#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption


Alternatieve Troonrede basis voor speerpunten in jaarplan NVR

In de Alternatieve Troonrede die voor Prinsessendag 2018 van Vrouwenpodium*) is geschreven zijn aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd die aangeven welke maatregelen genomen zouden moeten worden om de positie van vrouwen, en in het bijzonder die van financieel kwetsbare vrouwen, te verbeteren. ‘s Middags na de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 24 november 2018 werd op basis van die aandachtspunten en aanbevelingen samen met de lidorganisaties bekeken met welke 2 of 3 speerpunten zowel de koepel als de lidorganisaties zich de komende jaren sterk en zichtbaar kunnen maken. De resultaten worden uitgewerkt in een jaarplan voor 2019.

In een eerste gespreksronde werden de aandachtspunten en aanbevelingen met elkaar besproken en konden lidorganisaties aangeven met welke 2 of 3 punten zij aan de slag zouden willen. In de tweede ronde werd voor de meest gekozen aandachtspunten alvast gekeken naar welke actie(s) daarvoor ondernomen kunnen worden en wat lidorganisaties daaraan zouden kunnen bijdragen.   

Van de 7 aandachtspunten en aanbeveling scoorden het hoogst: het empoweren van vrouwen als financieel onafhankelijke burgers; meer aandacht en waardering voor en facilitering van mantelzorgers; en een doorbraak forceren in gelijke verdeling van zorg- en werktaken.

Ideeën voor acties die naar voren kwamen: Over veel van de aandachtspunten kunnen vrouwenorganisaties voorlichtings- en discussiebijeenkomsten organiseren; liefst met betrokkenheid van lokale politici en functionarissen. De NVR als koepel kan voor een toolkit zorgen voor de lidorganisaties voor de organisatie van dit soort bijeenkomsten. NVR en lidorganisaties gezamenlijk kunnen de overheid stimuleren om bewustwordingscampagnes te voeren, bijvoorbeeld op het punt van gelijke verdeling van zorg- en werktaken, maar ook en met name op het punt van financiële onafhankelijkheid. Koepel en lidorganisaties kunnen expertmeetings organiseren om tot scherpe aanbevelingen te komen voor overheid en politiek. En natuurlijk kan een stevige lobby worden opgezet.

In de komende periode zal een werkgroep zich over de resultaten van de middagsessie buigen en een jaarplan voor NVR en lidorganisaties opstellen.
 

Zie de Alternatieve Troonrede voor alle 7 aandachtspunten en aanbevelingen en de achtergrond daarbij.
 

*) In Vrouwenpodium werken samen: Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), Stichting Melania, Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Stichting Molukse Vrouwen Raad, NVVH-vrouwennetwerk en Vrouwen van Nu.  


Prinsessendag 2018 werd georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; Women Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.
 

 


Uitgebreid zoeken