NVR Nieuwsbrief, 24 december 2015


NVR uit teleurstelling over uitkomst EPSCO vergadering
In een brief aan ministers Asscher en Bussemaker heeft de NVR haar teleurstelling laten blijken over de uitkomst van de vergadering van de EU Raad van ministers van Sociale Zaken waarin opnieuw geen consensus is bereikt over de quota richtlijn. Meer informatie...

Opnieuw blokkerende minderheid in EU Raad van Ministers voor quota-richtlijn
Op 7 december hebben de EU Ministers van Sociale Zaken opnieuw geen consensus bereikt over het voorstel voor een quota-richtlijn. Dit betekent dat de onderhandelingen nu verder zullen gaan onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU dat per 1 januari 2016 ingaat. Meer informatie...

Reactie Bussemaker op Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015
Minister Bussemaker heeft op verzoek van de Vaste Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer gereageerd op de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015. Ook geeft zij in haar brief aan de Kamer een overzicht van het aantal vrouwen in de top van de (semi)publieke sector. Meer informatie...

Evaluatie coaches De Nieuwe Toekomst: We hebben mooie stappen gezet met elkaar
Projectcoordinator Jennifer Meyer van De Nieuwe Toekomst in Noord Holland evalueerde samen met de coaches de uitvoering van het project in Zaanstad en Haarlem. Meer informatie...

Gemeenten aan de slag met multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld
Nederlandse gemeenten willen de aanpak van ernstig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling verbeteren. Wethouders hebben ingestemd met een voorstel van de VNG hiervoor. Meer informatie...

Anneke van Veen's blog over de Klimaattop in Parijs
Anneke van Veen was als Vrouwenvertegenwoordiger een week bij de Klimaattop in Parijs. Lees over haar ervaringen op het dagelijks blog dat zij bij hield. Meer informatie...

Tweede groep werkgevers tekent Charter Diversiteit
Op 25 november heeft een tweede groep werkgevers uit de private en publieke sector zich aangesloten bij het Charter Diversiteit. Daarmee telt het Charter Diversiteit inmiddels 43 ondertekenaars. Meer informatie...

Verzoek aan Asscher en Bussemaker: pleit in EPSCO voor bindende strategie gelijkheid m/v
De NVR heeft ministers Asscher en Bussemaker verzocht in de vergadering van ministers van Sociale Zaken van de EU te pleiten voor een stevige en door de Europese Commissie vastgestelde strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze actie is inmiddels succesvol gebleken. Meer informatie...

Schaduwrapportage CEDAW 1.0
Medio december is het laatste concept van de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag ter ondertekening rond gestuurd. Medio januari wordt de definitieve tekst gepubliceerd en verzonden naar het CEDAW-Comite in Geneve. Meer informatie...

11 februari 2016
Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland
Samen met Defence for Children-ECPAT organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de aanbevelingen voor harmful practices van het comite van het Vrouwenverdrag en het comite van het Kinderrechtenverdrag Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR