee het eerste vrouwelijke allochtone netwerk dat een platform bood voor deze doelgroep en daarmee op deze manier de kracht van diversiteit toonde aan de Nederlandse samenleving.

 

Polish Professional Women in the Netherlands Society

Polish Professional Women in the Netherlands is een groep die is opgericht voor Poolse vrouwen die beroepsmatig actief zijn in Nederland. De missie is het samenbrengen van deze vrouwen en het ondersteunen van de persoonlijke en carrièreontwikkeling, het promoten van het vrouwelijk imago, het realiseren van hun beroeps- en maatschappelijke ambities en tevens initiatie en samenwerking met professionele vrouwen in Nederland met andere nationaliteiten.

 

International Women for Employment and Entrepreneurship
Stichting IWEE “International Women for Employment and Entrepreneurship” heeft als doel mensen uit verschillende doelgroepen opnieuw aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Stichting IWEE  geeft advies en voorlichting en heeft ruime ervaring in het verzorgen van symposia, evenementen, trainingen en forums op innovatieve wijze, en het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van projecten.

 

Financiën

Penningmeester Wazba Hamidullahkhan lichtte de stand van de financiën toe. De NVR verwacht voor het lopende jaar een tekort, en ziet ook voor 2018 een gat in de begroting. De instellingssubsidie die de NVR de afgelopen jaren ontving van het ministerie van OCW  vervalt per januari 2018. In plaats daarvan zijn er allianties waarvoor subsidie van OCW wordt verkregen. De NVR heeft destijds met 3 allianties ingeschreven, maar daarvan zijn er maar 2 goedgekeurd door het ministerie. De NVR werkt met onder meer Atria in de alliantie Werk.en.de.toekomst, en met onder meer Women Inc. In Samen werkt het.
Uiteraard gaat de NVR op zoek naar andere fondsen en mogelijkheden voor subsidie, maar de vraag is of dat al leidt tot meer middelen in 2018.
De algemene vergadering is akkoord gegaan met het voor 2017 en 2018 aanvullen van tekorten uit het vermogen van het zgn. Tentoonstellingsfonds.

 

Opheffing Wilhelmina Drucker Fonds

Voor reiskosten naar voor vrouwen belangrijke conferenties en symposia in het buitenland bestond lange tijd het Wilhelmina Drucker Fonds. Dit fonds is voortgekomen uit een legaat dat de NVR in 1925 heeft verkregen. Jaarlijks werd aan 3 organisaties een uitkering toegekend van maximaal €600. Inmiddels is het fonds uitgeput. Voorstel aan de algemene vergadering was om de bestemmingsreserve om te zetten in algemene reserve en geen uitkeringen meer te doen. De vergadering ging hiermee akkoord, maar pleitte er wel voor de naam van Wilhelmina Drucker op een of andere wijze in ere te houden.

 

Stand van zaken allianties

Per 1 januari 2018 maakt de NVR voor 5 jaar deel uit van de allianties Samen werkt het,  waarin samengewerkt wordt met Women Inc (penvoerder), Wo=Men, Movisie en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, en Werk.en.de.Toekomst, waarin samengewerkt wordt met Atria (penvoerder), VHTO, en Emancipator. Deze 2 samenwerkingsverbanden zullen medebepalend zijn voor de ontwikkeling van gendergelijkheid en emancipatie in Nederland. In een brief aan de lidorganisaties heeft de NVR toegelicht tot welke activiteiten deze allianties voor de NVR en haar lidorganisaties leiden. De NVR vraagt haar lidorganisaties of zij interesse hebben in de uitvoering van deze activiteiten en of zij zelf activiteiten gepland hebben in 2018 die aansluiten bij de allianties. In de komende weken zal de NVR de lidorganisaties hier verder over benaderen,

 

Stand van zaken projecten
De Nieuwe Toekomst loopt.

Het landelijk projectteam dat bestaat uit twee medewerkers van de FO (Liesbeth van Bemmel en Anne Kesteloo) en twee medewerkers van de NVR (Leyla Hamidi en Roséanne Timmer-Aukes) is verantwoordelijk voor de borging en erkenning van De Nieuwe Toekomst. Movisie werkt aan de methodebeschrijving en – onderbouwing met input van de (leden van de) Federatie Opvang en de NVR. Er is een opzet voor een doelenmatrix gemaakt en deze is op hoofdlijnen goedgekeurd door de stuurgroep. Dit is onderdeel van een erkenningstraject dat ervoor moet zorgen dat het project in 2018 wordt opgenomen in de databank  Effectieve sociale interventies van Movisie.

Er is hard gewerkt aan eenduidige communicatiemiddelen. Er zijn algemene flyers in de maak en een algemene powerpoint die organisaties kunnen gebruiken. Verder is er ook een opzet gemaakt voor flyers die organisaties kunnen gebruiken om deelnemers te werven. De website van De Nieuwe Toekomst wordt bijgehouden. Verder zijn er 13 nieuwe trainers getraind.

Atria kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis gaat de komende 4 jaar onderzoek doen naar de effecten van het project De Nieuwe Toekomst. De uitvoering van het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk. Op 10 november was er hierover door Atria een eerste bijeenkomst met o.a. lokale projectleiders georganiseerd.

 

Kies een vrouw in de gemeenteraad

Roséanne Timmer-Aukes heeft de digitale toolkit van Kies een Vrouw symbolisch overhandigd aan de voorzitter Nenita La Rose. Op dit moment is 28% van de gemeenteraadsleden vrouw, dat percentage moet omhoog. De NVR zet zich daarom ook deze verkiezingen in om het percentage vrouwen in de politiek te verhogen. De toolkit is af en kan door organisaties gebruikt worden om bijeenkomsten te organiseren voor meer vrouwen in de gemeenteraad. In de toolkit staan handvatten om een bijeenkomst te organiseren. Naast de toolkit is er ook een sprekerslijst waar vrouwen op staan die benaderd kunnen worden om te spreken op Kies een Vrouw evenementen. Kijk voor meer informatie op www.kieseenvrouw.nl

 

NVR 120 jaar

De NVR is opgericht op 29 oktober 1898 en bestaat in 2018 120 jaar. Dit wil de NVR groots vieren samen met de lidorganisaties. Er werd een oproep gedaan aan de lidorganisaties om jubilea en meer door te geven, samen met eventuele ideeën.

 

Vrouwenvertegenwoordigers

Jamila Aanzi vertelde de Algemene Ledenvergadering over haar jaar als vrouwenvertegenwoordiger. Een van haar doelen was meer zichtbaarheid voor de functie en ook voor de NVR. Toen ze begon als vrouwenvertegenwoordiger had de facebookpagina van Onze Vrouw in NY 99 likes, inmiddels zijn dat er bijna 1200. Ze heeft met veel verschillende mensen gesproken, zowel vrouwen als mannen en in veel verschillende functies. Tijdens haar speech maakte ze een facebook live om iedereen zo veel mogelijk bij dat moment te betrekken. Haar facebook live heeft inmiddels een bereik van meer dan 30.000. Ze kijkt terug op een mooi jaar.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de vrouwenvertegenwoordiger van 2018 Willemien Koning en de inkomende vrouwenvertegenwoordiger van 2019 Clarice Gargard officieel goedgekeurd. Beide vrouwenvertegenwoordigers hebben zich voorgesteld en verteld wat ze in hun jaar willen doen.

 

Met haar thema sluit Willemien aan bij een belangrijk agendapunt van de 62e Commission on the Status of Women die in maart 2018 in New York plaatsvindt: “Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls”. Als mede-eigenaar van een melkveehouderij en vanuit haar bestuursfuncties van Vrouw&Bedrijf LTO-Nederland en Copa Women’s Committee in Brussel is zij al enkele jaren actief met het behartigen van de belangen van vrouwen op het platteland en het versterken van hun positie. Als lid van de adviesraad van de ontwikkelingsorganisatie Agriterra, is haar blik breder dan Nederland en Europa alleen. Willemien: “De vrouwen op het platteland spelen een belangrijke rol in de productie van ons dagelijks voedsel. Zij zijn van grote meerwaarde voor de samenleving, maar hoe is het gesteld met hun eigen positie?”

 

Clarice zal zich in 2018 voorbereiden op haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger. Haar thema zal in 2019 zijn ‘Media’. De NVR heeft er voor gekozen om vanaf 2018 steeds een inkomend Vrouwenvertegenwoordiger te hebben voor het jaar daarop. Hiermee heeft de Vrouwenvertegenwoordiger een extra aanloopjaar voor een betere borging van de voorbereidingsactiviteiten.

 


Uitgebreid zoeken