#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Een warm welkom voor 5 nieuwe lidorganisaties

Als je als organisatie, zoals de NVR, er hard aan werkt om te vernieuwen en te verjongen, is het een mooie bevestiging dat je op de goede weg bent als nieuwe organisaties zich enthousiast aanmelden om lid te worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 november zijn 5 nieuwe lidorganisaties toegetreden tot de Nederlandse Vrouwen Raad.*

 

Welkom Commissie Diversiteit CNV Connectief, Stichting Feniks, Stichting Neighborhood Feminists, PEP Den Haag en Stichting Global Women Leadership!  

 

De Nederlandse Vrouwen Raad telt nu 54 lidorganisaties: breed in hun diversiteit, verenigd in hun streven naar gelijkheid en gelijkwaardigheid v/m. En met in hun achterban en netwerk gezamenlijk circa 1 miljoen vrouwen van wie de NVR landelijk de stem laat horen.


We stellen de nieuwe lidorganisaties graag aan u voor.

Commissie Diversiteit CNV Connectief
Binnen de vakvereniging CNV is het belang van vrouwen ondergebracht bij de Commissie Diversiteit CNV Connectief. Alert zijn op Inclusief denken is het uitgangspunt van handelen voor deze commissie.

De aandacht van de commissie gaat uit naar vrouwen in hun werksituatie in de sectoren onderwijs, zorg, overheids- en publieke diensten. Daarbij is er speciale aandacht voor vrouwen (en mannen) met een migratie achtergrond en voor leden van de LHBTQi-gemeenschap. Ook kijkt de commissie naar wat een psychische aandoening in de dagelijkse praktijk van werken teweegbrengt. Wat de commissie betreft heeft iedereen recht op werk. Met begrip en medicijnen kan iemand met een psychische aandoening functioneren als ieder ander.
De commissie Diversiteit zet zich ook in om vrouwen weerbaar en wendbaar te maken, om meer vrouwen deel te laten nemen aan besturen, en om te zorgen voor meer invloed van vrouwen waar er beslissingen worden genomen, of dat nu op het werk is of in clubs of politiek.
Een netwerk van organisatoren werkt mee aan de voortgang van het werk van de commissie Diversiteit in de provincies.

Meer informatie: diversiteit@cnv.nl

 

Feniks
In Tilburg vervult Feniks al vele jaren een prominente rol als Emancipatie Expertise Centrum. Directeur Gerda de Vries vertelde de NVR leden over de Feniks-formule waarin uitvoerende praktijkervaring gecombineerd wordt met actuele kennis en onderzoek uit het veld. De praktijkervaring krijgt vorm in participatietrajecten met vrouwen uit het fundament van de samenleving, waaronder veel vrouwen met een migratieachtergrond en alleenstaande moeders. Kennis en veldonderzoek maken dat Feniks gevraagd en ongevraagd de gemeente van beleidsadvies kan voorzien. Naast o.a. financiële zelfredzaamheid, gender gerelateerd geweld en mannenemancipatie blijft armoede voor Feniks een belangrijk thema. In 2012 heeft Feniks onderzoek gedaan naar het vrouwelijke gezicht van armoede, en nog onlangs heeft Feniks de gemeente geadviseerd over het vernieuwde armoedebeleid in Tilburg.

In het kader van Ditwerktwel.nl is er al een samenwerking tussen NVR en Feniks voor een regiobijeenkomst specifiek gericht op moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap.

Meer informatie: www.fenikstilburg.nl

 

Neighborhood Feminists

De Stichting Neighborhood Feminists organiseert lokale, direct-impact projecten die een tastbare verandering in het leven van individuen bewerkstelligen, vanuit een feministisch, intersectioneel en antiracistisch perspectief. 
Voorzitter Anneloes Dijkman legde uit dat haar organisatie zich – vooralsnog specifiek in Amsterdam - richt op vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen en deze wil steunen door hun dagelijks leven op een tastbare manier te verbeteren. Dit wil Neighborhood Feminists onder meer bereiken door: het opzetten en uitvoeren van kleinschalige projecten in de gemeenschap met een directe impact op de doelgroep; het aanreiken van hulpmiddelen aan de doelgroep om hun individueel potentieel te bereiken; en het versterken van andere initiatieven die een vergelijkbaar doel hebben. 

Meer informatie: www.neighborhoodfeminists.com
 

PEP Den Haag

Als kenniscentrum, aanjager en verbinder versterkt PEP (in)formele maatschappelijke organisaties die zich op Den Haag richten, zodat zij hun doelgroepen (Haagse inwoners) beter kunnen ondersteunen.

Expertisegebieden van PEP zijn: emancipatie, diversiteit, vrijwillige inzet en informele zorg. Deze expertise deelt PEP met organisaties via organisatieondersteuning, training, netwerkversteviging, certificering, erkenning en waardering.

PEP beheert een online platform Den Haag Doet waarop duizenden vrijwilligers staan geregistreerd. Zij kunnen zich aanmelden voor vrijwilligersvacatures of een gratis cursus doen via de vrijwilligersacademie van PEP.

Ook geeft PEP advies aan organisaties, professionals en vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat mantelzorgers de weg naar ondersteuning kunnen vinden waarmee zij hun draagkracht en draaglast in balans kunnen houden.

PEP ondersteunt vrouwenorganisaties en initiatieven die zich bezighouden met emancipatievraagstukken door: advies- en organisatieondersteuning, trainingen, netwerkversteviging, en erkenning en waardering

 

Meer informatie: www.pepdenhaag.nl 

 

Stichting Global Women Leadership    
Het vergroten van het aandeel vrouwen in nieuw leiderschap, dat is de missie van de Stichting Global Women Leadership, die in 2013 door voorzitter Claudia Hopman is opgericht. De missie is uitgewerkt in vier doelen:

• Bieden van inzicht in en begrip van vrouwelijk leiderschap in de wereld en het continue ontwikkelen van dit inzicht en begrip.
• Ontwikkelen en bevorderen van vrouwelijk leiderschap op wereldwijde schaal.
• Opzetten, organiseren en onderhouden van een of meer sociale netwerken en het hebben van gesprekken en interviews met vrouwelijke leiders.
• Opzetten en organiseren van projecten met een maatschappelijk sociale verantwoordelijkheid betreffende politieke, economische en/of sociale onderwerpen voor meer en minder ontwikkelde gebieden in de wereld.
Enkele concrete resultaten tot nu toe zijn:
• een boek en docufilm met interviews met 36 topvrouwen uit 7 landen;
• projecten voor jonge leiders in 6 landen die georganiseerd zijn met crowdfunding;

• verschillende opleidingsprogramma’s, trainingen en workshops gericht op ontwikkeling van leiderschap (voor vrouwen en voor de mix van vrouwen en mannen);
• samenwerking met hogescholen in Breda en Zwolle en universiteiten in Eindhoven, Rotterdam en Enschede.
Ook is een start gemaakt met promoveren (Phd) aan de Business University Nijenrode, en is een netwerk gevormd bestaande uit een binnen-cirkel van 36 vrouwen, een cirkel van iedereen die wil leren en leiderschap wil ontwikkelen en organisaties die vrouwelijk leiderschap of diversiteit willen bevorderen;

Meer informatie: www.globalwomenleadership.nl

 

* In een schriftelijke ronde worden de lidorganisaties die niet deelnamen aan de ALV om hun akkoord gevraagd.


Uitgebreid zoeken