#caption
#caption


Verslag Algemene Vergadering 26 mei 2018

Zoals gebruikelijk in het voorjaar lagen in de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2018 de inhoudelijke en financiële resultaten voor van 2017. Verder was er onder meer aandacht voor de beide allianties waar de NVR sinds januari 2018 deel van uitmaakt, en voor de gevolgen voor inhoud en werkwijze van de NVR die de nieuwe Emancipatiesubsidieregeling - waaruit de allianties zijn voortgekomen – met zich brengt. Bestuur en Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging zijn daarover in gesprek.

Penningmeester Wazna Hamidullahkhan lichtte de financiële resultaten van 2017 toe. Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van ruim €4.000. Dit tekort wordt met toestemming van de leden gedekt uit het vermogen van het Tentoonstellingsfonds, waardoor 2017 per saldo afgesloten kon worden met een resultaat van €0.

Wilhelmina Drucker Fonds opgeheven
Per eind 2017 is de bestemmingsreserve voor het Wilhelmina Drucker fonds overgeboekt naar de overige reserves. Dit was al eerder goedgekeurd door de leden.  Het betekent dat het Wilhelmina Drucker fonds, waarop lidorganisaties voor een financiële bijdrage aan reizen naar buitenlandse vrouwenconferenties een beroep konden doen, per 31-12-2017 is opgeheven.

Wazna gaf eveneens een toelichting op de financiële stand van zaken voor 2018. Opnieuw is gekeken naar waar nog bezuinigd kan worden. Ondanks dat wordt verwacht dat ook 2018 een negatief resultaat zal opleveren. De inkomsten uit de subsidie voor de allianties is immers lager dan de inkomsten in eerdere jaren uit de Emancipatie subsidieregeling.

De inhoudelijke resultaten van 2017 lagen voor middels het jaarverslag, dat door de leden zonder wijziging werd vastgesteld. Zie Jaarverslag 2017 >>

Nieuwe lidorganisatie
Vrijwel op elke Algemene Ledenvergadering is er weer een nieuwe lidmaatschapsaanvraag. Dit keer was het Zij Actief Gelderland. Gretha Meijer, secretaris van Zij Actief Gelderland, presenteerde haar organisatie. Zij Actief Gelderland werd na deze presentatie met applaus door de leden verwelkomd als lidorganisatie van de NVR. Meer informatie >>

Verevening pensioen bij scheiding
Dankzij Marjan Nieuwenhuis van lidorganisatie WOUW worden wijzigingen in wet- en regelgeving die gevolgen (kunnen) hebben voor de economische zelfstandigheid van vrouwen altijd scherp in de gaten gehouden. Dit keer lichtte Marjan de veranderingen toe in de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding. Meer informatie >>
 

Nadenken over organisatie- en adviesstructuur
Anneke van Doorne, voorzitter van de Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding &    Belangenbehartiging, gaf een toelichting bij de rapportage over de activiteiten van de commissie in de afgelopen periode. De Commissie is zeer betrokken bij de uitvoering van de allianties. De zaken die in de voortgangsrapportage staan zijn uitvloeisel daarvan.
Zij meldde ook de gevolgen van de nieuwe subsidieregeling voor de inhoud en werkwijze van de Commissie en vertelde dat er samen met het bestuur wordt gekeken naar veranderingen in de organisatie- en adviesstructuur.
Vicevoorzitter Marijke Jongbloed bevestigde dat het bestuur samen met de Commissie nadenkt over hoe de efficiency verhoogd kan worden en wat de meest effectieve samenwerkingsstructuur is. “Nu merken we overlap of we weten niet voldoende over elkaars activiteiten. Destijds was er een breed bureau waar alle lijnen samenkwamen. We kunnen niet alles meer doen, en wat we doen willen we goed doen. Als bestuur moeten we dichtbij de uitvoering staan en hard meewerken.”
Marijke benadrukte dat de uitkomst uiteraard aan de leden zal worden voorgelegd.


Allianties
Leyla Hamidi, beleidsmedewerker van de NVR, meldde dat er een brief aan de lidorganisaties is uitgegaan voor samenwerking in het kader van de allianties. Op verschillende activiteiten heeft dit ook al tot samenwerking met lidorganisaties geleid, maar de lidorganisaties kunnen nog steeds reageren. Bijvoorbeeld om een bijeenkomst in de regio te organiseren onder de vlag van de allianties. Daarvoor krijgt de organisatie ondersteuning van de NVR en geld voor de locatie. Er komt een toolkit voor FEM Talks in de regio over thema’s die passen in de focus van de allianties: werk en zorg en financiële kwetsbaarheid.

Leyla gaf een kort overzicht van wat er tot nu toe door de NVR in de allianties is gedaan. In het kader van de alliantie Samen werkt het was er op 7 maart een Politiek café over financieel kwetsbare vrouwen, en op 7 mei een FEM Talks bijeenkomst over basisinkomen.   

In het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst was er aansluitend aan de ALV een workshop over stereotiepe associaties bij de keuze van meisjes voor studie van alliantiepartner VHTO. Op 19 mei was er bij VNO/NCW een bijeenkomst over stereotyperingen, waaruit tal van aanbevelingen zijn voortgekomen.
Leyla kondigde een vragenlijst voor lidorganisaties aan waarvan het de bedoeling is dat zij die doorzetten naar hun achterban. De vragenlijst gaat over stereotyperingen, good practices en rolmodellen


De Nieuwe Toekomst
Leyla Hamidi lichtte voorts toe dat het lopende project De Nieuwe Toekomst in de laatste fase is met als resultaat dat de methodiek van De Nieuwe Toekomst is beschreven door Movisie en dat de interventie is erkend en wordt opgenomen in de database van Movisie.
Er is een aanvraag ingediend voor verlenging tot maart 2019 om binnen die termijn een beheersstructuur voor de methodiek op te zetten.
De aanwezige lidorganisaties die in de regio De Nieuwe toekomst uitvoeren (Vrouwenplatform Carree, Zeeuws Vrouwenplatform, FAM Netwerk) pleitten voor een landelijke aanpak en ondersteuning van de acquisitie naar gemeenten. Het zou mooi zijn als het project door het ministerie en landelijke organisaties wordt aanbevolen bij gemeenten.

Vernieuwde website en afscheid Roséanne Aukes
Communicatiemedewerker Roséanne Aukes presenteerde een 'sneak preview' van de vernieuwde website van de NVR die inmiddels in werking is.
NVR secretaris Marike Abel vroeg vervolgens aandacht voor het feit dat Roséanne per 1 augustus de NVR verlaat, omdat zij inmiddels voor Groen Links in de gemeenteraad van Haarlem is verkozen. Naar een opvolger voor Roséanne wordt gezocht.

120 jaar NVR
Voorzitter Nenita La Rose meldde verheugd dat de NVR van KPMG in hun kantoor in Amstelveen de grote PR zaal ‘om niet’ ter beschikking heeft gekregen voor de viering van het 120 jarig jubileum. De datum van de viering is nu gesteld op 14 december van 09.30 tot 16.00 uur.
“We willen alle lidorganisaties die een jubileum dit jaar hebben met een 0 of een 5 erin daar op het podium hebben”, aldus Nenita, die voorts vertelde dat de ministers Van Engelshoven (Emancipatie) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) voor de viering zijn uitgenodigd.
Om de viering te bekostigen zijn twee fondsenwervers op No Cure No Pay basis bezig om onder meer grote bedrijven te benaderen. Daarnaast zal voor de entree een kleine bijdrage worden gevraagd.

Werving bestuursleden
Secretaris Marike Abel kondigde aan dat er voor twee nieuwe bestuursleden geworven zal gaan worden. In de afgelopen periode zijn er in het bestuur wisselingen geweest vanwege persoonlijke omstandigheden of omdat personen anderszins niet verder konden. Het is een meewerkend bestuur en dat vraagt veel ureninzet. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen; dat wordt dus uitgebreid naar 7.
In de Benoemingsadviescommissie zullen vanuit de ALV - conform de Statuten - 2 personen deelnemen. Tijdens de vergadering meldde Dieny Scheffer, voorzitter van de NVVH zich aan. Na de vergadering is een schriftelijke aanmelding ontvangen van Siska Kooi, vicevoorzitter van Zonta Nederland.


Vrouwenvertegenwoordigers 2018 en 2019                      
Op elke Algemene Ledenvergadering vertelt de Vrouwenvertegenwoordiger over haar activiteiten. Willemien Koning, Vrouwenvertegenwoordiger 2018, deed dat op film omdat ze niet aanwezig kon zijn. Ze heeft inmiddels al veel workshops en lezingen verzorgd over haar onderwerp: empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland. Ze heeft gesproken met minister Van Engelshoven en minister Schouten, en is naar de Commission on the Status of Women in New York geweest. In haar speech in oktober 2018 zal zij het belang benadrukken van onderwijs en toegang tot digitalisering voor vrouwen en meisjes op het platteland, van vrouwelijk ondernemerschap en van het oprichten van coöperaties.

Clarice Gargard, die in 2019 Vrouwenvertegenwoordiger is, meldde dat Zichtbaarheid haar thema is. Ze wil een platform opzetten en vrouwen de tools geven om zich zichtbaar te maken. Ook wil ze meer zichtbaarheid genereren voor de Vrouwenvertegenwoordiger omdat Nederland uniek hierin is. Zij denkt er over om een film te maken om het bekend te maken bij een breder publiek. Vanaf september zal zij ook als komend Vrouwenvertegenwoordiger actief zijn op twitter en facebook.
 


Uitgebreid zoeken