#caption
#caption


Wetsontwerp ingroeiquotum moet verstevigd

Het wetsontwerp ingroeiquotum dat moet leiden tot meer vrouwen in de top van bedrijven is niet stevig genoeg. In een uitgebreid artikel beschrijven onder meer Mirella Visser en Anneke van Doorne Huiskes, strategisch adviseurs van de NVR, waardoor de effectiviteit van de quotawet wordt ondermijnd.
 

►Een stevige rem wordt op het ‘ingroeiproces’ gezet doordat de sanctie van nietigheid van een benoeming die niet bijdraagt aan een evenwichtiger m/v verdeling in de Raad van Commissarissen (rvc), niet van toepassing is bij herbenoemingen, terwijl herbenoemingen bij een vijfde van de rvc’s plaatsvinden. Volgens de wetgever is iedere zittende commissaris per definitie beter gekwalificeerd dan elke mogelijke nieuwe kandidaat. Dat is niet conform de praktijk en komt de kwaliteit van rvc’s niet ten goede. Daarom moet deze bepaling worden geschrapt of gelimiteerd tot één herbenoeming per kalenderjaar.
 

►Het tweede probleem is de onduidelijke en zwakke rechtspositie van toekomstige afgewezen kandidaten. Het wetsontwerp bevat geen criteria waaraan procedures moeten voldoen en op welke manier de afgewezen kandidate bewijs kan leveren dat zij ten onrechte gepasseerd is voor de functie. Daarom dienen voorafgaand aan het selectieproces heldere, neutraal geformuleerde en transparante criteria te worden vastgelegd, waarop de vergelijkende analyse van kandidaten plaatsvindt. Zo wordt willekeur voorkomen.
 

►Het derde probleem in het wetsontwerp is dat de SER verantwoordelijk wordt voor handhaving en monitoring en bedrijven gaat aanspreken als zij minder dan een derde vrouwen in de rvc hebben benoemd. Vrijblijvendheid ligt hier op de loer, want de taak als toezichthouder is wezensvreemd voor de SER, en het wetsontwerp geeft geen duidelijkheid over de juridische basis voor deze keuze en het handhavingsinstrumentarium.
Ook wordt de SER verantwoordelijk voor de verwerking van de rapportages van de 5000 grootste bedrijven die regelmatig moeten rapporteren over de maatregelen die zij nemen om het aandeel vrouwen in de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en subtop te vergroten. De wettelijke basis voor de SER om bedrijven deze rapportageverplichting op te leggen, deze op kwaliteit te toetsen en waar nodig handhavend op te treden ontbreekt in dit wetsontwerp. Ook dit kan leiden tot vrijblijvendheid.

Zie het volledige artikel op de website www.stukroodvlees.nl.


Zie ook de eerdere reactie van de NVR op het ambtelijk voorontwerp van wet waarin reeds is aangegeven dat de voorgestelde wetgeving dreigt de beoogde doelstellingen niet te halen. 

 

 


Uitgebreid zoeken