NVR Nieuwsbrief, 17 april 2015


Krachtiger maatregelen nodig voor groei aandeel vrouwen in (top van) bedrijven
Vrouwenquota lag als onderwerp voor in het Voorzittersoverleg dat de NVR op 16 april met de lidorganisaties had. Dat register met 700 'board ready' vrouwen van minister Bussemaker is een praktische maatregel, maar als dat niet helpt moeten we met quota aan de slag. Meer informatie...

Sms-actie 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang
Helaas is het niet voor alle hulpverleners die wereldwijd in de vrouwenopvang werken, financieel mogelijk de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang bij te wonen. Met een donatie van €5 geeft u deze hulpverleners de mogelijkheid in november naar Den Haag te komen. Meer informatie...

Kamerbrief met reactie op motie-Van Ark over Topvrouwen.nl
Minister Bussemaker heeft op 13 april een brief aan de Tweede kamer gestuurd waarin zij reageert op de motie van het Kamerlid Van Ark. Deze motie roept het kabinet op te stoppen met het initiatief Topvrouwen.nl. Meer informatie...

SCP-publicatie: Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk
In de op 24 maart verschenen publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijven onderzoekers hoe het percentage mantelzorgers onder werkenden de laatste jaren veranderde. Hun conclusie: Werkende mantelzorgers vertonen geen grotere vermindering van de arbeidsduur dan anderen, wel meer langdurig ziekteverzuim. Meer informatie...

Interview met De Nieuwe Toekomst deelneemster Iris
"Als je nog niet precies weet wat je wilt en wat je kunt, is het moeilijk om stappen te zetten naar je toekomst." Nu Iris deelneemt aan het project De Nieuwe Toekomst in Limburg staat ze al sterker in haar schoenen en heeft ze meer zelfvertrouwen. Meer informatie...

1e Certificaatuitreiking coaches Limburg
In Limburg is de eerste groep vrouwelijke vrijwilligers klaar met de coachtraining. In het project De Nieuwe Toekomst gaan zij vrouwen die ex-slachtoffer zijn van huiselijk geweld gedurende ca. 9 maanden begeleidem in de uitvoering van hun persoonlijk actieplan op weg naar economische zelfstandigheid. Meer informatie...

Nieuwe schaduwrapporteurs en planning voorbereiding schaduwrapportage
Alicia Dibbets en Valeska Hovener zijn de nieuwe schaduwrapporteurs. Samen zullen zij de 6de rapportagecyclus van het VN-Vrouwenverdrag samenstellen voor de CEDAW-sessie (waarschijnlijk) in de zomer van 2016. Eerst gaan zij nu werken aan de voorzet voor de List of Issues. Meer informatie...

Vacature secretariaat Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zoekt een vrijwilliger voor de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden. Geboden wordt de maandelijks fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding. Meer informatie...

Impressie bezoek aan CSW59
Tonny Filedt Kok, lid van de NVR adviescomissie voor Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging, was van 7 tot 14 maart in New York voor het bijwonen van CSW59. Zij schreef een korte impressie van de side events en andere bijeenkomsten die ze daar heeft bijgewoond. Meer informatie...

15 jaar Landelijke Federatie Chinese Vrouwenverenigingen
Op 16 maart vierde de Landelijke Federatie Chinese Vrouwenverenigingen Internationale Vrouwendag en het 15 jarig jubileum van de Federatie. Meer informatie...

20 april 2015
Symposium Mannen die seks kopen. Wat is hun verantwoordelijkheid?
Uitgangspunt van het symposium is het gesprek aan te gaan over de rol die sekskopers spelen bij mensenhandel in de prostitutie. Tijdens het symposium vindt tevens de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van de publicatie ‘Mannen die seks kopen'. Meer informatie...

21 april 2015
PVR themabijeenkomst over nieuwe WMO
Hoe pakt de nieuwe WMO uit ? Dat is de centrale vraag tijdens de themabijeenkomst die de Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant organiseert. De vraag wordt o.m. beantwoord door een wethouder, een gemeenteambtenaar en een onafhankelijke cliëntondersteuner. Meer informatie...

22 april 2015
Praat mee over de gezinssynode 2015
De Unie NKV en de Konferentie Nederlandse Religieuzen organiseren een symposium over de rol van het geloof en de kerk in kwesties van het relationele leven. Het symposium moet aanbevelingen opleveren voor de gezinssynode later dit jaar. Meer informatie...

23 april 2015
‘Mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht’, een recht voor iedereen!
Een provinciale werkconferentie in het teken van kennisdeling, bespreking en agendering van zelfbeschikking en actuele problematiek. Waarbij het bespreekbaar maken van taboevraagstukken, verbetering van preventie, effectieve hulpverlening en borging van expertise essentieel is. Meer informatie...

24 april 2015
Voorlichtingsochtend over mensenhandel loverboys en uitbuiting
Onder het motto ‘Geschapen naar Gods beeld, behandeld als slaaf’ organiseert de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel een voorlichtingsbijeenkomst over mensenhandel in samenwerking met de zusters Alles voor Allen in Breda. Meer informatie...

28 april 2015
Beauty in the Middle
Mama Cash en Nobel Women's Initiative vieren de blijvende inzet van vrouwenrechtenactivisten bij vredesopbouw en conflictbemiddeling, en de steun van Nederlandse NGO’s, overheid en particuliere filantropen hierbij. Tevens opening van een foto-expositie. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR