#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Verslag Algemene Ledenvergadering NVR november 2018

Het NVR bestuur wil de mogelijkheden onderzoeken om ook netwerkorganisaties als lid toe te laten, en ook mannen een plek onder de koepel te geven. Ook wil het bestuur de menskracht op het bureau van de NVR uitbreiden om de coördinatie en de fondswerving te versterken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 24 november 2018 in Stadskasteel Oudaen zijn deze wensen met de leden besproken. Resultaat van genoemd onderzoek en een uitbreidingsplan zullen in mei 2019 aan de leden worden voorgelegd.

Naast deze existentiële zaken stonden uiteraard ook de gebruikelijke punten op de agenda.
De activiteiten van de NVR in het kader van de allianties Samen Werkt Het en Werk.en.de Toekomst werden toegelicht. Evenals de stand van zaken van het project De Nieuwe Toekomst dat eind maart 2019 eindigt. Daarna moet er een beheersstructuur komen voor een blijvende kwaliteitsbewaking op de uitvoering van de zo succesvolle interventie waarmee vrouwen met een huiselijk geweld verleden op weg worden geholpen naar (economische) onafhankelijkheid.
Ook werd de stand van de financiën voor 2018 toegelicht. Het perspectief voor het eindsaldo van 2018 laat een tekort zien. De vergadering ging akkoord met de dekking van dit tekort uit het zgn. Tentoonstellingsfonds*).
Ook de begroting voor 2019 komt uit op een tekort. De inkomsten die de NVR ontvangt uit het werk voor de allianties zijn beduidend minder dan de instellingssubsidie die de NVR tot en met 2017 jaarlijks ontving. Ook voor dit tekort ging de vergadering akkoord met dekking uit het Tentoonstellingsfonds.

Om de impasse van de structurele tekorten te doorbreken en meer slagkracht te krijgen is actieve fondswerving hard nodig. Reden waarom het bestuur in 2019 de menskracht op het NVR bureau wil uitbreiden en, zoals beschreven in de aanhef van dit verslag, in de Algemene Ledenvergadering van mei daarvoor een plan zal voorleggen. Ook voor de financiering van dit plan wordt een beroep gedaan op het Tentoonstellingsfonds.

Een Jaarplan voor 2019 ontbrak op de agenda, maar er lag wel een overzicht van alle activiteiten die de NVR in 2018 zal uitvoeren voor de allianties, het project De Nieuwe Toekomst en andere reguliere zaken. ’s Middags na de ALV is met de lidorganisaties gediscussieerd over de speerpunten waarop de NVR, zowel koepel als lidorganisaties zich de komende jaren sterk en zichtbaar kunnen maken. Met de resultaten van die middagbijeenkomst zal begin 2019 het Jaarplan worden opgesteld.


Nieuw bestuurslid: Annelies Vethman
Het NVR bestuur bestaat momenteel uit 5 leden, maar uitbreiding naar 7 leden is gewenst. Gesprekken met kandidaten worden nog gevoerd, maar een daarvan is door de Benoeming Adviescommissie al voorgedragen. Het gaat om Annelies Vethman, die met de NVR bekend is omdat zij in 2015 het project Zorg M/V voor de NVR heeft verzorgd. Daarbij ging het erom te onderzoeken hoe de decentralisatie naar gemeenten van belangrijke wet- en regelgeving in het sociaal domein, doorwerkt naar de positie van (mannen en) vrouwen. De eindrapportage van dat project is destijds aan de minister van Emancipatie aangeboden en is door verschillende ministeries in beleidsnota’s en –maatregelen meegenomen.
Annelies is eigenaar van Vethman Communicatie, bureau voor communicatietraining en tekstadvies. Zij is lid van de Soroptimisten.

Brandbrief over tekort anticonceptiepil
Actuele kwesties komen in de Algemene Ledenvergadering uiteraard ook aan bod. Tijdens de ALV van november vroeg de Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) aandacht voor het tekort aan geneesmiddelen voor vrouwen, met name de anticonceptiepil. Ter plekke werd besloten om gezamenlijk een brandbrief hierover op te stellen aan de minister van Volksgezondheid. Enkele dagen later is die brief daadwerkelijk verzonden. Zie de brief >>
 

Tot slot vertelde Willemien Koning over haar activiteiten als Vrouwenvertegenwoordiger 2018 en het statement dat zij in oktober namens de Nederlandse vrouwen uitsprak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 

Na de vergadering werd een groepsfoto gemaakt van alle aanwezigen (zie de bovenbalk van deze pagina) om die op de social media van de NVR te plaatsen en de campagne van UN Women NL tegen geweld tegen vrouwen te ondersteunen.

 

*) In 1948 werd ter gelegenheid van het 50 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina de tentoonstelling 'De Nederlandse vrouw 1898-1948' georganiseerd. Het batig saldo van deze tentoonstelling, 200.000 gulden, werd aan Wilhelmina overhandigd, die het op haar beurt schonk aan de stichting ‘Tentoonstellingsfonds 1948’ die zij in 1949 liet oprichten met als doel: de ondersteuning van de activiteiten van de gezamenlijke vrouwenorganisaties. Het fonds werd aanvankelijk beheerd door het Nationaal Vrouwen Comité. Sinds de 70-er jaren is de Nederlandse Vrouwen Raad beheerder van het fonds.


Uitgebreid zoeken