#caption
#caption


NVR en Universiteit Utrecht adviseren SER over diversiteit in de top

Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Het kabinet overweegt stevige maatregelen en heeft de SER om advies gevraagd. Op 20 maart  overlegde de SER met stakeholders over het gebrek aan vrouwen aan de top. Centraal staat de vraag of de overheid een wettelijk afdwingbaar quotum moet invoeren.  Stakeholders van de hub Gender and Diversity van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) waren uitgenodigd om aan dit overleg deel te nemen. Zij hebben een gezamenlijke visie over dit onderwerp opgesteld.


De visie van de hub en de NVR gaat uit van een geïntegreerde aanpak op maatschappelijk-, organisatie-, en individueel niveau.  De opstellers vragen hierin aandacht voor álle bedrijven, niet alleen grote bedrijven, aandacht voor de Nederlandse context, en een erkenning dat een wettelijk quotum bewezen effectief is. “De gedachte dat de streefcijferwet wel ‘vanzelf’ tot naleving gaat leiden door het bedrijfsleven blijkt naïef te zijn” , aldus het rapport.


Zonder invoering van een quotum zal de internationale reputatie van Nederland verder verslechteren en de geloofwaardigheid van de overheid afnemen. Het is zorgwekkend dat de internationale reputatie van Nederland als een land dat gelijkheid van mannen en vrouwen hoog in het vaandel heeft staan steeds meer wordt uitgehold.  

 

De opstellers wijzen op de barrières die binnen de samenleving bestaan die genderdiversiteit in de top belemmeren. Zowel op individueel als maatschappelijk vlak. Zo bestaan er stereotype ideeën over de ambities van vrouwen om hogere posities te bekleden en over leiderschap, hoe leiders eruitzien en hoe ze zich gedragen binnen de Nederlandse samenleving. Stereotypen over vrouwen en moederschap (en mannen en vaderschap) zorgen voor belemmeringen in carrières.

Ook de afwezigheid van vrouwelijke rolmodellen op hoog niveau bevestigt de heersende sociaal-culturele normen. En op politiek niveau zorgt stereotypering over leiderschap voor ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen. Er bestaat bijvoorbeeld het beeld dat vrouwen in de politiek hun andere taken (als moeder, partner) niet goed uitvoeren.


Quota alleen zijn echter niet genoeg. Ook moeten de randvoorwaarden aanwezig zijn waardoor het vanzelfsprekend is dat vrouwen doorstromen naar de top. Zo kunnen bedrijven hun selectiemechanismen, loopbaanbeleid en organisatiecultuur kritisch onder de loep nemen. Bovendien heeft de overheid een belangrijke taak in het aanbieden van een consistente en toegankelijke ondersteunende infrastructuur die het combineren van een carrière met andere (zorg)taken mogelijk maakt.
 

Universiteit Utrecht Hub Gender Diversity:

Ekaterina Rashkova

Chantal Remery

Linda Senden

Mara Yerkes
 

Nederlandse Vrouwenraad:

Nenita La Rose

Mirella Visser

Anneke van Doorne-Huiskes
 

Download het complete advies (pdf):
Reactie op “Adviesaanvraag diversiteit in de top” (brief van de Minister van OC&W aan de SER d.d. 29 juni 2018)”

 

Meer info:

 


Uitgebreid zoeken