#caption
#caption


Oproep aan minister Slob: aandacht voor doorbreken stereotypen in burgerschapslessen

Het strategisch Partnerschap Werk.en.de Toekomst heeft een oproep gedaan aan minister Slob om aandacht te besteden aan het doorbreken van stereotypen in de burgerschapslessen. Het Partnerschap, een samenwerking tussen Atria, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, doet deze oproep in het kader van de internetconsultatie over het wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs


De samenwerkende organisaties verwelkomen het wetsvoorstel van de minister dat meer duiding geeft aan de burgerschapslessen in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor aan leerlingen respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bijgebracht worden.
Het partnerschap adviseert de minister om de herwaardering van zorg en de invulling van burgerschap in de 21e eeuw toe te voegen aan de burgerschapslessen. Een gelijke verdeling van betaalde arbeid en onbetaalde zorg is in ieders belang. Geadviseerd wordt ook om niet alleen meisjes, maar ook jongens bekend te maken met zorgtaken zoals zorg voor kinderen en naasten en het huishouden en dit te presenteren als vanzelfsprekende mogelijkheden in hun levens en toekomstperspectieven.

De samenwerkende organisaties roepen minister Slob op om aandacht te besteden aan het doorbreken van stereotypen in de burgerschapslessen. Dit kan door in de burgerschapslessen keuzevrijheid te stimuleren en goede voorbeelden te laten zien. Daarnaast is het goed om samenwerking te realiseren tussen de verschillende stakeholders, zoals ministeries, scholen, onderwijsverenigingen en het maatschappelijk middenveld.

Tot slot adviseert het partnerschap om, bijvoorbeeld door vijfjaarlijkse rapportages, te monitoren of de gewenste doelen bereikt zijn en de burgerschapslessen effectief zijn.

Zie de volledige reactie van de samenwerkende organisaties >>


Uitgebreid zoeken