#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Reactie NVR op wetsvoorstel gelijke beloning van Mannen en Vrouwen

De NVR heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar reactie gestuurd op het voorontwerp Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen van 5 maart 2018. Lees hier de achtergrond informatie en de brief.

Op 5 maart 2018 kwamen de partijen SP, GroenLinks, 50PLUS en PvdA met een wetsvoorstel dat bedrijven verplicht stelt transparant te zijn over salarissen. Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten aantonen dat zij werknemers gelijk loon geven voor gelijk werk.

 

Korte achtergrondinformatie

Al sinds 1 maart 1980, sinds de algemene wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, is het verboden mensen voor hetzelfde werk anders te belonen. Ondanks deze wet verdienen vrouwen in Nederland gemiddeld 16,1% minder dan mannen. Het gaat hierbij om de ongecorrigeerde loonkloof. De ongecorrigeerde loonkloof drukt het gemiddelde verschil in uurloon uit van alle vrouwelijke werknemers ten opzichte van alle mannelijke werknemers in Nederland in alle banen en alle sectoren. Tegenover het ongecorrigeerde beloningsverschil staat het gecorrigeerde beloningsverschil. Bij de correctie wordt rekening gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken en posities op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gemiddelde leeftijd, het gemiddeld opleidingsniveau, het in grotere getale werkzaam zijn in deeltijdbanen, het in mindere mate werkzaam zijn in hoge functies en verschillen in  sectoren waarin mannen en vrouwen werken. Na deze statistische correcties blijft er zo’n 5 tot 7 % beloningsverschil tussen mannen en vrouwen over, consistent ten nadele van vrouwen.

Lees hier meer over de loonkloof>>

 

Voorontwerp van Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen

Organisaties met meer dan 50 werknemers worden verplicht aan te tonen dat bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Bedrijven dienen een certificaat te halen waaruit blijkt dat voldaan is aan deze eis. Bedrijven zijn tevens verplicht iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris (en geslacht) van hun werknemers. Indien er sprake is van ongelijke beloning zal de werkgever eerst de kans krijgen de situatie te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Het initiatief komt overeen met wetgeving die dit jaar is ingevoerd in IJsland. Bedrijven in IJsland die meer dan 25 werknemers hebben, moeten een speciaal certificaat halen waarmee zij gelijk loon voor gelijk werk bewijzen.

 

Op dit moment ligt de bewijslast voor ongelijke beloning bij de individuele werknemer. Dat betekent dat als een vrouw op dit moment wilt aantonen dat wij minder verdient dan een mannelijke collega, ze eerst zelf moet uitzoeken hoeveel het salaris is van een “vergelijkbare” man is en hoe groot de mogelijke verschillen zijn. Dat is een stevige barrière. Met dit wetsvoorstel wordt het als het ware omgedraaid, de bewijslast inzake gelijke beloning komt bij de werkgever te liggen.

 

In de Memorie van Toelichting bij het Voorontwerp van Wet staat dat er In Nederland een onafhankelijke organisatie dient te  worden aangewezen die bepaalt hoeveel verschil in beloning tussen een man en een vrouw binnen één functie acceptabel is. Vervolgens is het aan de Inspectie SZW om toezicht te houden op werkgevers en in het uiterste geval boetes op te leggen.

Lees hier het hele wetsvoorstel >>

 

DE NVR HEEFT DE VOLGENDE BRIEF GESTUURD AAN DE TWEEDE KAMER:
 

Als maatschappelijke organisatie met een achterban van een miljoen vrouwen speelt de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een belangrijke rol in het verbeteren van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving. Een goede samenwerking met de politiek is daarbij cruciaal. Daarom bieden wij u graag onze reactie aan op het voorontwerp van de Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen van 5 maart 2018.

 

De NVR heeft het wetsvoorstel met enthousiasme ontvangen. Het is hoog tijd dat het al lang bestaande verbod om mensen voor hetzelfde werk verschillend te belonen, actief wordt gehandhaafd en dat de bewijslast bij werkgevers komt te liggen. Er zijn echter wel aanvullende maatregelen nodig:
 

  • De NVR pleit voor een door werkgevers-, werknemers- en relevante maatschappelijke organisaties breed gedragen campagne rond de invoering van de wet. Doel van de campagne is om werknemers te stimuleren gebruik te maken van het recht om bezwaar in te dienen tegen ongelijke beloning. Het is niet vanzelfsprekend dat vrouwen dit makkelijk zullen doen. Dat kan zijn omdat ze zich in een zwakke positie bevinden van een proefperiode of een tijdelijk contract of omdat ze niet de competenties hebben om confronterende gesprekken aan te gaan. Daarnaast is het ook zo dat het percentage mensen met traditionele waarden rondom mannen- en vrouwenrollen nog behoorlijk groot is, waardoor ongelijke beloning nog vaak wordt geaccepteerd als iets dat nu eenmaal zo is.
     
  • Om onbedoelde ongelijkheid van behandeling te voorkomen pleit de NVR er ook voor te onderzoeken hoe groot het percentage vrouwen is dat werkt in bedrijven met minder dan 50 werknemers. Zo nodig moet het criterium van het aantal werknemers verlaagd worden naar bijvoorbeeld 25 werknemers. Het is immers niet voor iedereen mogelijk om binnen de eigen regio te veranderen van werkgever (aanbod werkgelegenheid, combinatie zorg & arbeid, openbaar vervoer, aanbod kinderopvang).
     

Als gezegd, de NVR is blij dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen via nadere wetgeving wordt aangepakt. Wij vragen echter graag uw aandacht bij de komende behandeling van de wetgeving voor bovenstaande noodzakelijke aanvullende maatregelen.
 

 

-Dit stuk is een samenwerking tussen Maïta van der Mark, lid deskundigenpool NVR, NVR Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging en Roséanne Timmer-Aukes, communicatiemedewerker NVR.

 

Kijk vooral ook dit filmpje van een vakbond in Noorwegen over gelijke beloning.

https://www.youtube.com/watch?v=bH9AyDYbrEc

Norwegian trade union Finansforbundet's campaign shows children being asked to fill two vases

 


Uitgebreid zoeken