#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Bestuursleden gezocht!

Vacature twee bestuursleden Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

 

 

De NVR zoekt twee nieuwe bestuursleden met ervaring in fondsenwerving of communicatie  wegens aanvulling van het huidig bestuur tot 7 leden.

 

De NVR is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Nederland en is gevestigd in Den Haag. Via de achterban van bijna zestig lidorganisaties heeft de NVR een bereik van ongeveer een miljoen vrouwen.

De hoofddoelstelling van de NVR is het bundelen van kennis en kracht om voor de belangen van alle vrouwen in Nederland op te komen. Wat ons verenigt is de wens de positie van vrouwen in Nederland te versterken. Daarnaast heeft de NVR oog voor de posities van vrouwen in Europa en wereldwijd. De NVR initieert projecten met bedrijven en maatschappelijke organisaties, levert gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid en organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten.

 

De Algemene Ledenvergadering is het beleidsbepalende orgaan van de vereniging. Het door haar gekozen bestuur bereidt de ALV voor en draagt zorg voor de uitvoering van de genomen besluiten

 

Algemene profielschets bestuursleden

De leden van het bestuur beschikken over de volgende kwalificaties:

 • U hebt ervaring in de volgende onderwerpen: fondsenwerving en/of communicatie .
 • U wilt zich inzetten voor de emancipatie en de maatschappelijke participatie van vrouwen in een duurzame samenleving.
 • U bent in staat gender- en cultuuraspecten van verschillende beleidsterreinen te herkennen en uit te leggen. Een open houding met respect voor de verschillende opvattingen in onze samenleving kenmerkt uw optreden.
 • U bent bereid om samen te werken met lidorganisaties, verschillende vrouwenorganisaties, ministeries etc. U kunt uw netwerk inzetten en uitbreiden en nieuwe mensen ontmoeten.
 • U kent de rolverdeling tussen staf, commissie en werkgroepen en het bestuur.
 • U kent de vrouwenorganisaties van binnenuit en weet wat het betekent om bestuurslid en vrijwilligster te zijn.
 • U bent communicatief sterk.
 • U heeft affiniteit met politiek. U hebt een goed overzicht in nationale en internationale beleidstrajecten of bent in staat zich deze (op hoofdlijnen) eigen te maken.
 • U bezit strategisch inzicht, kunt verbanden leggen tussen beleidsterreinen en hebt een goede ‘neus’ voor actuele thema’s en voor het belang en potentieel daarvan voor de NVR.

 

Verder:

 • U bent lid van één van de lidorganisaties van de NVR of bent bereid om lid te worden.
 • U wordt benoemd voor een periode van drie jaar en kunt eenmaal worden herkozen.
 • U wordt benoemd op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak.
 • U bent bereid een dagdeel (4-6 uur) per week beschikbaar te zijn. De functie is onbezoldigd, uiteraard worden reiskosten vergoed.
 • U bent beschikbaar voor de volgende vormen van overleg:
  • NVR bestuursvergaderingen 6 tot 8 x per jaar;
  • Algemene Vergaderingen 2 x per jaar;
  • Voorzittersoverleg 1 x per jaar;
  • Vergaderingen van de commissie waarvan u mogelijk portefeuillehouder bent (zo’n 4 x per jaar).
  • Representatieve bijeenkomsten van de NVR en/of bijeenkomsten van lid organisaties, naar vermogen.

 

Stuur uw sollicitatie zo spoedig mogelijk naar info@de-nvr.nl, met in het onderwerp ‘vacature bestuursleden’.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in november en december plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u zich via het secretariaat wenden tot de voorzitter van de Benoemings Advies Commissie, de BAC: Dieny Scheffer of Nenita La Rose, voorzitter NVR.

 

De BAC bestaat uit een afvaardiging van de lidorganisaties, de Commissie Belangenbehartiging en Beleid beïnvloeding en het bestuur van de NVR.

Voor algemene informatie over de NVR verwijzen we u naar onze website: www.nederlandsevrouwenraad.nl.


Uitgebreid zoeken

 WMNL          
                GWI    
     
                    
                       
  
    WMNL 
  
  
     
    GWI