#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Verslag NVR deelname Netwerk VN Vrouwenverdrag 1e kwartaal 2018

De NVR participeert sinds jaren in het Netwerk VN Vrouwen Verdrag. Dit Netwerk (inmiddels een stichting) komt maandelijks bijeen en richt zich vooral op het kritisch volgen van de vierjaarlijkse regeringsrapportage aan het CEDAW (UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) dat toeziet op de uitvoering en implementatie van het VN Vrouwen Verdrag. N.a.v. de regeringsrapportage geeft het CEDAW aanbevelingen ter verbetering van de inzet door de regering van de desbetreffende lidstaat; dat zijn de Concluding Observations (CObs).

Het Netwerk coördineert de gezamenlijke reactie van het maatschappelijk middenveld op de regeringsrapportage (in 2016 betrof het de 6e rapportage) en de CObs in de vorm van een zgn. Schaduwrapportage.

Deelnemende organisaties aan het Netwerk VNVV en andere ngo’s gaan naar de voorbereidende meetings van de CSW (Commission on the Status of Women) van de VN in Genève. Tijdens deze meetings vindt de voorbereiding en afstemming plaats van de input tijdens de officiële CSW-meetings in de maand maart in New York.
Het Netwerk VNVV organiseert verder verschillende expertmeetings over de aanbevelingen (general recommendations oftewel GR) die het CEDAW doet met betrekking tot specifieke verdragsartikelen.

In het 1e kwartaal van 2018 nam de NVR deel aan de volgende activiteiten van het Netwerk VN Vrouwen Verdrag:
 

Op 10 januari nam Christine Nanlohy namens de NVR deel aan de vergadering van het Netwerk VNVV. De vergadering was geheel gewijd aan de uitgave van de publieksversie van de Schaduwrapportage 2016 met accenten op de aanbevelingen die niet door Nederland zijn uitgevoerd. De NVR heeft de publicatie van de publieksversie mede financieel mogelijk gemaakt.


Op 6 februari is de publieksversie aan de Commissie Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer in Den Haag aangeboden door een delegatie bestaande uit het Netwerk VNVV, de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
 

Op 15 februari  hebben Christine Nanlohy en Ted Strop namens de NVR deelgenomen aan de Expertmeeting GR 35 over Gender-based violence against women (Gb-VAW). In de expertmeeting werd stilgestaan bij de reikwijdte van de GR 35: lidstaten dienen samen te werken met de civil society en (vrouwen-)organisaties te ondersteunen. Voorts is aandacht besteed aan stereotypering, schadelijke praktijken zoals gedwongen huwelijken, genitale verminking, en de noodzaak van systematische dataverzameling en gender sensitieve aanpak van huiselijk geweld.


Uitgebreid zoeken