Nieuwsbrief, 27 juni 2016


Brief Tweede Kamer: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg
De NVR heeft samen met andere organisaties, waaronder onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann een brief ondertekend naar de Tweede Kamer over het voorstel om een integraal persoonsvolgend budget in te voeren in de geboortezorg. Meer informatie...

NVR stuurt vervolgbrief over het decriminaliseren prostitutie
De NVR heeft in een brief van 8 juni 2016 aan de Tweede Kamer nogmaals aangegeven dat zij achter het decriminaliseren van prostitutie staat. Meer informatie...

Verklaring reactie op brief minister OCW inzake studerende moeders
Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...

De overheid haalt het streefcijfer van vrouwen in topfuncties
Bij de rijksoverheid is nu meer dan 31% van de topambtenaren vrouw. Ze halen daarmee het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties. De doorstroming van vrouwen naar de top kan beter. Meer informatie...

Vrouwelijke werknemer wordt minder hoog gewaardeerd
Onderzoekers van de Cornelle University hebben onderzoek gedaan naar de gender pay gap, de loonkloof, en de reden waarom deze nog steeds zo groot is. Meer informatie...

Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA) eert een krachtige vrouw
Op 2 juni werd in het Rosarium te Amsterdam, door TAA de Maria Tesselsch├Ąde Prijs uitgereikt, een prijs voor voorbeeldvrouwen. Meer informatie...

Debat Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.
Op 2 juni 2016 hield de Veiligheidsraad een ministerieel niveau open debat in het kader van het thema "Vrouwen, vrede en veiligheid: Inspelend op mensenhandel in situaties van conflict-gerelateerd seksueel geweld". Meer informatie...

ACWW wereldconferentie 2016
In augustus vindt de 28e Associated Country Women of the World Triennial Conference plaats. Onze lidorganisaties koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Vrouwen van Nu zijn hierbij aangesloten. Meer informatie...

Voortgang schaduwrapportage CEDAW
Nu de CEDAW Pre-sessie achter de rug is en CEDAW de List of Issues heeft gepubliceerd, is fase 2.0 van het schaduwrapportage proces aangebroken. Meer informatie...

27 juni 2016
Verdiepingsmiddag eergerelateerd geweld en huwelijksdwang
Op maandag 27 juni vindt er in Groningen een verdiepingsmiddag plaats over eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Meer informatie...

28 juni 2016
Expertmeeting Huwelijkse gevangenschap in Nederland
Onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann organiseert met samenwerkingspartners op 28 juni een expertbijeenkomst over huwelijkse gevangenschap. Meer informatie...

29 juni 2016
Event in Brussel voor veiligheid en samenhang in Europa
WFWP en the global womens peace network organiseren een speciaal event op 29 juni over het betrekken van de maatschappij bij een veilig en samenhangend Europa. Meer informatie...

6 juli 2016
Uitnodiging politieke netwerkbijeenkomst in Roermond
Vrouwen maken het verschil in de politiek. Politiek is te leren. Kom naar de Politieke Netwerkbijeenkomst 6 juli in Roermond. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR