#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Wetsvoorstel evenwichtiger m/v-verhouding in besturen en rvc's op praktijk getoetst

De Gender & Diversity Hub van de Universiteit Utrecht, het Centre for Inclusive Leadership en de Nederlandse Vrouwen Raad hebben zich gebogen over het wetsvoorstel* dat erop gericht is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen evenwichtiger te maken. Zij deden dit vanuit de vraag: Hoe gaat het nu echt in de praktijk werken voor kandidaat-commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen?

De conclusies van de samenwerkende organisaties zijn inmiddels ter beschikking gesteld van de Vaste Kamercommissie OCW opdat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van dit wetsvoorstel op 10 december 2020.
 

Het grote belang van de aanname en implementatie van het wetsvoorstel staat voor de organisaties voorop omdat de streefcijferwet per 1 januari is vervallen. De noodzaak voor een stevigere wettelijke regeling is voldoende bewezen, getuige het geringe effect van de vervallen streefcijferwet en de goede ervaringen in het buitenland met stevigere quotaregelingen.


Na toetsing van het wetsvoorstel op de uitwerking in de praktijk, signaleren de organisaties echter wel een noodzaak voor een grotere bescherming van de rechtspositie van vrouwelijke – afgewezen – kandidaten om de doelstelling van deze wettelijke regeling te waarborgen.


De organisaties concluderen dat in het huidige ontwerp de nietig benoemde mannelijke commissaris goed wordt beschermd, maar dat de niet-benoemde gekwalificeerde vrouwelijke kandidaat onvoldoende wordt beschermd. In een brief aan de Vaste Kamercommissie wordt uitgebreid toegelicht waarom zij tot die conclusies komen.
 

Om vrouwelijke afgewezen kandidaten van voldoende rechtsbescherming te verzekeren en het doel van de wet dus daadwerkelijk te kunnen realiseren, wijzen de organisaties op de noodzaak om heldere procedureregels voor te schrijven met betrekking tot: de gebruikte selectiecriteria, de informatievoorziening en transparantie naar kandidaten, de bewijslast voor een afgewezen kandidate, en de informatievoorziening en transparantie naar aandeelhouders.

 

* wetsvoorstel 35628, Wijziging van Boek 2 van het BW

 

Zie de volledige tekst van de inbreng >>

Zie ook de reactie van UU, CfIL en NVR tijdens de internetconsultatie van het voorontwerp van wet modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding >>


Uitgebreid zoeken